Show simple item record

dc.contributor.authorWodecka-Hyjek, Angelika
dc.contributor.editorKuźbik, Paweł
dc.contributor.editorSzymankiewicz, Maria J.
dc.date.accessioned2020-05-01T14:48:43Z
dc.date.available2020-05-01T14:48:43Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationWodecka-Hyjek A., Kształtowanie organizacji uczącej się w sektorze publicznym, [w:] Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej. Wybrane zagadnienia, Kuźbik P., Szymankiewicz M. J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 209-220, doi: 10.18778/7969-450-1.20pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-450-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31878
dc.description.abstractThis chapter presents the key issues for transforming public sector organization to learning organization in the perspective of the key factors, which include: the ability of the organization to make changes, the creation process of organizational learning and the effective knowledge management. At the beginning, the need to transform public sector organization in a learning organization was articulated. In the main part of the article, the context of adaptation and change capacity model, the mechanism of organizational learning and the output model of transforming public sector organization to learning organization have been shown. In summary of the paper, the attributes of the public learning organization and barriers to their creation were specified.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKuźbik P., Szymankiewicz M. J. (red.), Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectorganizacja ucząca siępl_PL
dc.subjectsektor publicznypl_PL
dc.titleKształtowanie organizacji uczącej się w sektorze publicznympl_PL
dc.title.alternativeCreating the learning organization in the public sectorpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number209-220pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Metod Organizacji i Zarządzaniapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-747-2
dc.referencesBratnicki M., 1984, Metafora uczenia się w badaniu niesprawności organizacji, „Problemy Organizacji”, nr 3/4.pl_PL
dc.referencesCommon R., 2004, Organisational Learning in a Political Environment, „Policy Studies”, Vol. 25, nr 1.pl_PL
dc.referencesFrączkiewicz-Wronka A., 2009, Poszukiwanie istoty zarządzania publicznego, [w:] A. Frączkiewicz- Wronka (red.), Zarządzanie publiczne. Elementy teorii i praktyki, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesGrudzewski W. M., Hejduk I. K. (red.), 2002, Przedsiębiorstwo przyszłości – wizja strategiczna, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKlarner P., Probst G., Soparnot R., 2008, Organizational Change Capacity in Public Services: The Case of the World Health Organization, „Journal of Change Management”, Vol. 8, No. 1, March.pl_PL
dc.referencesKożuch B., 2004, Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Wyd. Placet, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLevitt B., March J., 1988, Organizational Learning, „Annual Review of Sociology”, No. 14.pl_PL
dc.referencesMaden C., 2012, Transforming Public Organizations into Learning Organizations: A Conceptual Model, „Public Organization Review”, No. 12.pl_PL
dc.referencesMazur S., 2008, Zarządzanie wiedzą w polskiej administracji publicznej, [w:] A. Haber, M. Szałaj (red.), Środowisko i warsztat ewaluacji, PARP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk Z., 2003, Zarządzanie procesem zmian w organizacjach, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.pl_PL
dc.referencesMikuła B., 2006, Organizacje oparte na wiedzy, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Monografie”, nr 173.pl_PL
dc.referencesNonaka I., 1991, Knowledge-Creating Company, „Harvard Business Review”, No. 69.pl_PL
dc.referencesOlejniczak K., 2012, Model organizacyjnego uczenia się dla administracji publicznej, [w:] Olejniczak K. (red.), Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOlejniczak K. (red.), 2012, Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRokita J., 2003, Organizacja ucząca się, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesSenge P. M., 2000, Piąta dyscyplina, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSudoł S., Kożuch B., 2010, Rozszerzyć nauki o zarządzaniu o zarządzanie publiczne jako ich subdyscyplinę, [w:] S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesVan de Valle S., Hammerschmidt G., 2011, The Impact of the New Public Management: Challenges for Coordination and Cohesion in European Public Sectors, „Halduskultuur – Administrative Culture”, No. 12 (2).pl_PL
dc.referencesZollo M., Winter S., 2002, Deliberate Learning and the Evolution of Dynamic Capabilities, „Organization Science”, No. 13 (3).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-450-1.20


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe