Ślady pamięci. Piśmiennictwo i instytucje oświatowo-edukacyjne: pierwsza połowa XX w.

Spis treści - Table of Contents

 1. O zachowaniu pamięci historycznej pierwszej połowy XX wieku. Wprowadzenie do rozważań o przeszłości oświaty [On Preserving the Historical Memory of the First Half of the 20 th Century. Introduction to Considerations about the Past of Education]
  Grzegorz Michalski
 2. Studia i rozprawy - Studies and Dissertations

 3. Dorastanie w okowach higieny i eugeniki w świetle piśmiennictwa Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego na początku XX wieku
  Aneta Bołdyrew
 4. On the Education of Girls at the Beginning of the 20th Century as Described in the Journal “Świat Kobiecy” [O kształceniu dziewcząt na początku XX wieku w przekazie periodyku „Świat Kobiecy”]
  Iwonna Michalska
 5. The Issue of Girls’ Education in Warsaw Ideological Magazines for Women (1907–1918) [Problematyka edukacji dziewcząt na łamach warszawskich czasopism ideowych dla kobiet (1907–1918)]
  Małgorzata Krakowiak
 6. Active Forms of Recreation in the Magazine “Nasze Zdroje” (1910–1914) [Aktywne formy wypoczynku w czasopiśmie „Nasze Zdroje” (1910–1914)]
  Renata Bednarz-Grzybek
 7. Czasopiśmiennictwo pedagogiczne organizacji nauczycielskich u progu Drugiej Rzeczypospolitej
  Grzegorz Michalski
 8. Edukacja i myśl pedagogiczna w Drugiej Rzeczypospolitej. W stuletnią rocznicę odzyskania niepodległości
  Wiesław Jamrożek
 9. The Reception of Maria Montessori’s Pedagogical Theory in Pre-School Education in Interwar Poland [Recepcja teorii pedagogicznej Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym w Drugiej Rzeczypospolitej]
  Joanna Sosnowska
 10. Ogólnopolskie czasopisma andragogiczne w okresie międzywojennym (1918–1939)
  Eleonora Sapia-Drewniak
 11. The Pedagogical College at the Jagiellonian University (1921–1952): Origins, Founders, Significance [Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego (1921–1952): geneza, twórcy, znaczenie]
  Katarzyna Dormus
 12. Prace z warsztatu - Research Reports 13. Dyskusje i polemiki - Discussions/Polemics

 14. Dzieciństwo a nowoczesność: polska recepcja amerykańskich ideałów, czyli uwag kilka na marginesie książki Sylwii Kuźmy-Markowskiej „Dziecko, rodzina i płeć w amerykańskich inicjatywach humanitarnych i filantropijnych w II Rzeczypospolitej”, Warszawa 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
  Aneta Bołdyrew
 15. Aktualia / kronika - Updates

 16. Między godnością a zniewoleniem. Naukowa refleksja na temat dziecka w perspektywie historycznej w jubileuszu czterdziestolecia białostockiej szkoły historii wychowania
  Łukasz Kalisz

Recent Submissions

View more