Show simple item record

dc.contributor.authorŁaszkiewicz, Anna
dc.date.accessioned2019-07-09T07:22:44Z
dc.date.available2019-07-09T07:22:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0438-5403
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29273
dc.description.abstractW artykule omówiono wyzwania i ograniczenia stojące przed organizacja- mi, w wyniku funkcjonowania marek w przestrzeni mediów społecznościowych. W tym ujęciu zaprezentowano zarówno wyzwania w obszarze komunikacji ryn- kowej, jak i ograniczenia, których głównym źródłem jest obecna silna pozycja konsumenta wynikająca już nie tylko z nieograniczonego dostępu do informacji, ale również masowej produkcji treści i opinii użytkowników produktów i usług na temat ich cech i dopasowania do potrzeb indywidualnych klientów. Na podstawie przeglądu współczesnej literatury poświęconej tym zagadnieniom, przedstawiono obszary, które zasługują na szczególną uwagę i powinny stanowić punkt wyjścia do dalszych analiz dla badaczy przedmiotu oraz przedsiębiorstw podejmujących wyzwania racjonalnej i generującej wartość dla organizacji i klientów obecności w mediach społecznościowych.pl_PL
dc.description.abstractIn her article, the author discussed the challenges and restrictions posed to or- ganisations in result of functioning of brands in the space of social media. In this approach, she also presented both the challenges in the area of market commu- nication and the restrictions whose main source is the present strong consumer’s position issuing already not only from an unlimited access to information but also the mass productions of contents and opinions of users of products and services on their features and adjustment to the individual needs of customers. Based on the re- view of the contemporary literature devoted to these issues, she presented the areas which deserve a particular attention and which should be a starting point for further analyses for researchers of the issue as well as for enterprises taking the challenges of rational and generating value for organisations and customers of their presence in social media.pl_PL
dc.description.abstractВ статье обсудили вызовы и ограничения, поставленные перед организа- циями, в результате функционирования брендов в пространстве социальных медиа. В этом выражении представлены как вызовы в области рыночной ком- муникации, так и ограничения, основным источником которых является на- стоящая сильная позиция потребителя, вытекающая уже не только из неогра- ниченного доступа к информации, но и к массовому производству содержания и мнений пользователей продуктов и услуг об их свойствах и приспособления к индивидуальным потребностям клиентов. На основе обзора современной литературы, посвященной этим вопросам, представили области, которые за- служивают особое внимание и должны представлять отправную точку для дальнейших анализов для исследователей предмета, а также предприятий, принимающих вызовы рационального и порождающего ценность для ограни- заций и клиентов присутствия в социальных медиа.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherIBRKKpl_PL
dc.relation.ispartofseriesHandel Wewnętrzny;4
dc.subjectmedia społecznościowepl_PL
dc.subjectkonsumentpl_PL
dc.subjectwartośćpl_PL
dc.subjectwspółtworzeniepl_PL
dc.subjectsocial mediapl_PL
dc.subjectconsumerpl_PL
dc.subjectvaluepl_PL
dc.subjectparticipation in creationpl_PL
dc.subjectсоциальные медиаpl_PL
dc.subjectпотребительpl_PL
dc.subjectценностьpl_PL
dc.subjectсозиданиеpl_PL
dc.titleKonsument w dobie mediów społecznościowych, wyzwania i ograniczenia dla organizacjipl_PL
dc.title.alternativeConsumer at the Time of Social Media – Challenges and Restrictions for Organisationspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderAnna Łaszkiewiczpl_PL
dc.page.number10pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBhalla G. (2010), Collaboration and Co-creation: New Platforms for Marketing and Innovation, Springer.pl_PL
dc.referencesGartner (2013), Gartner Says the Vast Majority of Social Collaboration Initiatives Fail Due to Lack of Purpose, http://www.gartner.com/newsroom/id/2402115 [dostęp: 12.02.2014].pl_PL
dc.referencesHildebrand Ch., Häubl G., Herrmann A., Landwehr J. R. (2013), Conformity and the Crowd, “Harvard Business Review”, No. 23.pl_PL
dc.referencesKrólewski J., Sala P. (2013), E-Marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Wydawnictwo Na- ukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLabrecque L.I., Esche J., Mathwick Ch., Novak T.P., Hofacker Ch.F. (2013), Consumer Power: Evo- lution in the Digital Age, “Journal of Interactive Marketing”, No. 27.pl_PL
dc.referencesLavenda D. (2011), 7 Facts About Social Business And Collaboration Platforms, Fast Company, http://www.fastcompany.com/1792684/7-facts-about-social-business-and-collaboration-platforms.pl_PL
dc.referencesMcGrath R. G. (2013), The End of Competitive Advantage. How To Keep Your Strategy Moving as Fast as Your Business, Harvard Business Review Press.pl_PL
dc.referencesSimonson I., Rosen E. (2014), What Marketers Misunderstand About Online Reviews, “Harvard Business Review”, No. 23.pl_PL
dc.referencesTroianovski A. (2012), Cellphones Are Eating the Family Budget, “Wall Street Journal”, September 28.pl_PL
dc.referencesWilson H.J., Guinan P.J., Parise S., Weinberg B.D. (2011),What’s Your Social Media Strategy?, “Harvard Business Review”, No. 23.pl_PL
dc.contributor.authorEmailanna.laszkiewicz@uni.lodz.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailanna.laszkiewicz@uni.lodz.plpl_PL
dc.relation.volume357pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record