Show simple item record

dc.contributor.authorSiekiera, Rafał
dc.contributor.editorBarańska-Szmitko, Anna
dc.date.accessioned2021-06-14T12:23:33Z
dc.date.available2021-06-14T12:23:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationSiekiera R., Podstawy komunikatywistycznej analizy genologicznej, [w:] Metody badania komunikacji i mediów. Perspektywa teoretyczna i analityczna, A. Barańska-Szmitko (red.), WUŁ, Łódź 2021, https://doi.org/10.18778/8220-429-2.06pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-429-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/36202
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMetody badania komunikacji i mediów. Perspektywa teoretyczna i analityczna;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkomunikatywistyczna analiza genologicznapl_PL
dc.subjectkomunikatywizmpl_PL
dc.titlePodstawy komunikatywistycznej analizy genologicznejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number91-126pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-430-8
dc.referencesAustin John (1993), Mówienie i poznawanie: rozprawy i wykłady filozoficzne, przeł. B. Chwedeńczuk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAwdiejew Aleksy (1987), Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesAwdiejew Aleksy (2004), Gramatyka interakcji werbalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesAwdiejew Aleksy (2008), Gramatyka komunikacyjna: wybór jednostki operacyjnej, [w:] Język a kultura, t. 20: Tom jubileuszowy, red. A. Dąbrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 119–128.pl_PL
dc.referencesAwdiejew Aleksy (2018a), Parafrazowanie jako wskazywanie na sens, [w:] Parafrazowanie w dyskursie artystycznym, red. G. Habrajska, Primum Verbum, Łódź, s. 33–48.pl_PL
dc.referencesAwdiejew Aleksy (2018b), Wstęp do teorii parafrazy, [w:] Parafrazowanie w dyskursie artystycznym, red. G. Habrajska, Primum Verbum, Łódź, s. 9–14.pl_PL
dc.referencesAwdiejew Aleksy, Habrajska Grażyna (2004), Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 1, Leksem, Łask.pl_PL
dc.referencesAwdiejew Aleksy, Habrajska Grażyna (2006), Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 2, Leksem, Łask.pl_PL
dc.referencesAwdiejew Aleksy, Habrajska Grażyna (2010), Komponowanie sensu w procesie odbioru komunikatów, Primum Verbum, Łódź.pl_PL
dc.referencesBachtin Michaił (1970), Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. M. Modzelewska, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBachtin Michaił (1986), Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBalbus Stanisław (1999), Zagłada gatunków, „Teksty Drugie”, nr 6, s. 25–39.pl_PL
dc.referencesBalcerzan Edward (1999), W stronę genologii multimedialnej, „Teksty Drugie”, nr 6, s. 7–24.pl_PL
dc.referencesBartmiński Jerzy (1990), Kolekcja w strukturze tematycznej tekstu ustnego, [w:] Tekst w kontekście. Zbiór studiów, red. T. Dobrzyńska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 155–174.pl_PL
dc.referencesBauer Zbigniew (2008), Gatunki dziennikarskie, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Universitas, Kraków, s. 255–280.pl_PL
dc.referencesBogołębska Barbara (2015), Retoryka, genologia i stylistyka tekstów literackich i dziennikarskich, Primum Verbum, Łódź.pl_PL
dc.referencesBogołębska Barbara (2017), Przydatność instrumentarium retorycznego i metod retorycznej analizy tekstu w badaniach nad gatunkami medialnymi, [w:] Współczesne media. Gatunki w mediach, t. 1: Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 53–64.pl_PL
dc.referencesFleischer Michael (2002), Konstrukcja rzeczywistości, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesFras Janina (2012), Podstawy identyfikacji i typologii wypowiedzi w mediach masowych, [w:] Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, red. E. Kulczycki, M. Wendland, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, s. 13–29.pl_PL
dc.referencesFras Janina (2013), O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesFurman Wojciech (2017), Trzy wersje gatunków dziennikarskich, [w:] Współczesne media. Gatunki w mediach, t. 1: Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 207–221.pl_PL
dc.referencesGatunki dziennikarskie w Europie. Wstęp do genologii porównawczej (2017), red. K. Wolny- Zmorzyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesGodzic Wiesław (2004), Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesGrochala Beata (2012), Komentarz (sportowy), relacja (sportowa), sprawozdanie (sportowe) – przegląd stanowisk, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, nr 3, s. 95–105.pl_PL
dc.referencesGrochala Beata (2015), Telewizyjna transmisja sportowa jako kolekcja gatunków, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. V: Gatunek a granice, red. D. Ostaszewska, J. Przyklenk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 347–355.pl_PL
dc.referencesGrochala Beata (2016), Telewizyjna transmisja sportowa w ujęciu genologii lingwistycznej na materiale meczów piłki nożnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesGrochowski Grzegorz (2018), Pamięć gatunków. Ponowoczesne dylematy atrybucji gatunkowej, IBL PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHabrajska Grażyna (2004), Komunikacyjna analiza i interpretacja tekstu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKalisz Roman, Cap Piotr (2014), Językoznawstwo kognitywne w analizie pragmatyki językowej. Historia i stan obecny, [w:] Pragmatyka, retoryka, argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych, red. P. Stalmaszczyk, P. Cap, Universitas, Kraków, s. 177–195.pl_PL
dc.referencesKiklewicz Aleksander (2018), Dowcip jako gatunek nomadyczny: poziomy i granice odmienności semantycznej, [w:] Parafrazowanie w dyskursie artystycznym, red. G. Habrajska, Primum Verbum, Łódź, s. 49–71.pl_PL
dc.referencesKita Małgorzata (1998), Wywiad prasowy: język, gatunek, interakcja, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesKleiber Michał (2019), Co jest nie tak z produktywnością w UE, https://www.rp.pl/Opinie/308059919-Co-jest-nie-tak-z-produktywnoscia-w-UE.html [dostęp: 8.08.2019].pl_PL
dc.referencesLangacker Ronald (1995), Wykłady z gramatyki kognitywnej, przeł. H. Kardela, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesLangacker Ronald (2005), Obserwacje i rozważania na temat zjawiska subiektyfikacji, przeł. M. Majewska, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesLaskowska Elżbieta (2004), Dyskurs parlamentarny w ujęciu komunikacyjnym, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesMaruszewski Tomasz (1996), Psychologia poznawcza, Znak – Język – Rzeczywistość: Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMaziarski Jacek (1969), Metodologiczne problemy nauki o gatunkach dziennikarskich, [w:] Metody i techniki badawcze w prasoznawstwie, t. 1, red. M. Kafel, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 113–129.pl_PL
dc.referencesMaziarski Jacek (1970), Problem systematyzacji gatunków dziennikarskich, [w:] Metody i techniki badawcze w prasoznawstwie, t. 2, red. M. Kafel, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 77–104.pl_PL
dc.referencesMaziarski Jacek (1976), Narracja felietonu, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3, s. 55–64.pl_PL
dc.referencesOkopień-Sławińska Aleksandra (1985), Semantyka wypowiedzi poetyckiej. Preliminaria, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPisarek Walery (1993), Gatunek dziennikarski: informacja prasowa, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3/4, s. 156–159.pl_PL
dc.referencesPöppel Ernst, Edingshaus Anna-Lydia (1998), Mózg – tajemniczy kosmos, przeł. M. Skalska, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPost Michał (2014), Akty i gatunki mowy. Próba wielopłaszczyznowego zbliżenia, [w:] Pragmatyka, retoryka, argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych, red. P. Stalmaszczyk, P. Cap, Universitas, Kraków, s. 197–226.pl_PL
dc.referencesRicoeur Paul (2009), O interpretacji. Esej o Freudzie, przeł. M. Falski, Wydawnictwo KR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRosch Eleanor (2007), Zasady kategoryzacji, przeł. R. Balas, [w:] Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku, red. Z. Chlewiński, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 409–430.pl_PL
dc.referencesSławiński Janusz (1998), Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim, [w:] tegoż, Prace wybrane, t. 2: Dzieło. Język. Tradycja, Universitas, Kraków, s. 15–16.pl_PL
dc.referencesSiekiera Rafał (2021), Charakterystyka genologiczna telewizyjnego magazynu sportowego „na żywo” w perspektywie komunikatywistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSokołowska Olga (2001), A Cognitive Study of Speech Acts, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesSperber Dan, Wilson Deirdre (2011), Relewancja: komunikacja i poznanie, przeł. M. Charzyńska-Wójcik i in., Tertium, Kraków.pl_PL
dc.referencesStalmaszczyk Piotr (2014), Źródła pragmatyki formalnej i formalnych badań nad kontekstem, [w:] Pragmatyka, retoryka, argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych, red. P. Stalmaszczyk, P. Cap, Universitas, Kraków, s. 61–82.pl_PL
dc.referencesSteciąg Magdalena (2006), Informacja, wywiad, felieton. Sposób istnienia tradycyjnych gatunków w radiu komercyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.pl_PL
dc.referencesStockwell Peter (2006), Poetyka kognitywna. Wprowadzenie, przeł. A. Skucińska, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesSzkudlarek-Śmiechowicz Ewa (2015), Magazyn telewizyjny jako gatunek w formie kolekcji, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. V: Gatunek a granice, red. D. Ostaszewska, J. Przyklenk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 393–402.pl_PL
dc.referencesSzulczewski Michał (1976), Publicystyka. Problemy teorii i praktyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzwed Iwona (2017), Komentarz prasowy – innowacyjność a elementy prototypowe, [w:] Współczesne media. Gatunki w mediach, t. 1: Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 145–164.pl_PL
dc.referencesTversky Amos (2007), Cechy podobieństwa, przeł. R. Balas, [w:] Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku, red. Z. Chlewiński, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 521–557.pl_PL
dc.referencesWegner Jacek (1969), Metoda systematyzowania form dziennikarskich, [w:] Metody i techniki badawcze w prasoznawstwie, t. 1, red. M. Kafel, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 130–144.pl_PL
dc.referencesWilkoń Aleksander (2002), Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesWojciszke Bogdan (1986), Teoria schematów społecznych. Struktura i funkcjonowanie jednostkowej wiedzy o otoczeniu społecznym, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl_PL
dc.referencesWojciszke Bogdan (2006), Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWojtak Maria (2004), Gatunki prasowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesWojtak Maria (2006), Gatunek w formie kolekcji a kolekcja gatunków, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 15, s. 143–152.pl_PL
dc.referencesWojtak Maria (2008), Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesWojtak Maria (2014), O gatunkach wypowiedzi i ich prasowych konkretyzacjach, „Językoznawstwo: współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze”, nr 1, s. 95–105.pl_PL
dc.referencesWolny-Zmorzyński Kaziemierz, Kaliszewski Andrzej, Furman Wojciech (2006), Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWysłouch Seweryna (2005), Nowa genologia – rewizje i reinterpretacje, [w:] Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, t. 1, red. M. Czermińska i in., Universitas, Kraków, s. 97–113.pl_PL
dc.referencesŻmigrodzki Zbigniew (2007), Dziennikarstwo: zarys problematyki, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-429-2.06


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe