Show simple item record

dc.contributor.authorGala-Milczarek, Beata
dc.date.accessioned2021-09-23T08:32:15Z
dc.date.available2021-09-23T08:32:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0076-0390
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39171
dc.description.abstractPrzedmiotem omówienia uczyniono zagadnienie wielofunkcyjności kategorialnej rzeczowniko-wych derywatów gwarowych o charakterze czynnościowym. Poddany interpretacji materiał sło-wotwórczy pozyskano z liczącego około 30 tysięcy haseł zasobu leksykalnego zgromadzonego w Słownictwie ludowym byłych województw kieleckiego i łódzkiego [Dejna, 1974–1985]. Wyse-lekcjonowane derywaty skategoryzowano po uwzględnieniu metod właściwych słowotwórstwu typologicznemu, funkcjonalno-segmentalnemu (gniazdowemu) oraz in/chronii. Wyłoniony ob-raz odsłonił zarówno kierunki przejmowania przez jednostki derywowane nowych znaczeń, jak i wykazał regularność, modelowość mechanizmów wprowadzających derywaty w inne obszary semantyki kategorialnej.pl_PL
dc.description.abstractThe subject of discussion made the issue of categorical multifunctionality of dialectal substantival derivatives. Subjected to the interpretation the derivational material obtained from lexical store of about 30,000 entries accumulated in The folk vocabulary of former provinces of Lodz and Kielce[Dejna, 1974–1985]. Selected derivatives are categorized after taking the relevant methods of typological, functional-segmental and in/chronic word formation into consideration. The select-ed image revealed both directions of the acquisition of new meanings by the derived units and showed the regularity and the model of mechanismes which introducing derivatives in other areas of the categorical semantics.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherŁódzkie Towarzystwo Naukowepl_PL
dc.relation.ispartofseriesRozprawy Komisji Językowej ŁTN;LXIV
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectdialektologiapl_PL
dc.subjectsłowotwórstwo gwarowepl_PL
dc.subjectkategoria słowotwórczapl_PL
dc.subjectwielokategorialność słowotwórczapl_PL
dc.subjectdialectologypl_PL
dc.subjectdialectal word formationpl_PL
dc.subjectderivational categorypl_PL
dc.subjectthe combining of derivational categoriespl_PL
dc.titleKilka uwag na temat zjawiska wielokategorialności rzeczownikowych derywatów gwarowych o charakterze czynnościowympl_PL
dc.title.alternativeA few comments on the phenomenon of the combining of categories of dialectal substantival derivatives which contain functional characterpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number59-72pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 171/173, 91-404 Łódźpl_PL
dc.identifier.eissn2450-9310
dc.referencesApresjan Jurij Derenikowicz,1980, Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocławpl_PL
dc.referencesButtler Danuta, 1978, Rozwój semantyczny wyrazów polskich, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawapl_PL
dc.referencesDejna Karol, 1974–1985, Słownictwo ludowe z terenu województw kielec-kiego i łódzkiego, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, (A–B) 1974, 20, s. 189–277; (C–D), 1975, 21, s. 135–290; tegoż: Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego, „Rozprawy Komisji Języ-kowej ŁTN” (E–J) 1976, 22, s. 135–268; (K), 1977, 23, s. 147–290; (L–M) 1978, 24, s. 149–274; (N–Ó), 1979, 25, s. 123–276; (Pa–Por) 1980, 26, s. 117–257; (Pos–R), 1981, 27, s. 129–281; (Sa–Sy) 1982, 28, s. 119–261; (Sz–U) 1983, 29, s. 83–233; (W), 1984, 30, s. 91–213; (Z–Ż), 1985, 31, s. 143–265pl_PL
dc.referencesDoroszewski Witold, 1963, Syntaktyczne podstawy słowotwórstwa, „Z polskich studiów slawistycznych”, Seria 2, Językoznawstwo, s. 65–78pl_PL
dc.referencesGala Sławomir, 2006, Diachronia czy synchronia w badaniach słowotwórstwa gwarowego, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, 51, s. 79–84pl_PL
dc.referencesGala Sławomir, 2009, W sprawie paradygmatycznego wymiaru słowotwórstwa gwarowego, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, 54, s. 47–55pl_PL
dc.referencesGala Sławomir, 2010, Przydatność Słownictwa ludowego... Karola Dejny w pracach nad słowotwórstwem gwarowym, „Studia Dialektologiczne”, 4, s. 145–150pl_PL
dc.referencesGala Sławomir, 2011, Chronia w słowotwórstwie gwarowym, „Rozprawy Ko-misji Językowej ŁTN”, 56, s. 57–64pl_PL
dc.referencesGala Sławomir, Gala-Milczarek Beata, 2014, Rzeczownikowe derywaty sufiksalne w gwarach północnomałopolskich i małopolsko-mazowiecko--wielkopolskiego pogranicza, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódźpl_PL
dc.referencesGrochola-Szczepanek Helena, 2002, Rzeczowniki złożone w gwarach polskich, Wydawnictwo Naukowe DWN, Krakówpl_PL
dc.referencesGrzegorczykowa Renata, Puzynina Jadwiga, 1979, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawapl_PL
dc.referencesJancenieckaja Marina Nikołajewna, 1979, Siemanticzeskije woprosy teorii słowoobrazowanija, Wydawnictwo Uniwersytetu Tomskiego, Tomskpl_PL
dc.referencesJaros Irena, 2009, Nazwy środków czynności w gwarach łęczycko-sieradzkich. Studium słowotwórczo-leksykalne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódźpl_PL
dc.referencesKleszczowa Krystyna, 1998, Staropolskie kategorie słowotwórcze i ich perspektywiczna ewolucja. Rzeczownik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowicepl_PL
dc.referencesKleszczowa Krystyna, 2005, Przemiany systemu słowotwórczego, w: Stanisław Borawski, red., Rozprawy o historii języka polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, s. 253–290pl_PL
dc.referencesNagórko Alicja, 1998, Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesNiemczenko Wasilij Nikołajewicz, 1984, Sowriemiennyj ruskij jazyk. Słowoobrazowanije, M: Wyższa Szkoła, Moskwapl_PL
dc.referencesReichan Jerzy, 1996, Problem syntetycznego ujęcia polskiego słowotwórstwa gwarowego. Zarys koncepcji, w: Bogusław Dunaj, Jerzy Reichan, red., „Studia Dialektologiczne”, 1, Kraków, s. 191–195pl_PL
dc.referencesSkarżyński Mirosław, 2003, Słowotwórcze gniazda odczasownikowe (charak-terystyka wstępna), w: Mirosław Skarżyński, red., Słowotwórstwo gniazdowe. Historia, metoda, zastosowanie, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 137–167pl_PL
dc.referencesWaszakowa Krystyna, 2004, Słowotwórstwo a niektóre założenia kognitywizmu, „Poradnik Językowy”, z. 2, s. 67–80pl_PL
dc.contributor.authorEmail601354532@orange.plpl_PL
dc.identifier.doi10.26485/RKJ/2017/64/5
dc.disciplinejęzykoznawstwopl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe