Show simple item record

dc.contributor.authorRydz-Sybilak, Katarzyna
dc.date.accessioned2019-11-14T08:55:12Z
dc.date.available2019-11-14T08:55:12Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationRydz-Sybilak K., Instytucja odpowiedzialności posiłkowej w polskim prawie karnym skarbowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, doi: 10.18778/7969-466-2pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-466-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30743
dc.descriptionInstytucja odpowiedzialności posiłkowej stosowana wcześniej fakultatywnie stała się obecnie obligatoryjna w razie wystąpienia przesłanek ją warunkujących. Jest ona szczególną formą odpowiedzialności przewidzianą w kodeksie karnym skarbowym. Systemowo jest odpowiedzialnością inną niż odpowiedzialność karna powszechna za własne działanie lub zaniechanie. Typowy dla prawa karnego aspekt indywidualizacji ponoszenia kary za swoje przewinienia podlega w prawie karnym skarbowym modyfikacjom. Zakłada bowiem możliwość przeniesienia wykonania kar i środków karnych o charakterze finansowym – ze sprawcy na inny podmiot. Rodzi się zatem pytanie o charakter oraz wymiar omawianej instytucji. Pomocny dla wyjaśnienia tej kwestii jest niewątpliwie sam charakter prawa karnego skarbowego i wiodący w nim prym walor kompensacji, będący priorytetem, dla podstawowej w prawie karnym powszechnym, represji. Oczywiście głównym zadaniem prawa karnego skarbowego jest przecież w istocie dążenie do zapewnienia wpływów przynależnych Skarbowi Państwa z różnych tytułów prawnych, tak więc egzekwowanie należności staje się głównym celem i zadaniem nadrzędnym, nawet nad karno-wychowawczym aspektem prewencyjnym celów wszystkich kar i środków karnych. Książka jest syntetycznym, jak również całościowym ujęciem zagadnień dotyczących statusu oraz uprawnień podmiotu mającego ponosić odpowiedzialność posiłkową, jak również kumulacji jego roli z inną stroną, czy też quasi-stroną postępowania karnego skarbowego.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkodeks cywilnypl_PL
dc.subjectkodeks karnypl_PL
dc.subjectkodeks karny skarbowypl_PL
dc.subjectkodeks karny wykonawczypl_PL
dc.subjectustawa karna skarbowapl_PL
dc.titleInstytucja odpowiedzialności posiłkowej w polskim prawie karnym skarbowympl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number267pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki, Zakład Postępowań Karnych i Szczególnychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-768-7
dc.referencesAdamczyk M., Pastuszka S., Konstytucje Polskie w rozwoju dziejowym 1791 r. –1982 r., Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesBafia J., Prawo karne skarbowe, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesBafia J. i inni, Ustawa karna skarbowa z komentarzem, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesBagan-Kurluta K., Franchising a podobne instytucje prawne, „Rejent” 1999, z. 1.pl_PL
dc.referencesBaniak S., Prawo karne skarbowe, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesBaniak S., Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesBardach J., Historia państwa i prawa Polski 1918–1939, Cz. II, Warszawa 1968.pl_PL
dc.referencesBardach J., Historia państwa i prawa Polski, t. III – Od rozbiorów do uwłaszczenia, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesBidziński Z., Sosnowski K., Ustawodawstwo dewizowe, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesBielak M., Skarbowość Rzeszy Niemieckiej, Administracja skarbowa. Gospodarka budżetowa, Warszawa 1933.pl_PL
dc.referencesBielski P., Zdolność prawna wspólnoty mieszkaniowej – problem modelu regulacji prawnej, „Rejent” 2007, z. 3.pl_PL
dc.referencesBieniek G., Aktualne problemy stosowania ustawy o własności lokali, cz. II. Teza nr 1, „Rejent” 2006, z. 11.pl_PL
dc.referencesBieńkowska E., Kunicka-Michalska B., Rejman G., Wojciechowska J., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesBlutstein W., Goettel W., Prawo karne skarbowe, Warszawa 1938.pl_PL
dc.referencesBodio J., Demendecki T., Jakubecki A., Marcewicz O., Telenga P., Wójcik M.P., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Oficyna, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesBodył Szymala P., O udzielonym bankowi pełnomocnictwie nieodwołalnym lub niegasnącym na wypadek śmierci, „Prawo Bankowe” 2007, nr 10.pl_PL
dc.referencesBogdan G., Ćwiąkalski Z., Kardas P., Majewski J., Raglewski J., Szewczyk M., Wróbel W., Zoll A., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1–116 k.k., Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesBogdan G., Nita A., Radzikowska Z., Świątkowski Z., Kodeks karny skarbowy z komentarzem, Sopot 2000.pl_PL
dc.referencesBogdan G., Nita A., Raglewski J., Światłowski R., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Gdańsk 2007.pl_PL
dc.referencesBojańczyk A., Razowski T., glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 kwietnia 2005 r., II AKa 32/05, CzPKiNP 2006, z. 2.pl_PL
dc.referencesBojasiński J., Rządy tymczasowe w Królestwie Polskim. Maj–grudzień 1815, Warszawa 1902.pl_PL
dc.referencesBorkowski K., Prawo karne skarbowe, Kraków 1951.pl_PL
dc.referencesBratoszewski J., Gardocki L., Gostyński Z., Przyjemski S., Stefański R., Zabłocki S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesBuchała K., Ćwiąkalski Z., Szewczyk M., Zoll A., Wykład prawa karnego na podstawie Kodeksu karnego z 1969 r., Kraków 1979.pl_PL
dc.referencesBuchała K., Zoll A., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesBudyn-Kulik M., Kozłowska-Kalisz P., Kulik M., Mozgawa M., Kodeks karny: komentarz, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesBurzak A., Umowa o pośrednictwo, „Przegląd Prawa Handlowego”1992, z. 2.pl_PL
dc.referencesBuzek J., Administracya Gospodarstwa Społecznego. Wykłady z zakresu nauki administracji i austryackiego prawa administracyjnego, Warszawa 1913.pl_PL
dc.referencesCzarnecki J., Wspólnota mieszkaniowa, czy wspólnota właścicieli lokali, „Rzeczpospolita” 1997, nr 1/20.pl_PL
dc.referencesDaszkiewicz W., Prawo karne procesowe. Zagadnienia ogólne, t. I, Bydgoszcz 1999.pl_PL
dc.referencesDaszkiewicz W., Prawo karne procesowe. Zagadnienia ogólne, t. II, Bydgoszcz 2001.pl_PL
dc.referencesDąbrowska-Kardas M., Kardas P., Przestępstwa przeciwko mieniu, Kraków 1999.pl_PL
dc.referencesDmowski S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesDowgier R., Etel L., Kosikowski C., Pietrasz P., Presnarowicz S., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesFabian J., Pełnomocnictwo, Warszawa 1963.pl_PL
dc.referencesFilar M., Kwaśniewski Z., Kala D., Komentarz do ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Toruń 2006.pl_PL
dc.referencesFras M., Kwalifikacja i charakter prawny ubezpieczeniowej umowy brokerskiej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”2000, z. 7–8.pl_PL
dc.referencesGadomska M., Majewska R., Ordak G., Orłowski G., Sztabińska J., Tymorek K., Kodeks pracy 2008 z komentarzem, Redakcyjny komentarz – dodatek do „Rzeczpospolitej”, stan prawny maj 2011 r., Warszawa.pl_PL
dc.referencesGawlik B., [w:] System prawa cywilnego, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesGiezek J. (red.), Kłączyńska N., Łabuda G., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, LEX, 2007.pl_PL
dc.referencesGłąbiński S., Nauka Skarbowości z dodatkiem o skarbowości Austryi i Galicyi, Lwów 1911.pl_PL
dc.referencesGłąbiński S., Polskie prawo skarbowe, Lwów 1928.pl_PL
dc.referencesGniewek E. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesGostyński Z., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesGostyński Z., Komentarz do kodeksu karnego skarbowego. Tytuł II. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Tytuł III. Postępowanie wykonawcze, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesGóral Z., Lewandowski H., Przeciwdziałanie stosowaniu umów cywilnoprawnych do zatrudnienia pracowniczego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1996, nr 12.pl_PL
dc.referencesGórniok O., O pojęciu „korzyści majątkowej” w kodeksie karnym, „Państwo i Prawo” 1978, nr 4.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego oraz Ustawa o świadku koronnym. Komentarz, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk T., Odpowiedzialność posiłkowa w obecnym prawie karnym skarbowym i w przyszłej u.k.s., „Palestra” 1997, nr 1–2.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk T., Podmiot zbiorowy jako quasi strona postępowania karnego i karnego skarbowego, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 2.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk T., Sytuacja prawna podmiotu odpowiedzialnego za zwrot korzyści uzyskanej z przestępstwa innej osoby w procesie karnym. Nowa kodyfikacja karna: Krótkie komentarze, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk T., Ustawa Prawo dewizowe. Komentarz, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesGrzybowski S., System prawa cywilnego, t. I i III, Wrocław 1974.pl_PL
dc.referencesGrzybowski S., Radwański Z., Ignatowicz J., Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Gawlik B., System prawa cywilnego, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesGutowski M., Problematyka zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej (na tle orzecznictwa SN). Teza nr 1 i 2, „Państwo i Prawo” 2009, z 2.pl_PL
dc.referencesHabrat D., Analiza kar i środków karnych określonych w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2005, z. 1.pl_PL
dc.referencesHabrat D., Materialno-prawne aspekty odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w polskim prawie karnym, Toruń 2008.pl_PL
dc.referencesHartman L., System prawa karnego skarbowego materialnego i formalnego, Lwów 1930.pl_PL
dc.referencesHartman L., System prawa karnego skarbowego. Polskie prawo karno-skarbowe, Lwów 1930.pl_PL
dc.referencesHofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesHołda Z., Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 2005 r.pl_PL
dc.referencesMajewski J., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. A. Zoll, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesJackowiak U. (red.), Piankowski M., Stelina J., Uziak W., Wypych-Żywicka A., Zieleniecki M., Kodeks pracy z komentarzem, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesJaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem, t. I i II, Oficyna Wolters 2009.pl_PL
dc.referencesKardas P., Łabuda G., Razowski T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, LEX, 2010.pl_PL
dc.referencesKidyba A. (red.), Kopaczyńska-Pieczniak K., Niezbecka E., Gawlik Z., Janiak A., Jedliński A., Sokołowski T., Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesKidyba A., Prawo handlowe, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesKisiel A., Odpowiedzialność posiłkowa na gruncie przepisów Kodeksu karnego skarbowego, [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, red. L. Bogunia, t. XIV, Wrocław 2003.pl_PL
dc.referencesKmiecik R., Skrętowicz E., Proces karny. Część ogólna, Warszawa–Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesKolasiński B., Kara grzywny w Kodeksie karnym, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 3.pl_PL
dc.referencesKonarska-Wrzosek V., Oczkowski T., Prawo karne skarbowe, Toruń 2005.pl_PL
dc.referencesKonarska-Wrzosek V., Oczkowski T., Skorupka J., Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKotowski W., Kurzępa B., Kodeks karny skarbowy, Komentarz, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesLaniewski A., Sobolewski K., Prawo karne skarbowe. Komentarz, Lwów 1937.pl_PL
dc.referencesLelental S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesLemkin R., Karyroy J., Ustawa karna skarbowa z dn. 2 VIII 1926 r., Warszawa 1931.pl_PL
dc.referencesLeżański R., Kotowicz-Zgórski A., Ustawa karna skarbowa z dnia 18 marca 1932 roku z ustawami dodatkowymi, wyjaśnieniami i orzecznictwem Sądu Najwyższego, Poznań 1933.pl_PL
dc.referencesMarek A., Problemy regulacji prawnej i orzekania kary grzywny, „Państwo i Prawo” 2003, nr 2.pl_PL
dc.referencesMarek A., Kodeks karny. Komentarz, Oficyna Wolters, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMarkowski B., Administracja skarbowa w Polsce (Administracja skarbowa państw zaborczych), Warszawa 1931.pl_PL
dc.referencesMarszał K., Stachowiak S., Zgryzek K., Proces karny, Katowice 2005.pl_PL
dc.referencesMatuszyk K., Status cywilnoprawny głównego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 12.pl_PL
dc.referencesMichalski I., O austriackim prawie skarbowem w ogólności, „Czasopismo Prawne i Ekonomiczne” 1894.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Komentarz do Kodeksu karnego skarbowego. Tytuł I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesMik B., Nowela antykorupcyjna z dnia 13 czerwca 2003 r. Rys historyczny i podstawowe problemy interpretacyjne, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesNamysłowska-Gabrysiak M., Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesNita A., Stosunek prawno-podatkowy. Obowiązek i zobowiązania podatkowe, Kraków 1999.pl_PL
dc.referencesNita B., Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym, Sopot 2009.pl_PL
dc.referencesOlszewski R., Pozycja radcy prawnego w postępowaniu karnym, prawie karnym skarbowym i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, [w:] Węzłowe problemy procesu karnego, red. P. Hofmański, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesPazdan M., [w:] Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesPeiper L., Ustawa karna skarbowa, Kraków 1938.pl_PL
dc.referencesPiekarski M., [w:] Komentarz do Kodeksu cywilnego, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesPietrasz P., [w:] Dowgier R., Etel L., Kosikowski C., Pietrasz P., Presnarowicz S., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesPłaza S., Historia prawa w Polsce na tle porównawczym. Część II – Polska pod zaborami, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesPodczaski J., Ustawa karna skarbowa, [w:] Odrodzona skarbowość Polska. Zarys historyczny, Warszawa 1931.pl_PL
dc.referencesPokrzywniak J., Umowa brokerska jako umowa o czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2002, z. 3.pl_PL
dc.referencesPotulski K., Siwek M., Przepadek w polskim prawie karnym, Kraków 2004 r.pl_PL
dc.referencesPrusak F., Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Tom I (art. 1–53), Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesPrusak F., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Tom II (art. 54–191), Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesPrusak F., Postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesPrusak F., Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesPrusak F., Prawo karne skarbowe, Podręczniki Prawnicze, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesPrusak F., Ustawa karna skarbowa z komentarzem, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesRadwański Z., Prawo cywilne, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesRaglewski J., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, A. Zoll (red.), Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesRazowski T., Zakres podstawy faktycznej odpowiedzialności posiłkowej w prawie karnym skarbowym, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 12.pl_PL
dc.referencesRomanowski M., Odpowiedzialność kontraktowa domu maklerskiego z tytułu umowy o pośrednictwo giełdowe. Teza nr 2 i 3, Glosa w „Przegląd Prawa Gospodarczego” 1998, z. 12.pl_PL
dc.referencesRomanowski M., Zlecenie maklerskie a umowy pokrewne. Teza nr 4, „Przegląd Prawa Handlowego” 1996, z. 1, poz. 8.pl_PL
dc.referencesRybarski R., Prawno-skarbowe podstawy ustroju państw związkowych, unii i autonomii państwowych, Warszawa 1916.pl_PL
dc.referencesSawicki A., Skorowidz. Czyli zbiór dekretów, ukazów, uchwał, ustaw i postanowień rządu w Dzienniku Praw, Warszawa 1857.pl_PL
dc.referencesSawicki J., Zarys prawa karnego skarbowego, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesSitkowska K., Przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Komentarz. Przegląd orzecznictwa, Warszawa 1995 r.pl_PL
dc.referencesSiuda W., Elementy prawa dla ekonomistów, Poznań 2003.pl_PL
dc.referencesSiwek M., Przepadek w polskim procesie karnym, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesSiwik Z., Systematyczny komentarz do ustawy karnej skarbowej. Część ogólna, Wrocław 1993.pl_PL
dc.referencesSkowronek G., Ewolucja instytucji procesowych w prawie karnym skarbowym, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesSkowronek G., Kodeks karny skarbowy (art. 113–191). Komentarz, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesSkowronek G., Szczególne strony postępowania w sprawach karnych skarbowych, „Prokuratura i Prawo” 2005 r.pl_PL
dc.referencesSkwarczyński H., Odpowiedzialność posiłkowa w prawie karnym skarbowym, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2006, nr 6.pl_PL
dc.referencesSkwarczyński H., Zatrzymanie osoby w postępowaniu karnym skarbowym, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2005, nr 2.pl_PL
dc.referencesSmolka S., Korespondencja Samuela Bogumiła Lindego z Bazylim Anastesewiczem 1822–1830, t. I, 1821–1823, Kraków 1909 .pl_PL
dc.referencesSokołowski T., Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, LEX 2009.pl_PL
dc.referencesSommerstein E., Ustawa karna skarbowa, Warszawa 1927.pl_PL
dc.referencesStefański R., Przepadek korzyści majątkowej uzyskanej przez sprawcę przestępstwa, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 3.pl_PL
dc.referencesStefański R., Zwrot korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa skarbowego innej osoby w Kodeksie karnym skarbowym, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 1pl_PL
dc.referencesStrasburger E., Ustrój skarbowy Rzeczypospolitej Polskiej. Uzupełnienia 1921/1922, Warszawa 1922.pl_PL
dc.referencesSurkont M., Łapownictwo, Sopot 1999.pl_PL
dc.referencesSuski P., Stowarzyszenia w prawie polskim, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesSzwaja J., [w:] Komentarz KSH, t. V, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesŚliwowski J., Kodeks karzący Królestwa Polskiego (1818 r.), Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesŚwiatłowski A.R., Radca prawny jako pełnomocnik w postępowaniu karnym, „Radca Prawny” 2002, nr 7–8.pl_PL
dc.referencesTaubenschlag G., Prawo karno-skarbowe, Łódź 1927.pl_PL
dc.referencesTaylor E., Prawo skarbowe Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań 1920.pl_PL
dc.referencesWaltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesWarylewski J., Potulski J., Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w prawie polskim i europejskim, Komentarz, Bydgoszcz–Gdańsk 2007.pl_PL
dc.referencesWeiss J., Zarys postępowania karnego i prawa karno-skarbowego do egzaminów uniwersyteckich, adwokackich, sędziowskich i dla praktyki, Lwów 1930.pl_PL
dc.referencesWeralski M., Kierunki rozwoju prawa finansowego i nauki prawa finansowego, „Państwo i Prawo” 1964, nr 7/65.pl_PL
dc.referencesWilk L., Szczególne cechy odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia podatkowe, Katowice 2006.pl_PL
dc.referencesWilk L., Zagrodnik J., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesWilk L., Zagrodnik J., Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesWitoszyński R., Ustawa karna skarbowa z 1835 r., 1897 r. wraz z przeglądem historycznym, [Lwów 1915].pl_PL
dc.references[w:] Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesWolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesWróbel W., Grzywna w nowym Kodeksie karnym, [w:] Nowe kodyfikacje karne. Krótkie komentarze, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesWyrwiński M., Komentarz do niektórych przepisów kodeksu cywilnego (dotyczących firmy i prokury), zmienionych ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2003 r., Nr 49, poz. 408. Komentarz, LEX/El. 2003.pl_PL
dc.referencesZabłocki Z., Postępowanie odwoławcze w nowym Kodeksie postępowania karnego. Komentarz praktyczny, Warszawa 1997.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-466-2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe