Show simple item record

dc.contributor.authorKonopska, Beata
dc.contributor.authorBarwiński, Marek
dc.date.accessioned2022-01-04T09:18:27Z
dc.date.available2022-01-04T09:18:27Z
dc.date.issued2021-12-31
dc.identifier.isbn978-83-963556-1-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/40421
dc.description.abstractInspiracją do napisania tej monografii były doświadczenia i przemyślenia, jakie pojawiły się podczas kwerend, zmierzających do odnalezienia map i szkiców kartograficznych wraz z dokumentacją istotną do ich zrozumienia, które sporządzano na potrzeby negocjacji kształtu granic Polski przed i w trakcie Konferencji Pokojowej w Paryżu, kończącej pierwszą wojnę światową. Kwerendy prowadzono w ramach grantu Kształtowanie granic niepodległej Polski świetle dokumentów kartograficznych, realizowanego w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Szlakami Polski Niepodległej” (2018/2023). Poszukiwano wszelkich źródeł kartograficznych – map rękopiśmiennych, drukowanych, szkiców kartograficznych oraz materiałów źródłowych do ich opracowania, czyli różnego rodzaju ekspertyz, sprawozdań, opisów, notatek, listów, rachunków, które mogły posłużyć do sporządzenia lub skorygowania publikacji kartograficznych, przygotowywanych przed i w czasie konferencji w kraju i poza nim. Najwięcej odnalezionych źródeł stanowią mapy drukowane, mapy będące w obiegu rynkowym z odręcznie naniesioną treścią ekspercką i mapy rękopiśmienne. Przedstawiają one głównie zagadnienia przyrodnicze, historyczne, społeczno-gospodarcze, narodowościowe i polityczne. Wykonane zostały w różnych formatach i skalach (od topograficznych do przeglądowych). Zasięgiem geograficznym obejmują dawne ziemie polskie lub całą Europę. Część map wydrukowana została na etapie pierworysu, stąd mapy te sprawiają wrażenie pozycji wykonanych ręcznie. W wielu przypadkach treść tematyczna narysowana jest na gotowych uniwersalnych podkładach kartograficznych.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Kształtowanie granic niepodległej Polski w świetle dokumentów kartograficznych” w latach 2018/2023, numer projektu: 01SPN17003218pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPolskie Towarzystwo Historycznepl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectgranice politycznepl_PL
dc.subjectgranice Polskipl_PL
dc.subjectmapypl_PL
dc.subjectkartografiapl_PL
dc.subjecthistoria kartografiipl_PL
dc.subjecthistoria Polski XX wiekpl_PL
dc.subjectKonferencja Pokojowa w Paryżu 1919 rokpl_PL
dc.titleKształtowanie granic Polski po pierwszej wojnie światowej. Metodyczne problemy badań źródeł kartograficznych i tekstowychpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holderPolskie Towarzystwo Historycznepl_PL
dc.page.number123pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznychpl_PL
dc.references(b.p.), 1931. Dlaczego twórcą pomnika Wilsona jest Gutzon Borglam? Wywiad z p. dr. Orłowskim, przyjacielem i współpracownikiem Paderewskiego, „Kurier Poznański”, 01.07.1931, s. 3.pl_PL
dc.referencesBachelard G., 1975. Wyobraźnia poetycka. PIW: Warszawa.pl_PL
dc.referencesBański J., 2010. Granica w badaniach geografi cznych – defi nicja i próba klasyfi kacji, Przegląd Geografi czny, 82 (4), s. 489–508.pl_PL
dc.referencesBaramova M., 2010. Border Theories in Early Modern Europe. W: European History Online wyd. Instytut Historii Europejskiej (IEG), Moguncja.pl_PL
dc.referencesBarbag J., 1987. Geografi a polityczna ogólna. PWN: Warszawa.pl_PL
dc.referencesBarwiński M., 2013. Geografi czno-polityczne uwarunkowania sytuacji Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce po 1944 roku. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: Łódź.pl_PL
dc.referencesBarwiński M., 2019. Geographical, historical and political conditions of ongoing and potential ethnic confl icts in Central and Eastern Europe, European Spatial Research and Policy, vol. 26, no. 1/2019, s. 149–173.pl_PL
dc.referencesBarwiński M., 2020. Rodzaje i zmienność granic państwowych, w: Mazurzy. Historia, osadnictwo, religia, cmentarze, red. S. Sobotka, s. 59–83, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesBociański N., 2014. Chiny w XIX i na początku XX wieku. Zarys sytuacji politycznej i społecznej, Przegląd Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny, nr 1, s. 4–20.pl_PL
dc.referencesBrown P.H., 1891. Early Travellers in Scotland. David Douglas: Edynburg. https://data.historicaltexts.jisc.ac.uk/view?pubId=bl-000495295&pageId=bl-000495295-1004178-12pl_PL
dc.referencesCohen S., 1973. Geography and Politics in a World Divided. Oxford University Press: New York.pl_PL
dc.referencesCzerny A., 2011. Teoria nazw geografi cznych, Prace Geografi czne, nr 226. IGiPZ PAN: Warszawa.pl_PL
dc.referencesDmowski R., 1989. Polityka polska i odbudowanie państw polskiego, t. 1–2. Wydawnictwo Nortom: Warszawa.pl_PL
dc.referencesDominiczak H., 1997. Granice państwa i ich ochrona na przestrzeni dziejów 966–1996. Bellona: Warszawa.pl_PL
dc.referencesEberhardt P., 1999. Zasięg terytorialny Polski w koncepcjach badaczy polskich (1864–1921), Przegląd Geografi czny, 71 (1–2), s. 3–25.pl_PL
dc.referencesEberhardt P., 2004. Polska i jej granice. Z historii polskiej geografi i politycznej. Wydawnictwo UMCS: Lublin.pl_PL
dc.referencesEberhardt P., 2015. Koncepcje granic państwa polskiego u progu odzyskania niepodległości, Studia z Geografi i Politycznej i Historycznej, t. 4, s. 9–36.pl_PL
dc.referencesEuropean Cartography. Formatting Europe Mapping a Continent, Brussels, s. 13–16.pl_PL
dc.referencesFereński P. J., Soboń G., 2000. Mury. Historia – Kultura – Globalizacja, nr 27, s. 27–42.pl_PL
dc.referencesFigueras P., 2006. The Road linking Palestine and Egipt along the Sinai Coast, w: The Madaba Mosaic Map VI century A.D., Franciscan Cyberspot, s. 1–7.pl_PL
dc.referencesFilozofi a wschodu. Wybór Tekstów, red. M. Kudelska, 2002. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków.pl_PL
dc.referencesGalewska K., 2019. Tłumaczenie chińskich nazw własnych w ujęciu kognitywnym, Onomastica, t. 63, s. 263–278. DOI: 10.17651/ONOMAST.63.14pl_PL
dc.referencesGarlicki A., 1989. Pierwsze lata Drugiej Rzeczypospolitej. Dzieje narodu i państwa polskiego. Wydawnictwo Krajowa Agencja Wydawnicza: Warszawa.pl_PL
dc.referencesGołyźniak P., 2011. Wał Hadriana i Limes Arabicus – przykłady dwóch różnych sposobów fortyfi kowania granic przez starożytnych Rzymian, w: Roma, Romae, Romae…, red. K. Belicki, t. I–II, s. 139–153.pl_PL
dc.referencesGołyźniak P., 2014. Limes Arabicus, w: Wojna, konfl ikt i społeczeństwo w starożytnym świecie, red. B. Kołoczek, E. Osowska. Towarzystwo Wydawnicze Historia: Kraków, s. 186–197.pl_PL
dc.referencesGórny M., 2017. Kreślarze ojczyzn. Geografowie i granice międzywojennej Europy. Instytut Historii PAN: Warszawa.pl_PL
dc.referencesJędrysiak T., 2011. Militarne aspekty i elementy dziedzictwa kulturowego w Polsce, w: Militarna turystyka kulturowa red. Z. Surzycka-Milczewska. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne: Warszawa.pl_PL
dc.referencesJędrzejczyk D., 2001. Wprowadzenie do geografi i humanistycznej. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografi i i Studiów Regionalnych, Redakcja Wydawnictw: Warszawa.pl_PL
dc.referencesKałuski A., 1997. Granice polityczne, naturalne i sztuczne – anachronizm czy aktualny problem?, Prace i Studia Geografi czne, t. 19, s. 93–98.pl_PL
dc.referencesKałuski S., 2017. Blizny historii. Geografi a granic politycznych współczesnego świata. Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKonopska B., 2014. Atrybut miejsca w czasie jako właściwość dawnych map z punktu widzenia antropologii kulturowej na przykładzie publikacji okresu PRL, w: Dawne mapy jako źródła w badaniach geografi cznych i historycznych, red. B. Konopska, J. Ostrowski, Z Dziejów Kartografi i T. 18. Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki PAN: Warszawa, s. 285–300.pl_PL
dc.referencesKonopska B., 2016, The cartographic materials auxiliary in the determination of the borders of Poland during the Paris Peace Conference (1919–1920) in the light of archival records. Polish Cartographical Review, vol. 48, no. 2, pp. 67–75. DOI: 10.1515/pcr-2016-0006.pl_PL
dc.referencesKosmala G., 2003. Granica reliktowa. Dom Wydawniczy Duet: Toruń.pl_PL
dc.referencesKoter M., 1997. Kresy państwowe – geneza i właściwości w świetle doświadczeń geografi i politycznej, w: Kresy – pojęcie i rzeczywistość, red. K. Handke. Towarzystwo Naukowe Warszawskie: Warszawa, s. 9–52.pl_PL
dc.referencesKoter M., 2015. Istota pograniczy, granic i kresów. Uwagi ogólne, w: Geografi a historyczna i polityczna w badaniach Marka Kotera. Wybór prac, red. M .Barwiński. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: Łódź, s. 179–190.pl_PL
dc.referencesKoter M., Kulesza M., 2001. Geographical and historical grounds of formation of borders of former and present-day Poland, w: Changing role of border areas and regional policies, red. M. Koter, K. Heff ner, Region and Regionalism, no. 5, Łódź – Opole, s. 165–179.pl_PL
dc.referencesKowalczyk E., 1996. O pożytkach i niebezpieczeństwach korzystania ze źródeł kartografi cznych w badaniach archeologicznych, Archaeologia Historica Polona, t. 3, s. 314–337.pl_PL
dc.referencesKowalczyk E., 2002. Wały podłużne na mapie granicy mazowiecko-pruskiej Samuela Suchodolskiego, Światowid, t. 4 (45), Fasc. B, s. 159–164.pl_PL
dc.referencesKristof K.D.L., 1959. The Nature of Frontiers and Boundaries, Annals of the Association of American Geographers, vol. 49, no. 3, pp. 269282. DOI: 10.1111/ j.1467-8306.1959.tb01613.xpl_PL
dc.referencesKublin L., 1980. „Regni Poloniae…” Jakuba Kantera z 1770 roku. Biblioteka Narodowa: Warszawa.pl_PL
dc.referencesKulweć K., 1917. Polska w granicach naturalnych i historycznych z 30 mapami. Nakładem Rady Zjazdów Organizacji Polskich Pomocy Ofi arom Wojny: Moskwa. Polska w granicach naturalnych i historycznych – Kulwieć Kazimierz | Polonapl_PL
dc.referencesLeszczycki S., 1979. Prace polskich geografów przy ustalaniu granic państwa polskiego na konferencjach w Wersalu – 1919 i w Poczdamie – 1945, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, t. 24, nr 2, s. 291–308.pl_PL
dc.referencesLinsenbarth A., 2012. Rozwój światowej kartografi i i biblijnej w okresie od XV do XIX wieku, w: Księga Pamiątkowa dla księdza Józefa Kozyry profesora Uniwersytetu Śląskiego. Warszawa, s. 231–248.pl_PL
dc.referencesLinsenbarth A., 2014. Mozaikowa mapa z Madaby z VI wieku cennym źródłem informacji geografi cznych, historycznych i biblijnych, w: Dawne mapy jako źródła w badaniach geografi cznych i historycznych, red. B. Konopska i J. Ostrowski, Z Dziejów Kartografi i t. 18. IHN PAN: Warszawa, s. 93–110.pl_PL
dc.referencesŁossowski P., 1996. Konfl ikt polsko-litewski 1918–1920. Książka i Wiedza: Warszawa.pl_PL
dc.referencesMatykowski R., 2008. Trwałość i zmienność granic w Europie, Przegląd Zachodni, t. 3, s. 95–112.pl_PL
dc.referencesMazan B., 2020. Figury myśli i (anty)wzory. Motywy chińskie w „Przeglądzie Tygodniowym” 1871–1876, w: Pozytywiści warszawscy. „Przegląd Tygodniowy 1866–1876”. Seria II: Świat, Europa, Polska, red. A. Janicka. Temida2: przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”: Białystok, s. 105–124. http://hdl. handle.net/11320/11006pl_PL
dc.referencesMikos v. Rohrscheidt A., 2009. Polska: największe muzeum fortyfi kacji na wolnym powietrzu w aspekcie rozwoju turystyki kulturowej, Turystyka Kulturowa, nr 2, s. 20–48.pl_PL
dc.referencesMoraczewska A., 2008. Transformacja funkcji granic Polski. Wydawnictwo UMCS: Lublin.pl_PL
dc.referencesOlszewicz B., 1931. Kartografi a polska XVII wieku (Przegląd chronologicznobibliografi czny), Polski Przegląd Kartografi czny, t. 5, z. 36. Lwów – Warszawa.pl_PL
dc.referencesOtok S., 2012. Geografi a polityczna. Geopolityka–ekopolityka–globalistyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesParafi anowicz H., 2001. Woodrow Wilson i jego legenda w międzywojennej Polsce, Dzieje Najnowsze, r. 33, nr 1 s. 59–70.pl_PL
dc.referencesPeliwo S., 1999. Drzeworytowe mapy ziem polskich z wydawnictw książkowych XVI w. , Studia i Materiały z Historii Kartografi i, t. 10. Biblioteka Narodowa: Warszawa.pl_PL
dc.referencesPerkowska M., 2013. Przestępczość graniczna cudzoziemców. Monografi e prawnicze. Wydawnictwo C.H. Beck: Warszawa.pl_PL
dc.referencesPiskozub A., 1968. Gniazdo orła białego. Wydawnictwo PAX:Warszawa.pl_PL
dc.referencesPiskozub A., 1987. Dziedzictwo polskiej przestrzeni. Geografi czno-historyczne podstawy struktur przestrzennych ziem polskich. Zakład Narodowy im. Ossolińskich: Wrocław.pl_PL
dc.referencesRomer E., 1916. Geograficzno-statystyczny atlas Polski. Gebethner i S-ka. Warszawa – Kraków.pl_PL
dc.referencesRomer E., 1950–1951. Mapa jako dokument dziejów rzeźby powierzchni Ziemi, Czasopismo Geografi czne, t.21–22, 57.pl_PL
dc.referencesRykiel Z., 1990. Koncepcje granic w badaniach geografi cznych, Przegląd Geografi czny, t. 62, z. 1–2, s. 263–274.pl_PL
dc.referencesSeyda M., 1927–1931. Polska na przełomie dziejów, Fakty i dokumenty, t. 1– 2. Poznań –Warszawa.pl_PL
dc.referencesSiniscalchi S., Palagiano C., 2018. The Place Names of the Middle East Before and After Ptolemaic Cartography: An Emblematic Selection from Ancient Maps. The Cartographic Journal, vol. 55, no. 3, pp. 205–216. DOI: 10.1080/00087041.2017.1413788pl_PL
dc.referencesSobczyński M., 1993. Trwałość dawnych granic państwowych w krajobrazie kulturowym Polski, Zeszyty Instytutu Geografi i i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, nr 14. IGiPZ PAN: Warszawa.pl_PL
dc.referencesSobczyński M., 2008. Zmienność funkcji granic międzynarodowych na ziemiach polskich od czasów rzeczypospolitej szlacheckiej do przystąpienia Polski do układu z Schengen, w: Problematyka geopolityczna ziem polskich, red. P. Eberhardt. IGiPZ PAN: Warszawa, s. 29–54.pl_PL
dc.referencesSobczyński M., Barwiński M., 2009. Wpływ przemian terytorialnych i struktury wewnętrznej ziem ukraińskich na położenie geopolityczne Rzeczpospolitej, w: Od Zborowa do NATO (1649–2009). Studia z dziejów stosunków polskoukraińskich od XVII–XXI wieku. Politologia, red. M. Franz, K. Pietkiewicz. Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń, s. 42–105.pl_PL
dc.referencesSprawy polskie na Konferencji Pokojowej w Paryżu w 1919 r. Dokumenty i Materiały, t. 1. Warszawa 1965.pl_PL
dc.referencesSzaniawska L., 2017. Mapa dokumentem rosyjskiej kolonizacji Syberii do połowy XVIII wieku, w: Z Dziejów Kartografi i red. B. Konopska, W. Spallek, G. Strauchold, t. 21. IHN PAN: Warszawa, s. 121–143.pl_PL
dc.referencesSzeliga J., 2004. Działalność kartografi czna Samuela i Jana Suchodolców w Prusach w XVII i XVIII wieku. Biblioteka Narodowa: Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzykuła K., 2000. Mapa Rosji Jenkinsona (1562) – kolejne podsumowanie wyników badań, Czasopismo Geografi czne, t. 71, z. 1, s. 67–97.pl_PL
dc.referencesSzykuła K., 2007. Anthony Jenkinson’s unique wall map of Russia (1562) and its infl uence on on European cartography, Belgeo. Revue belge de géographie 3–4. DOI: 10.4000/belgeo.8827pl_PL
dc.referencesŚlusarczyk J., 1995. Obszar i granice Polski (od X do XX wieku). Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń.pl_PL
dc.referencesTuan Y-F. 1974. Topophilia: A Study of Environmental Perception, Attitudes, and Values. Prentice-Hall, Englewood Cliff s:New Jersey.pl_PL
dc.referencesTuan Y-F. 1999. Topofi lia: studium postrzegania środowiska, postaw i wartości. Nowy Jork: Columbia University Press.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmarek.barwinski@geo.uni.lodz.plpl_PL
dc.disciplinegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe