Show simple item record

dc.contributor.authorFilipczak-Białkowska, Anita
dc.date.accessioned2021-10-27T12:10:04Z
dc.date.available2021-10-27T12:10:04Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationFilipczak-Białkowska A., Od prawicy do lewicy. Struktura ideologiczna polskich partii politycznych w latach 2015–2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021, DOI: 10.18778/8220-319-6pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-319-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39620
dc.description.abstractCzy w swoich wypowiedziach politycy identyfikujący się z prawicą bądź lewicą faktycznie manifestują poglądy właściwe dla deklarowanej opcji? Jak to możliwe, że partie uznawane przez wyborców i ekspertów za prawicowe mają ekonomicznie lewicowe elektoraty? Czy tzw. „socjal” zawsze należy wiązać z ideologią socjalizmu? W prezentowanej książce można znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące polskiego dyskursu parlamentarnego w latach 2015–2017.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja sfinansowana w ramach dotacji na zadania służące rozwojowi młodych naukowców i doktorantów. Publikacja dofinasowana przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpolskie partie politycznepl_PL
dc.subjectlewica-prawica w Polscepl_PL
dc.subjectakty mowypl_PL
dc.subjectgramatyka komunikacyjnapl_PL
dc.subjectsocjolingwistykapl_PL
dc.subjectkrytyczna analiza dyskursupl_PL
dc.subjectideologie partii politycznychpl_PL
dc.subjectdebaty parlamentarnepl_PL
dc.titleOd prawicy do lewicy. Struktura ideologiczna polskich partii politycznych w latach 2015–2017pl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Anita Filipczak-Białkowska, Łódź 2021 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021pl_PL
dc.page.number190pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-320-2
dc.referencesAwdiejew A. (2004), Gramatyka interakcji werbalnej, Kraków.pl_PL
dc.referencesAwdiejew A. (2008), Ideologia. Postawa i komunikacja, [w:] Ideologie w słowach i obrazach, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wrocław, s. 65–72.pl_PL
dc.referencesAwdiejew A. (2018), Wstęp do teorii parafrazy, [w:] Parafrazowanie w dyskursie artystycznym, red. G. Habrajska, Łódź, s. 9–14.pl_PL
dc.referencesAwdiejew A., Habrajska G. (2004), Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 1, Łask.pl_PL
dc.referencesAwdiejew A., Habrajska G. (2006), Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 2, Łask.pl_PL
dc.referencesAwdiejew A., Habrajska G. (2009), Strategie propagandowe i agitacyjne, [w:] Rozmowy o komunikacji 3: Problemy komunikacji społecznej, red. G. Habrajska, Łask, s. 9–54.pl_PL
dc.referencesAwdiejew A., Habrajska G. (2010), Komponowanie sensu w procesie odbioru komunikatu, Łódź.pl_PL
dc.referencesBartyzel J. (2013), Próba teoretyzacji pojęcia „prawica”, [w:] Prawica w Polsce i na świecie w XX i XXI wieku, red. S. Chajzbijewicz, M. Chełminiak, T. Gajowniczek, „Studia Politologiczne”, nr 3, s. 17–46.pl_PL
dc.referencesBerelson B. (1952), Content Analysis in Communication Research, Glencoe.pl_PL
dc.referencesBiskupska K. (2011), Pamięć społeczna w zwierciadle języka. Analiza dyskursu pokolenia przełomu, Opole.pl_PL
dc.referencesBlommaert J., Bulcaen Ch. (2000), Critical Discourse Analysis, „Annual Review Anthropological”, nr 29, s. 447–466.pl_PL
dc.referencesBobbio N. (1996), Prawica i lewica, tłum. A. Szymanowski, Kraków.pl_PL
dc.referencesBoski P. (1993), O byciu Polakiem w ojczyźnie i o zmianach tożsamości kulturowo-narodowej na obczyźnie, [w:] P. Boski, M. Jarymowicz, H. Malewska-Peyre, Tożsamość a odmienność kulturowa, Warszawa, s. 71–212.pl_PL
dc.referencesBralczyk J. (1977), Język polityki i polityka językowa, [w:] Socjolingwistyka, t. 1, red. W. Lubaś, Warszawa, s. 92–97.pl_PL
dc.referencesCialdini R. (2004), Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, tłum. B. Wojciszke, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesDant T. (1991), Knowledge, Ideology and Discourse: A Sociological Perspective, London–New York.pl_PL
dc.referencesDąbrowska-Cendrowska O. (2019), Recepcja podręcznika „Analiza zawartości prasy” w kręgach badaczy mediów, czyli zaraźliwa metoda badawcza, „Zeszyty Prasoznawcze”, t. 62, z. 2 (238), s. 117–127.pl_PL
dc.referencesDuszak A. (1998), Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEatwell R. (1992), The Nature of the Right 2: The Right as a Variety of „Styles of Thought”, [w:] The Nature of the Right. European and American Politics and Political Thought since 1979, red. R. Eatwell, N. O’Sullivan, London, s. 62–76.pl_PL
dc.referencesFairclough N. (1989), Language and Power, London, rozdz. 5 i 6.pl_PL
dc.referencesFairclough N., Duszak A. (2008), Wstęp: Krytyczna analiza dyskursu – nowy obszar badawczy, [w:] Krytyczna analiza dyskursu: interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. N. Fairclough, A. Duszak, Kraków, s. 7–29.pl_PL
dc.referencesFigiel A. (2009), Języki IV RP. Podziały społeczno-polityczne w dyskursie polityki, Poznań.pl_PL
dc.referencesFilipczak-Białkowska A. (2010), Mechanizmy manifestowania orientacji aksjologicznej na przykładzie debat parlamentarnych, [w:] Rozmowy o komunikacji 4. Metodologia i praktyka komunikacji społecznej, red. G. Habrajska, Łask, s. 71–85.pl_PL
dc.referencesFilipczak-Białkowska A. (2016), Niedosłowność jako strategia w tekstach politycznych – metody, funkcje, interpretacja, [w:] Język a komunikacja 37: Niedosłowność w języku, red. M. Odelski, A. Knapik, P. Chruszczewski, W. Chłopicki, Kraków, s. 103–114.pl_PL
dc.referencesFilipczak-Białkowska A. (2018), Mechanizmy manifestowania orientacji ideologicznej w dyskursie politycznym, Łódź.pl_PL
dc.referencesFilipczak-Białkowska A. (2020), Does standard interpretation exist? Empirical veryfication of selected assumptions of communicational grammar, „Acta Univeristatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, nr 3 (58), s. 171–197.pl_PL
dc.referencesFishman J.A. (1972a), Sociolinguistics. A Brief Introduction, Rowley.pl_PL
dc.referencesFishman J.A. (1972b), Language in Sociocultural Change, Stanford.pl_PL
dc.referencesFleischer M. (2008), Ideologia – jej funkcje komunikacyjne i kognitywne, [w:] Ideologie w słowach i obrazach, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wrocław, s. 97–115.pl_PL
dc.referencesFuchs D., Klingemann H.D. (1990), The Left – Right Schema, [w:] Continuities in Political Action. A Longitudinal Study of Political Orientations in Three Western Democracies, red. M. Kent Jennings, J.W. van Deth, Berlin, s. 203–234.pl_PL
dc.referencesGibbs G.R. (2008), Analysing Qualitative Data, SAGE Publications Ltd.pl_PL
dc.referencesGiddens A. (1999), Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, tłum. H. Jankowska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGodlewski T. (2008), Lewica i prawica w świadomości społeczeństwa polskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrabias S. (2019), Język w zachowaniach społecznych. Podstawy socjolingwistyki i logopedii, Lublin.pl_PL
dc.referencesGrabowska M., Szawiel T. (2001), Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrice P. (1977), Logika i konwersacja, „Przegląd Humanistyczny”, z. 6, s. 85–99.pl_PL
dc.referencesGrzmil-Tylutki H. (2010), Francuska szkoła analizy dyskursu a badania kontrastywne, „Tekst i Dyskurs”, nr 5, s. 223–230.pl_PL
dc.referencesHabrajska G. (2012), Wybrane zagadnienia wprowadzające do nauki o komunikowaniu, Łódź.pl_PL
dc.referencesHabrajska G. (red.) (2018), Parafrazowanie w dyskursie artystycznym, Łódź.pl_PL
dc.referencesHanley S. (2004), Getting the Right Right: Redefining the Centre-right in Post-communist Europe, „Journal of Communist Studies and Transition Politics”, t. 20, nr 3, s. 9–27.pl_PL
dc.referencesHanley S. (2015), Review Article, „Government and Opposition”, t. 50, nr 22, s. 300–323.pl_PL
dc.referencesHartman J. (2001), Czy w sejmie jest lewica i prawica?, [w:] Obciążeni polityką. Posłowie i partie, red. W. Wesołowski, Warszawa, s. 61–76.pl_PL
dc.referencesHerbut R. (2013), System partyjny III RP w świetle wyborów parlamentarnych z 2011 roku, [w:] Demokracja polska na początku drugiej dekady XXI wieku, red. Z. Machelski, Opole, s. 83–104.pl_PL
dc.referencesHeywood A. (2008), Ideologie polityczne. Wprowadzenie, tłum. M. Habura, N. Orłowska, D. Stasiak, red. T. Żyro, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHolsti O.R. (1967), Cognitive Dynamics and Images of the Enemy, [w:] D.J. Finlay, O.R. Holsti, R.R. Fagen, Enemies in Politics, Chicago, s. 25–96.pl_PL
dc.referencesKamińska-Szmaj I. (2017), Język polskiej lewicy. Od Wielkiego Proletariatu do końca PRL, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKim są wyborcy, czyli społeczno-demograficzne portrety największych potencjalnych elektoratów. Komunikat z badań (2015) nr 141, oprac. B. Badora, CBOS, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_141_15.PDF [dostęp: 12.12.2019].pl_PL
dc.referencesKwiatkowska A., Cześnik M., Żerkowska-Balas M., Stanley B. (2016), Ideologiczna treść wymiaru lewica-prawica w Polsce w latach 1997–2015, „Studia Socjologiczne”, nr 4 (223), s. 97–129, http://www.studiasocjologiczne.pl/img_upl/studia_socjologiczne_2016_4_s.97_129.pdf [dostep: 30.10.2020].pl_PL
dc.referencesLabov W. (1972), Sociolinguistic Patterns, Philadelphia.pl_PL
dc.referencesLabov W. (1974), What Is a Linguistic Fact?, Lisse.pl_PL
dc.referencesLaskowska E. (2002), Sytuacje komunikacyjne w dyskursach politycznych, [w:] Języka a komunikacja 4: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, red. G. Szpila, Kraków, s. 175–182.pl_PL
dc.referencesLaskowska E. (2004), Dyskurs parlamentarny w ujęciu komunikacyjnym, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesLeszek Balcerowicz w „Rzeczpospolitej” o PiS: „Największa lewica w Polsce”, Interia 2015, https://fakty.interia.pl/prasa/news-leszek-balcerowicz-w-rzeczpospolitej-o-pis--najwieksza-lewica,nId,1856078 [dostęp: 18.05.2019].pl_PL
dc.referencesLewiński P.H. (2012), Neosofistyka: argumentacja retoryczna w komunikacji potocznej, Wrocław, s. 106–107.pl_PL
dc.referencesLijphard A. (1999), Patterns of Democracy, Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, New Heaven 1999.pl_PL
dc.referencesLipiński A. (2016), Prawica na polskiej scenie politycznej w latach 1989–2011. Historia, organizacja, tożsamość, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLisowska-Magdziarz M. (2006), Dyskurs – semiotyka – wspólnota interpretacyjna. W stronę modelu zintegrowanego instrumentarium badan nad zawartością mediów (zaproszenie do dyskusji), „Global Medial Journal – Polish Edition”, nr 1, s. 2, http://www.globalmediajournal.collegium.edu.pl/artykuly/wiosna%202006/Lisowska-Magdziarz-Zawartosc-dyskurs-semiotyka.pdf [dostęp: 18.12.2019].pl_PL
dc.referencesMarkowski R., Cześnik M. (2002), Polski system partyjny: dekada zmian instytucjonalnych i ich konsekwencje, [w:] System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, red. R. Markowski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOpałek K. (1986), Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPawlikowska A. (2012), Zastosowanie metod językoznawstwa korpusowego i lingwistyki kwantytatywnej w analizie dyskursu, [w:] Oblicza komunikacji 5: Analiza dyskursu: centrum-peryferie, red. T. Piekot, M. Poprawa, Wrocław, s. 111–125.pl_PL
dc.referencesPielużek M. (2017), Obrazy świata w komunikacji polskiej skrajnej prawicy, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPisarek W. (1983), Analiza zawartości prasy, Kraków.pl_PL
dc.referencesPisarek W. (1986), Szkic wstępu do politoligwistyki, „Prace Filologiczne”, nr 33, s. 55–60.pl_PL
dc.referencesPodsiad A. (2000), Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPolkowska L. (2015), Język prawicy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRasiński L. (2009), „Reguły” i „gry” świata społecznego – Wittgenstein, de Saussure i zwrot lingwistyczny w filozofii społecznej, [w:] Język, dyskurs, społeczeństwo. Zwrot lingwistyczny w filozofii współczesnej, red. L. Rasiński, Warszawa, s. 7–27.pl_PL
dc.referencesReisigl M. (2011), Analiza retoryki politycznej, [w:] Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, red. R. Wodak, M. Krzyżanowski, Warszawa 2011, s. 151–186.pl_PL
dc.referencesScheff T.J. (1978), Schizofrenia jako ideologia, [w:] Przełom w psychologii, Warszawa, s. 241–253.pl_PL
dc.referencesSieradzka-Baziur B. (2011), Język polityki – dotychczasowe prace oraz perspektywy badawcze, „Horyzonty Polityki”, nr 2: Polityczny potencjał człowieka, s. 89–110.pl_PL
dc.referencesSkarżyńska K. (2005), Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSłomka T. (1997), Ruch Odbudowy Polski – od opcji narodowo-radykalnej do umiarkowanej prawicy, [w:] Wybory ’97. Partie i programy wyborcze, red. S. Gebethner, Warszawa, s. 133–150.pl_PL
dc.referencesSulikowski A. (2014), Perspektywa zastosowań metod Krytycznej Analizy Dyskursu w badaniach nad prawem. Kilka uwag, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie”, z. 8: Rozprawa o metodzie prawa i polityki, s. 99–112.pl_PL
dc.referencesWarzecha A. (2014), Krytyczna analiza dyskursu (KAD) w ujęciu Normana Fairclougha. Zarys problematyki, „Konteksty Kultury. Pismo Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej”, nr 11, z. 2, s. 164–189.pl_PL
dc.referencesWeiss G., Wodak R. (2003), Introduction: Theory Interdisciplinary and Critical Discourse Analysis, [w:] Critical Discourse Analysis. Theory and Interdisciplinary, red. G. Weiss, R. Wodak, New York 1–32.pl_PL
dc.referencesWładyka-Łuczak Z. (2020), Hidden meaning in art, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, nr 3 (58), s. 287–299.pl_PL
dc.referencesWodak R. (2011), Wstęp, [w:] Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, red. R. Wodak, M. Krzyżanowski, Warszawa, s. 11–48.pl_PL
dc.referencesWooffitt R. (2005), Conversation Analysis and Discourse Analysis, London.pl_PL
dc.referencesWoźniak W. (2017), Programy polskich partii politycznych jako materiał empiryczny w badaniach dyskursu politycznego, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2, s. 41–58.pl_PL
dc.referencesZarębski T. (2010), Stephen Edelston Toulmin (1922–2009), „Studia Philosophica Vratislaviensia”, t. 5, z. 1, s. 15–23.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-319-6
dc.disciplinenauki o komunikacji społecznej i mediachpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe