Show simple item record

dc.contributor.authorGasiński, Tomasz
dc.date.accessioned2021-11-23T14:56:37Z
dc.date.available2021-11-23T14:56:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39850
dc.description.abstractThe dissertation presents, as a result of literature research and on the basis of empirical research, the author's procedure for implementing multidimensional risk assessment methodology in Polish Oil & Gas companies. The research problem of the dissertation was to recognize to what extent the existing methods of making investment decisions, including tools for risk assessment of field development projects in Polish Oil & Gas companies, provide the possibility of risk assessment related to multidimensional objectives of these projects. The described dissertation had both cognitive and applied (implementation) character. The dissertation consists of six chapters as well as a summary and introduction. Chapters 1-3 constitute the theoretical-cognitive part, the next 4-5 refer to the results of empirical research. The last, 6th chapter presents the author's procedure of implementing the research results in Polish Oil & Gas companies. As a result of the survey of experts' opinions it was indicated that it is reasonable to apply an improved approach to appraisal of investment projects for reservoir development, based on the use of multidimensional appraisal methodology, defining a project in the context of not only its "isolated" economic value, but relating it to, inter alia, a portfolio of projects, the current economic situation and the degree of achievement of strategic objectives. On the basis of conducted literature research, pilot implementation of indicated risk assessment methods and conducted empirical research, a range of methods was indicated, the application of which, in the opinion of experts participating in the study, would allow to assess the project against many criteria in the scope of key objectives and risks of field development projects. Using the results of conducted research, it is possible to identify non-financial risks which influence the realization of sustainable development goals (ESG), so important due to progressive and widespread conditions resulting from European Green Deal regulations and EU taxonomy, including decarbonization obligations.pl_PL
dc.description.abstractW rozprawie doktorskiej przedstawiono w wyniku badań literaturowych i na podstawie badań empirycznych – autorską procedurę wdrożenia w polskich przedsiębiorstwach branży Oil&Gas metodyki wielowymiarowej oceny ryzyka. Problem badawczy pracy doktorskiej dotyczył rozpoznania na ile dotychczasowe metody podejmowania decyzji inwestycyjnych, w tym narzędzia oceny ryzyka projektów zagospodarowania złóż w polskich przedsiębiorstwach branży Oil&Gas, zapewniają możliwość oceny ryzyka powiązanego z wielowymiarowymi celami tych projektów. Opisana rozprawa doktorska miała charakter poznawczy i aplikacyjny (wdrożeniowy). Praca składa się z sześciu rozdziałów jak również podsumowania i wstępu. Rozdziały 1-3 stanowią część teoretyczno-poznawczą, kolejne 4-5 odnoszą się do wyników badań empirycznych. Ostatni, 6 rozdział prezentuje autorską procedurę implementacji wyników badań w polskich przedsiębiorstwach branży Oil&Gas. W wyniku badania opinii ekspertów, wskazano że zasadne jest zastosowanie udoskonalonego podejścia oceny projektów inwestycyjnych zagospodarowania złóż, bazującego na wykorzystaniu metodyki wielowymiarowej oceny, definiującej projekt w kontekście nie tylko „odizolowanej” wartości ekonomicznej ale odnosząc go m.in. do portfela projektów, aktualnej sytuacji ekonomicznej i stopnia realizacji celów strategicznych. Na podstawie przeprowadzonych badań literaturowych, pilotażowego wdrożenia wskazanych metod oceny ryzyka oraz przeprowadzonych badań empirycznych, wskazano zakres metod, których zastosowanie, zdaniem ekspertów biorących udział w badaniu, pozwalałyby ocenić projekt względem wielu kryteriów z zakresu kluczowych celów oraz ryzyk projektów zagospodarowania złóż. Wykorzystanie wyników przeprowadzonych badań, może skutkować rozpoznaniem również ryzyk natury pozafinansowej mających wpływ na realizację celów zrównoważonego rozwoju (ESG), tak istotnych z uwagi na postępujące i powszechne uwarunkowania wynikające z regulacji Europejskiego Zielonego Ładu oraz unijnej taksonomii, w tym zobowiązań dekarbonizacyjnych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectryzykopl_PL
dc.subjectzarządzanie ryzykiempl_PL
dc.subjectzarządzanie projektamipl_PL
dc.subjectocena ryzykapl_PL
dc.subjectprojekty wydobywczepl_PL
dc.subjectsektor ropy i gazupl_PL
dc.subjectOil&Gaspl_PL
dc.subjectwielowymiarowa ocena ryzykapl_PL
dc.subjectmetody wielokryterialnepl_PL
dc.titleZarządzanie ryzykiem w projektach zagospodarowania złóż w przedsiębiorstwach branży Oil&Gas w Polscepl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number206pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzaniapl_PL
dc.contributor.authorEmailtomasz.gasinski75@gmail.compl_PL
dc.dissertation.directorRóżański, Jerzy
dc.dissertation.reviewerKitowski, Jerzy
dc.dissertation.reviewerKopiński, Adam
dc.date.defence2021-12-16
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe