Now showing items 1-15 of 15

  • Plany turystyczne mieszkańców miast w dobie pandemii COVID-19 

   Zawadka, Jan; Jęczmyk, Anna ORCID; Uglis, Jarosław ORCID; Wojcieszak-Zbierska, Monika Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
   Celem opracowania jest przybliżenie planów turystycznych mieszkańców polskich miast w dobie pandemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. W badaniach posłużono się techniką ankiety internetowej. Kwestionariusz rozpowszechniony ...
  • Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w zakresie edukacji i rozwoju turystyki 

   Majewski, Karol; Zawilińska, Bernadetta ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
   W artykule dokonano analizy działalności Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (ZPKWM) w zakresie edukacji i rozwoju turystyki. Część empiryczna składa się z analizy działań podejmowanych przez Zespół, ...
  • Możliwości wykorzystania metod andragogiki w krajoznawstwie turystycznym 

   Kurek, Artur (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
   Coraz więcej osób starszych bierze udział w turystyce poznawczej, co sprawia, że organizatorzy takich wyjazdów muszą dostosować sposób prezentacji walorów turystycznych do tej grupy odbiorców. Celem artykułu jest przeniesienie ...
  • Dawne i współczesne walory turystyczne ziemi zaborskiej 

   Palmowski, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
   Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wzrosło zainteresowanie Pomorzem. Mieczysław Orłowicz, znakomity polski krajoznawca kierujący w latach 1919–1923 Samodzielnym Referatem dla Spraw Turystyki w Departamencie Ogólnym ...
  • Rola krajoznawstwa i turystyki w integracji społecznej osób z niepełnosprawnością 

   Lubarska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
   W artykule przedstawiono problem integracji społecznej osób z niepełnosprawnością w kontekście turystyki i krajoznawstwa. Opisano dotychczasowe działania, podejmowane przez środowisko akademickie w celu porządkowania oraz ...
  • Miasto-kurort Kołobrzeg po pierwszym roku pandemii COVID-19 

   Miedziński, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
   Celem pracy jest podjęcie próby ustalenia, jaki wpływ na funkcjonowanie miasta Kołobrzeg miała pandemia COVID-19 w aspekcie cyklicznego zamykania i otwierania obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i bazy noclegowej największego ...
  • Krajobraz w turystyce kulturowej – przykład osadnictwa olęderskiego w Wielkopolsce 

   Przewoźny, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
   Wiejski krajobraz kulturowy coraz częściej stanowi cel turystycznego zainteresowania. Odkrywane są nie tylko zabytki materialnego dziedzictwa, ale także inne, do niedawna nieznane, walory. Do takich należą ślady dawnego ...
  • Krajobrazy zarazy 

   Pawłowska, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
   Od roku trwa pandemia powodowana przez koronawirusa Covid-19. Niespodziewanie życie ludzi na całym świecie zmieniło się diametralnie. W związku z tym zmieniają się także krajobrazy zarówno naturalne, jak i kulturowe. Nikt ...
  • Zagospodarowanie powiatu sokólskiego dla turystyki rowerowej 

   Oniszczuk, Natalia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
   Celem artykułu jest zaproponowanie zmian, jakie można wprowadzić w zagospodarowaniu powiatu sokólskiego, aby ulepszyć warunki uprawiania turystyki rowerowej. Dane niezbędne do opracowania zbierano na przełomie 2019 i 2020 ...
  • Namuliska jaskiniowe we współczesnym krajoznawstwie polskim – społeczna znajomość zagadnienia 

   Krajcarz, Maciej T. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
   Ważną rolę w krajoznawstwie turystycznym pełnią jaskinie. Niektóre z nich są chętnie odwiedzane przez turystów ze względu na ciekawą szatę naciekową, możliwość zobaczenia nietoperzy, urok podziemnych korytarzy oraz aurę ...
  • Minione krajobrazy Zatoki Puckiej 

   Andrulewicz, Eugeniusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
   Na podstawie opracowań i publikacji naukowych oraz wspomnień starszych rybaków i mieszkańców rejonu Zatoki Puckiej opisano stan Zatoki z lat 50. i 60. XX w. Przeanalizowano przyczyny degradacji Zatoki, w tym wskazano na ...
  • Wstęp 

   Partyka, Józef; Zdebski, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  • Górnicze krajobrazy kulturowe w południowej Polsce 

   Szuwarzyński, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
   W południowej Polsce, na terenie województw śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, od setek lat prowadzone jest wydobycie wielu kopalin: węgla kamiennego i brunatnego, rud metali, soli, siarki oraz ...
  • Od Redakcji 

   Makowska-Iskierka, Marzena ORCID; Wojciechowska, Jolanta ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  • Turystyka kolejowa w województwie pomorskim 

   Otta, Damian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
   Turystyka kolejowa i turystyka koleją to dwa nieczęsto spotykane w literaturze zagadnienia. W niniejszym tekście przedstawiona została krótka definicja obydwu pojęć, rozszerzona o przykłady funkcjonowania tych gałęzi ...