Show simple item record

dc.contributor.authorStachura, Krzysztof
dc.date.accessioned2021-02-18T12:28:42Z
dc.date.available2021-02-18T12:28:42Z
dc.date.issued2020-05-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/33722
dc.description.abstractThe purpose of the paper is to analyze the ambivalent character of success in the social world of artists. The analysis is conducted taking into account the context of the broadened field of culture, and special attention is paid to the set of meanings that artists attach to success. Much of the discussion revolves around the significance of the transformation of the field of culture for artists’ adaptation strategies. In consequence, the paper deals with the reconstruction of managing artist careers while taking into consideration their precarious experiences in the field of arts. Empirical material is used to depict the difficulties and doubts regarding reaching success in art worlds as well as to explain the determinants of the defensive and compensative strategy of managing success. As a result, conclusions are drawn concerning the means artists use to hack the rules of the game in the broadened field of culture.en
dc.description.abstractCelem artykułu jest analiza ambiwalentnego charakteru kategorii sukcesu w świecie spo­łecznym artystów. W tekście przedstawiam znaczenia sukcesu z perspektywy twórców, osadzając nar­racje zogniskowane wokół sukcesu w kontekście przemian poszerzonego pola kultury. Wyjaśniam, ja­kie znaczenie ma transformacja pola kultury dla strategii adaptacyjnych stosowanych przez artystów. Odwołując się do prekarnych doświadczeń twórców, dokonuję rekonstrukcji sposobów zarządzania przez nich ich własnymi karierami. Bazując na zebranym materiale empirycznym, próbuję jednocześnie odpowiedzieć na pytanie o trudności i wątpliwości związane z osiąganiem sukcesu w środowisku ar­tystycznym oraz opisać uwarunkowania defensywno-kompensacyjnej strategii zarządzania sukcesem. W zakończeniu tekstu formułuję wnioski dotyczące sposobów hakowania przez artystów reguł gry zainstalowanych w poszerzonym polu kultury.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej;2pl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectartistic successen
dc.subjectadaptation strategiesen
dc.subjectcareer dynamicsen
dc.subjectthe broadening of the field of cultureen
dc.subjectcultural sectoren
dc.subjectsukces artystycznypl
dc.subjectstrategie adaptacjipl
dc.subjectdynamika karierpl
dc.subjectposzerzenie pola kulturypl
dc.subjectsektor kulturypl
dc.titleBieg z przeszkodami. Ambiwalencje sukcesu artystycznego w poszerzonym polu kulturypl
dc.title.alternativeThe Steeplechase: The Ambivalence of Artistic Success Within a Broadened Field of Cultureen
dc.typeArticle
dc.page.number102-127
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Gdańskipl
dc.identifier.eissn1733-8069
dc.referencesAbbing Hans (2002) Why Are Artists Poor? The Exceptional Economy of the Arts. Amsterdam: Amsterdam University Press.pl
dc.referencesAllen Paul (2014) Artist Management for the Music Business. New York: Routledge.pl
dc.referencesBachórz Agata, Stachura Krzysztof (2015a) Trajektorie sukcesu artystycznego. Strategie adaptacji artystów w polu kultury. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej.pl
dc.referencesBachórz Agata, Stachura Krzysztof (2015b) W poszukiwaniu punktów stycznych. Rekonstrukcja dyskursu o problemach (nie)uczestnictwa w kulturze. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej.pl
dc.referencesBachórz Agata i in. (2016) Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinności w kulturze a stratyfikacja społeczna. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej.pl
dc.referencesBachórz Agata i in. (2019) Gra w kulturę. Przemiany pola kultury w erze poszerzenia. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej.pl
dc.referencesBaczko-Dombi Anna, Wysmułek Ilona (2014) Czynniki sukcesu. Ciężka praca i talent czy pochodzenie i szczęście? IFiS PAN: Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych [dostęp 3 lutego 2020 r.]. Dostępny w Internecie: http://polishpanelsurvey.files.wordpress.com/2014/03/polpan_czynniki-sukcesu.pdfpl
dc.referencesBattenfield Jackie (2009) The Artist’s Guide. How to Make a Living Doing What You Love. Boston: Da Capo Lifelong Books.pl
dc.referencesBecker Howard S. (2008) Art Worlds. 25th Anniversary Edition. Updated and Expanded. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.pl
dc.referencesBeeching Angela Myles (2010) Beyond Talent: Creating a Successful Career in Music. Oxford: Oxford University Press.pl
dc.referencesBelfiore Eleonora (2002) Art as a Means of Alleviating Social Exclusion: Does It Really Work? A Critique of Instrumental Cultural Policies and Social Impact Studies in the UK. „International Journal of Cultural Policy”, vol. 8, no. 1, s. 91–106.pl
dc.referencesBendassolli Pedro F., Wood Jr. Thomaz (2012) Careers Boundaries in the Arts in Brazil: An Exploratory Study. „The Qualitative Report”, vol. 17, s. 1–27 [dostęp 15 sierpnia 2019 r.]. Dostępny w Internecie: http://www.nova.edu/ssss/QR/QR17/bendassoli.pdfpl
dc.referencesBlumer Herbert (2008) Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda. Przełożyła Grażyna Woroniecka. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.pl
dc.referencesBłaszczyk Mateusz, Cebula Michał (2016) Uczestnictwo w kulturze a uczestnictwo w mieście. O kapitałach kulturowych i różnorodności stylów życia mieszkańców dużego miasta. „Studia Socjologiczne”, t. 1, s. 100–126.pl
dc.referencesBogacz-Wojtanowska Ewa i in. (2015) Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych – raport ogólny. Kraków [dostęp 15 sierpnia 2019 r.]. Dostępny w Internecie: http://artystapostudiach.pl/public/download/Badanie%20Los%C3%B3w%20Zawodowych%20Absolwent%C3%B3w%20Uczelni%20Artystycznych.%20Raport%20z%20bada%C5%84%20ilo%C5%9Bciowych%202017.pdfpl
dc.referencesBoltanski Luc, Chiapello Eve (2007) The New Spirit of Capitalism. London: Verso.pl
dc.referencesBourdieu Pierre (1993) The Field of Cultural Production. Essays on Art and Literature. Cambridge: Polity Press.pl
dc.referencesBourdieu Pierre (1996) The Rules of Art. Genesis and Structure of the Literary Field. Cambridge: Polity Press.pl
dc.referencesBowness Alan (1989) The Conditions of Success. How the Modern Artist Rises to Fame. London: Thames & Hudson.pl
dc.referencesBridgstock Ruth S. (2013) Professional Capabilities for Twenty-First Century Creative Careers: Lessons from Outstandingly Successful Australian Artists and Designers. „The International Journal of Art and Design Education”, vol. 32, no. 2, s. 176–189.pl
dc.referencesBurland Karen, Davidson Jane W. (2002) Training the Talented. „Music Education Research”, vol. 4, no. 1, s. 121–140.pl
dc.referencesCharmaz Kathy (2009) Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Przełożyła Barbara Komorowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl
dc.referencesCzarnecki Sławomir i in. (2012) Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej.pl
dc.referencesDenzin Norman K. (1990) Reinterpretacja metody biograficznej w socjologii: znaczenie a metoda w analizie biograficznej [w:] Jan Włodarek, Marek Ziółkowski, red., Metoda biograficzna w socjologii. Warszawa, Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 55–69.pl
dc.referencesDobosz Katarzyna, Jarmuł Agnieszka, Poręba Adam, red. (2011) Kultura szeroka. Księga wyjścia na przykładzie 25 lubelskich środowisk kulturalnych. Lublin: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.pl
dc.referencesDomański Henryk (2012) Prestiż. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.pl
dc.referencesDrozdowski Rafał (2017). Dlaczego trudno brać kulturę na serio?. „Kultura i Rozwój”, t. 3, nr 4, s. 41–52.pl
dc.referencesDyoniziak Ryszard (1968) Awans społeczny a poczucie sukcesu lub zawodu życiowego. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, t. 30, nr 1, s. 253–270.pl
dc.referencesFatyga Barbara (2017) Teoria żywej kultury: źródła i powody jej powstania. „Kultura i Rozwój”, t. 3, nr 4, s. 29–39.pl
dc.referencesFatyga Barbara, Dudkiewicz Magdalena, Tomanek Paweł (2012) „Kultura pod pochmurnym niebem”. Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur. Raport i rekomendacje praktyczne. Olsztyn, Warszawa: Centrum Inicjatyw i Edukacji Kulturalnej.pl
dc.referencesFolga-Januszewska Dorota, Kiliszek Joanna, red., (2018) Wizualne Niewidzialne. Sztuki wizualne w Polsce. Stan, rola i znaczenie. Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.pl
dc.referencesForkert Kirsten (2013) Artistic Lives. Surrey, Burlington: Ashgate.pl
dc.referencesFoucault Michel (2011) Narodziny biopolityki. Przełożył Michał Herer. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl
dc.referencesGiddens Anthony (1991) Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press.pl
dc.referencesGiuffre Katherine (1999) Sandpiles of Opportunity: Success in the Art World. „Social Forces”, vol. 77, no. 3, s. 815–832.pl
dc.referencesGladwell Malcolm (2008) Outliers. The Story of Success. New York, Boston, London: Little, Brown and Company.pl
dc.referencesGładys-Jakóbik Jolanta, Książkiewicz Izabela (2005) Podsumowanie: polska miara sukcesu [w:] Jolanta Gładys-Jakóbik, red., Różne oblicza i uwarunkowania sukcesu we współczesnej Polsce. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, s. 133–146.pl
dc.referencesGrant Daniel (2010) The Business of Being an Artist. Fourth Edition. New York: Allworth Press.pl
dc.referencesGrzeszczyk Ewa (2003) Sukces: amerykańskie wzory – polskie realia. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.pl
dc.referencesHauser Arnold (1974) Społeczna historia sztuki i literatury, t. 2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.pl
dc.referencesHeinich Nathalie (2007) Być artystą. Rzecz o przekształceniach statusu malarzy i rzeźbiarzy. Warszawa: Vizja Press & IT.pl
dc.referencesHughes Diane i in. (2013) What constitutes artist success in the Australian music industries?. „International Journal of Music Business Research”, vol. 2, no. 2, s. 61–80.pl
dc.referencesIlczuk Dorota (2017) Wsparcie dla twórców i artystów. Perspektywa międzynarodowa. Warszawa: Uniwersytet SWPS, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.pl
dc.referencesIlczuk Dorota i in. (2015) Artyści na rynku pracy. Kraków: Attyka.pl
dc.referencesKaczmarek Stella, Posłuszna Joanna (2019) Uwarunkowania finansowania twórców i artystów w Polsce. „Optimum. Economic Studies”, t. 3, nr 97, s. 177–188.pl
dc.referencesKłosowski Wojciech, red., (2011) Kierunek kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze. Warszawa: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki.pl
dc.referencesKos Ewa Arleta (2018) Doświadczenia biograficzne kobiet odnoszących sukcesy zawodowe. Warunki uczestnictwa społecznego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl
dc.referencesKowalewski Maciej, Nowak Anna, Thurow Regina (2015) Nowe role środowisk twórczych: pracownicy socjalni, terapeuci, doradcy [dostęp 15 sierpnia 2019 r.]. Dostępny w Internecie: https://www.academia.edu/19969733/M._Kowalewski_A._Nowak_R._Thurow_2015_Nowe_role_%C5%9Brodowisk_tw%C3%B3rczych_pracownicy_socjalni_terapeuci_doradcy._Raport_z_bada%C5%84pl
dc.referencesKozłowski Michał, Sowa Jan, Szreder Kuba (2014a) Fabryka sztuki. Podział pracy oraz dystrybucja kapitałów społecznych w polu sztuk wizualnych we współczesnej Polsce. Warszawa: Wolny Uniwersytet Warszawy.pl
dc.referencesKozłowski Michał, Sowa Jan, Szreder Kuba (2014b) Konkluzje badania: prekarność, projekt i miłość do sztuki [w:] ciż, Fabryka sztuki. Podział pracy oraz dystrybucja kapitałów społecznych w polu sztuk wizualnych we współczesnej Polsce. Warszawa: Wolny Uniwersytet Warszawy, s. 34–76.pl
dc.referencesKrajewski Marek (2013) W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze. „Kultura i Społeczeństwo”, t. 1, s. 29–67.pl
dc.referencesKrajewski Marek (2017) „Ja poszerzam”, „Ty poszerzasz”… Poszerzanie pola kultury i wynikające stąd nieporozumienia [w:] Cezary Obracht-Prondzyński, Piotr Zbieranek, red., Pomorskie poszerzenie pola kultury. Dylematy – konteksty – działania. Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą UG, s. 29–42.pl
dc.referencesKrajewski Marek, Schmidt Filip (2017) Co to znaczy być artystą/artystką. „Kultura i Społeczeństwo”, t. 1, s. 69–97.pl
dc.referencesKrajewski Marek, Schmidt Filip (2018) Wyniki badań [w:] Dorota Folga-Januszewska, Joanna Kiliszek, red., Wizualne Niewidzialne. Sztuki wizualne w Polsce. Stan, rola i znaczenie. Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, s. 3–124.pl
dc.referencesKurz Iwona (2019) Powrót centrali, państwowcy wyklęci i kasa. Raport z „dobrej zmiany” w kulturze. Warszawa: Instytut Studiów Zaawansowanych.pl
dc.referencesLahire Bernard (2010) The Double Life of Writers. „New Literary History”, vol. 41, no. 2, s. 443–465.pl
dc.referencesLeśniewski Andrzej (2015) Wizerunek artysty kreowany rządowymi/samorządowymi politykami kulturalnymi [w:] Natalia Brylowska, Anna Pekaniec, red., Sztuka, polityka, pieniądze. Sytuacja artysty w świecie współczesnym. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej, s. 51–62.pl
dc.referencesLewicki Mikołaj, Filiciak Mirosław (2017) Wynalezienie poszerzonego pola kultury. „Kultura i Rozwój”, t. 1, nr 2, s. 7–31.pl
dc.referencesLysgård Hans Kjetil (2013) The Definition of Culture in Culture-Based Urban Development Strategies: Antagonisms in the Construction of a Culture-Based Development Discourse. „International Journal of Cultural Policy”, vol. 19, no. 2, s. 182–200.pl
dc.referencesŁazarowicz-Kowalik Marta (2015) Anatomia sukcesu w nauce. Studium socjologiczne laureatów konkursów fundacji na rzecz nauki polskiej [dostęp 3 lutego 2020 r.]. Dostępny w Internecie: https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/1448/praca%20doktor-ska_Marta%20%C5%81azarowicz-Kowalik.pdfpl
dc.referencesŁuczaj, Kamil (2018) Sytuacja estetyczna w świecie agencji reklamowych. Co socjologia reklamy może zaczerpnąć z estetyki i socjologii sztuki?. „Pogranicze. Studia Społeczne”, t. 34, s. 64–84.pl
dc.referencesMenger Pierre-Michel (2018) Inequalities in the Arts [ w:] Jeffrey A. Halley, Daglind E. Sonolet, eds., Bourdieu in Question. New Directions in French Sociology of Art. Leiden, Boston: Brill, s. 161–180.pl
dc.referencesMerton Robert K. (1968) The Matthew Effect in Science. „Science”, vol. 159, s. 56–63.pl
dc.referencesMłodożeniec Marek, Knapińska Anna (2013) Czy nauka wciąż ma męską płeć? Udział kobiet w nauce. „Nauka”, t. 2, s. 47−72.pl
dc.referencesMożdżyński Paweł (2018) Eventy i projekty. Transfery innowacji pomiędzy polem sztuki a życiem codziennym i gospodarką w XX i XXI wieku. „Pogranicze. Studia Społeczne”, t. 34, s. 7–18.pl
dc.referencesMulkay Michael, Chaplin Elizabeth (1982) Aesthetics and the Artistic Career: A Study of Anomie in Fine-Art Painting. „The Sociological Quarterly”, vol. 23, s. 117–138.pl
dc.referencesMurzyn-Kupisz Monika, Działek Jarosław, red., (2017) The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe. Cham: Springer.pl
dc.referencesOsęka Andrzej (1975) Mitologie artysty. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.pl
dc.referencesPinheiro Diogo L., Dowd Timothy J. (2009) All That Jazz: The Success of Jazz Musicians in Three Metropolitan Areas. „Poetics”, vol. 37, s. 490–506.pl
dc.referencesPlatman Kerry (2004) ‘Portfolio Careers’ and the Search for Flexibility in Later Life. „Work, Employment and Society”, vol. 18, no. 3, s. 573–599.pl
dc.referencesPrus Robert (1995) Symbolic Interaction and Ethnographic Research. Intersubjectivity and the Study of Human Lived Experience. Albany: State University of New York Press.pl
dc.referencesRokicka Ewa, Kruczkowska Patrycja (2013) Instytucje kultury i ich wykluczeni [w:] też, red., Ekskluzja w dyskursie pracowników instytucji kultury. Łódź: Katedra Socjologii Ogólnej Uniwersytetu Łódzkiego, s. 2–24.pl
dc.referencesSadura Przemysław (2017) Poszerzanie bez uprzedzeń. Instytucje lokalne i podziały społeczne w nowym dyskursie o kulturze. „Kultura i Rozwój”, t. 3, nr 4, s. 53–70.pl
dc.referencesShibutani Tamotsu (1955) Reference Groups as Perspectives. „American Journal of Sociology”, vol. 60, s. 562–569.pl
dc.referencesSiechowicz Paweł, Wiśniewska Aleksandra, Kurek Przemysław (2016) Inwestycje w kulturze a bieżąca działalność kulturalna w latach 2001‒2013. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.pl
dc.referencesStrauss Anselm (1978) A Social World Perspective [w:] Norman Denzin, ed., Studies in Symbolic Interaction, Volume 1. Greenwich: JAI Press, s. 119–128.pl
dc.referencesSzreder Kuba (2018) Instituting the Common in Artistic Circulation: From Entrepreneurship of the Self to Entrepreneurship of the Multitude. „Praktyka Teoretyczna”, t. 1, nr 27, s. 193–223.pl
dc.referencesSzulborska-Łukaszewicz Joanna (2017) Zarządzanie i teatr. O statusie artysty w Polsce. „Zarządzanie w Kulturze”, t. 18, nr 3, s. 373–394.pl
dc.referencesWagner Ina, Wodak Ruth (2006) Performing success: identifying strategies of self-presentation in women’s biographical narratives. „Discourse & Society”, vol. 17, no. 3, s. 385–411.pl
dc.referencesWagner Izabela (2015) Producing Excellence. The Making of Virtuosos. New Brunswick: Rutgers University Press.pl
dc.referencesWalczak Wojciech, Wyrzykowska Katarzyna M., Socha Ziemowit (2016) Dynamika karier muzyków w obszarze całego środowiska muzycznego. Warszawa: Fundacja Polskiej Rady Muzycznej.pl
dc.referencesWoźniak Wojciech (2013) Instytucja kultury jako miejsce pracy. Wnioski z wywiadów swobodnych [w:] Ewa Rokicka, Patrycja Kruczkowska, red., Ekskluzja w dyskursie pracowników instytucji kultury. Łódź: Katedra Socjologii Ogólnej Uniwersytetu Łódzkiego, s. 146–178.pl
dc.referencesWyrzykowska Katarzyna M., Zawadzka Kinga (2018) Wybrańcy czy ofiary losu? Kilka uwag o prestiżu zawodowym osób wykonujących profesje muzyczne w Polsce. „Pogranicze. Studia Społeczne”, t. 34, s. 149–169.pl
dc.referencesZawistowski Władysław (2017) Poszerzając, nie zapominajmy o punkcie odniesienia [w:] Cezary Obracht-Prondzyński, Piotr Zbieranek, red., Pomorskie poszerzenie pola kultury. Dylematy – konteksty – działania. Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą UG, s. 297–300.pl
dc.referencesZnaniecki Florian (1937) Rola społeczna artysty. „Wiedza i Życie”, t. 8/9, s. 13–31.pl
dc.referencesZolberg Vera L (2015) A Cultural Sociology of the Arts. „Current Sociology Review”, vol. 63, no. 6, s. 896–915.pl
dc.contributor.authorEmailwnsks@ug.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-8069.16.2.07
dc.relation.volume16


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0