Show simple item record

dc.contributor.authorAndrulewicz, Eugeniusz
dc.contributor.editorMakowska-Iskierka, Marzena
dc.contributor.editorWojciechowska, Jolanta
dc.date.accessioned2021-08-24T07:45:41Z
dc.date.available2021-08-24T07:45:41Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationAndrulewicz E., Minione krajobrazy Zatoki Puckiej, [w:] Warsztaty z Geografii Turyzmu, Tom 11, Krajoznawstwo a turystyka, Makowska-Iskierka M., Wojciechowska J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021, s. 215-227, DOI: 10.18778/8220-576-3.12pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-576-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38819
dc.description.abstractNa podstawie opracowań i publikacji naukowych oraz wspomnień starszych rybaków i mieszkańców rejonu Zatoki Puckiej opisano stan Zatoki z lat 50. i 60. XX w. Przeanalizowano przyczyny degradacji Zatoki, w tym wskazano na konkretne przedsięwzięcia oraz decyzje gospodarcze, które doprowadzały do niekorzystnych zmian przyrodniczych. Omówiono działania podjęte na rzecz ochrony tego akwenu, które polegały głównie na uporządkowaniu gospodarki ściekowej w obrębie zlewiska. Wskazano, że Zatoka Pucka nadal jest nadmiernie obciążona dopływem związków odżywczych, a także eksploatacją turystyczną. Rośnie presja deweloperów i prowadzone są modernizacje portów rybackich, wskutek czego w rejonie Zatoki Puckiej wciąż zachodzą niekorzystne zmiany krajobrazowe.pl_PL
dc.description.abstractThe study presents the basic hydrological features of the Bay of Puck which have allowed for the emergence and development of a diverse flora and fauna, including a rich ichthyofauna. On the basis of research and scientific publications, as well as the memories of older fishermen and inhabitants of the region, its state in the 1950s and 1960s is described. The reasons for its degradation were analyzed, including the specific projects and economic decisions that led to unfavorable environmental change. Action taken to protect the bay mainly consists of organizing wastewater management within the catchment area. It is pointed out that the Bay of Puck is still too heavily burdened with an inflow of nutrients as well as tourist overexploitation. Pressure from developers and the modernization of ports and fishing harbors is growing. As a result, unfavorable landscape changes in the Bay of Puck are still taking place.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMakowska-Iskierka M., Wojciechowska J. (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu, Tom 11, Krajoznawstwo a turystyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectdegradacja Zatoki Puckiejpl_PL
dc.subjectpresja antropogenicznapl_PL
dc.subjectochrona środowiska morskiegopl_PL
dc.subjectdegradacja krajobrazupl_PL
dc.subjectdegradation of the Bay of Puckpl_PL
dc.subjectanthropogenic pressurepl_PL
dc.subjectprotection of the marine environmentpl_PL
dc.subjectlandscape degradationpl_PL
dc.titleMinione krajobrazy Zatoki Puckiejpl_PL
dc.title.alternativePast landscapes of the Bay of Puck
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021pl_PL
dc.page.number215-227pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationTowarzystwo Przyjaciół Nauk w Gdynipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-577-0
dc.contributor.authorBiographicalnoteAndrulewicz Eugeniusz – dr, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Gdyni. Zainteresowania: badania środowiska morskiego, zanieczyszczenie środowiska morskiego, eksploracja podwodna, chemia morza, sporty wodne; dyscyplina: nauki chemiczne.pl_PL
dc.referencesAndrulewicz, E., Janta, A. (1997). Zatoka Pucka Wewnętrzna. W: A. Janta (red.), Nadmorski Park Krajobrazowy (123–137). Władysławowo: Wydawnictwo Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.pl_PL
dc.referencesCiszewski, P., Demel, K., Ringer, Z., Szatybełko, M. (1962). Zasoby widlika w Zatoce Puckiej oszacowane metodą nurkowania. Prace Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, 11 (A), 9–36.pl_PL
dc.referencesCiszewski, P., Kruk-Dowgiałło, L., Andrulewicz, E. (1991). A study on pollution of the Puck Lagoon and possibility of restoring the lagoon’s ecological state. Acta Ichthyologica et Piscatoria, XXI, 29–37. https://doi.org/10.3750/AIP1991.21.S.03pl_PL
dc.referencesCzapke, K. (1961). Agar-agar z krajowego surowca. Przemysł Spożywczy, 15 (11), 12–17.pl_PL
dc.referencesKlekot, L. (1980). Zatoka Pucka osobliwością hydrologiczną Bałtyku. Oceanologia, 12, 109–123.pl_PL
dc.referencesKruk-Dowgiałło, L. (1994). Przyczyny zmian struktury roślinności dennej Zatoki Puckiej oraz możliwości sterowania jej występowania. W: Problemy ochrony środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego i strefy nadmorskiej, (s. 47–63). Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska.pl_PL
dc.referencesKruk-Dowgiałło, L. (1998). Phytobenthos as indicator of the of the state of environment of the Gulf of Gdansk. Oceanological Studies, XXVII (4), 105–123.pl_PL
dc.referencesMajewski, A., Lauer, Z. (red.) (1994). Atlas Morza Bałtyckiego. Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.pl_PL
dc.referencesNowacki, J. (1993). Morfometria Zatoki. W: K. Korzeniewski (red.), Zatoka Pucka (s. 71–78). Gdańsk: Instytut Oceanografii UG.pl_PL
dc.referencesPliński, M. (red.) (1993). Problemy Ekologiczne Ziemi Puckiej – stan i środki zaradcze. Gdańsk–Krokowa: Wyd. Instytut Oceanologii PAN – Sopot.pl_PL
dc.referencesSkóra, K. (1993). Ichtiofauna. W: K. Korzeniewski (red.), Zatoka Pucka (s. 455–467). Gdańsk: Instytut Oceanografii UG.pl_PL
dc.referencesTrokowicz, D., Andrulewicz, E. (2019). Wydobycie i przetwórstwo wodorostów z Zatoki Puckiej. Wiadomości Rybackie, 11–12 (232), 20–23.pl_PL
dc.referencesWojtusiak, R. J. (1950). W morskiej toni. Z wędrówek przyrodnika w hełmie nurkowym po dnie morza. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.pl_PL
dc.referencesŻmudziński, L. (1994). Flora i fauna morska. W: A. Majewski, Z. Lauer (red.), Atlas Morza Bałtyckiego (s. 165–184). Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.pl_PL
dc.contributor.authorEmaile.andrulewicz@wp.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-576-3.12
dc.disciplinegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe