Show simple item record

dc.contributor.authorKarcz-Kaczmarek, Maria
dc.contributor.editorKrawczyk, Ryszard Paweł
dc.contributor.editorBorowicz, Andrzej
dc.date.accessioned2020-09-22T11:00:14Z
dc.date.available2020-09-22T11:00:14Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKarcz-Kaczmarek M., Ochrona zabytków nieruchomych jako zadanie samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, [w:] Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, R. P. Krawczyk, A. Borowicz (red.), WUŁ, Łódź 2016, http://dx.doi.org/10.18778/8088-114-3.24pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-114-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32267
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofAktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleOchrona zabytków nieruchomych jako zadanie samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybranepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number397-412pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracjipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-115-0
dc.referencesAntoniak P., Cherka M., [w:] Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, red. Cherka M., Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesBończak-Kucharczyk E., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesChlipała M., Glosa do wyroku WSA w Krakowie z 27 czerwca 2006 r. (III SA/Kr 226/06, niepubl.). Akty prawa miejscowego o charakterze wykonawczym stanowione przez zarząd powiatu, „Przegląd Prawa Publicznego” 2007, nr 3.pl_PL
dc.referencesDobosz P., Administracyjnoprawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków, Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesDobosz P., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. Chmielnicki P., Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesKorzeniowski P., Zrównoważony rozwój, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego. Część 1: Ustrój, red. Stahl M., Jaworska-Dębska B., Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesPruszyński J., Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, tom II, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesSługocki J., Europejski system ochrony dziedzictwa kulturowego a ochrona dziedzictwa narodowego w Polsce (wybrane zagadnienia), [w:] Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawno-administracyjne, tom I, red. Sługocki J., Wrocław 2014.pl_PL
dc.referencesSługocki J., Opieka nad zabytkiem nieruchomym. Problemy administracyjnoprawne, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesSługocki J., Problemy prawne ochrony zabytkowych parków dworsko-pałacowych [w:] Dobra chronione w prawie administracyjnym, Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesSługocki J., Próba doprecyzowania pojęć prawnych na przykładzie ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, www.wuwr. com.pl/online-texts/download/27.html (dostęp 10.07.2015).pl_PL
dc.referencesStańko M., Zakres przestrzenny ochrony zabytków a ochrona uprawnień właścicielskich, „Rejent” 2002, nr 10.pl_PL
dc.referencesTrzciński M., Uwagi o ochronie zabytków na marginesie wyroku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 1 grudnia 2014 r. (sygn. akt II K 348/14), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 3.pl_PL
dc.referencesWilczyńska A., Program opieki nad zabytkami, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego. Część 2: Zadania i kompetencje, red. Stahl M., Jaworska-Dębska B., Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesWlaźlak K., Program opieki nad zabytkami, System Informacji Prawnej LEX/ el. dla Samorządu Terytorialnego, Wolters Kluwer, 2014.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-114-3.24


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe