Show simple item record

dc.contributor.authorPaprocki, Damian
dc.contributor.editorWalińska, Ewa
dc.date.accessioned2019-02-15T08:58:35Z
dc.date.available2019-02-15T08:58:35Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationPaprocki D., Podatek dochodowy w rolnictwie a księgi rachunkowe – widmo zmian dla polskiego rolnika, [w:] Współczesne problemy finansów, rachunkowości i zarządzania, Walińska E. (red.), "Ekonomia i Zarządzanie w Teorii i Praktyce", t. 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 169-183, doi: 10.18778/7525-962-9.13pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-962-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26836
dc.description.abstractArtykuł jest poświęcony rachunkowości rolnej. Rolnictwo jest specyficznym i nieodzownym sektorem każdej gospodarki. W jej skład wchodzą przedsiębiorstwa wytwarzające produkty rolne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a także świadczące usługi rolnicze. Co więcej, gospodarstwo rolne jest w wielu przypadkach głównym miejscem zatrudnienia całej rodziny rolnika, która przede wszystkim utrzymuje się z działalności rolniczej w swojej lokalnej społeczności. Z dniem wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, który ustanawia wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej, dostęp do różnego rodzaju instrumentów wsparcia dla rolnictwa umożliwił wprowadzenie wielu zmian. Rolnicy coraz powszechniej z nich korzystają. Opracowanie to zawiera krótkie opisy specyfiki sektora rolnego oraz historii gospodarczej i politycznej polskiej wsi po 1945 roku. W ostatniej części opisano proponowane zmiany związane z zastąpieniem podatku rolnego, podatkiem dochodowym. Całość kończy podsumowanie, które ma na celu uzasadnienie konieczności prowadzenia księgowości przez rolników.pl_PL
dc.description.abstractThe article focuses on agricultural accounting. Agriculture is a specific and indispensable sector of each economy. It consists of businesses active in the production of agricultural products, both plant and livestock, as well as agricultural services. Furthermore, an agricultural holding, in many cases provides the main place of employment for farmer’s family, who mainly make a living in their home localities taking agricultural activity. With the entry into force of the Treaty concerning the accession of Poland, which establishes common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and certain support schemes for farmers, the access to all sorts of financial and advisory instruments allowed agriculture to be changed. Farmers take advantage of such support more and more frequently. This study presents brief descriptions of the characteristics of the agricultural sector, and the economic and political. history of the Polish village after 1945. The last part presents the proposed changes related to the replacement of the agricultural tax by the income tax. The work ends with a summary which aims to provide justification for the necessity of keeping accounts by farmers.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWalińska E. (red.), Współczesne problemy finansów, rachunkowości i zarządzania, "Ekonomia i Zarządzanie w Teorii i Praktyce", t. 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.relation.ispartofseriesEkonomia i Zarządzanie w Teorii i Praktyce;7
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpodatekpl_PL
dc.subjectrolnictwopl_PL
dc.subjectrachunkowośćpl_PL
dc.subjectgospodarstwopl_PL
dc.subjectprodukcjapl_PL
dc.subjectpolityka rolnapl_PL
dc.subjectsystem wsparciapl_PL
dc.titlePodatek dochodowy w rolnictwie a księgi rachunkowe – widmo zmian dla polskiego rolnikapl_PL
dc.title.alternativeIncome tax in agriculture and accounts-the spectrum of changes for the polish farmerpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number169-183pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzaniapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-216-3
dc.referencesBudzinowski R., Koncepcja gospodarstwa rolnego w prawie rolnym, Poznań 1992.pl_PL
dc.referencesCzechowski P., Korzycka-Iwanow M., Prutis S., Stelmachowski A., Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesGoraj S., Mańko S., Sass R., Wyszkowska Z., Rachunkowość rolnicza, Difin, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesCzternasty W., Czyżewski B., Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce, AE w Poznaniu, Poznań 2007.pl_PL
dc.referencesDurlik I., Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Placet, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesDziedzic B., Minister rolnictwa zapowiada: Rolnicy zapłacą podatek dochodowy, „Polska Times”, 14.08.2012.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia ekonomiczno-rolnicza, Warszawa 1964.pl_PL
dc.referencesKisielewski, Wojtas A. (red.), Polska wieś na drodze do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2004.pl_PL
dc.referencesMarzec C., Bezpośrednie przyczyny i przebieg wydarzeń gryfickich w 1951 roku [w]: K. Kozłowski (red.), Ziemia Gryficka 1945–1985, Gryfice 1987.pl_PL
dc.referencesSkodlarski J., Zarys historii gospodarczej Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesWspółczesne uwarunkowania organizacji produkcji w gospodarstwach rolnych, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy, z. 7, Puławy 2007.pl_PL
dc.referenceshttp://www.wodr.poznan.pl.pl_PL
dc.referenceshttp://www.ppr.pl/artykul-rolnicy-zaloza-ksiegi-rachunkowe-165647-dzial-17.php.pl_PL
dc.referenceshttp://www.rolnictwo-agro.pl/1671,0,rachunkowosc-w-rolnictwie-czy-pomoze-rolnikom.html.pl_PL
dc.referenceshttp://podatki.onet.pl/for-popiera-rachunkowosc-dla-rolnikow-krok-w-dobry,19925,5264995,agencyjne-detal.pl_PL
dc.referenceshttp://www.farmer.pl/finanse/podatki-rachunkowosc/zasady-rachunkowosci-rolnej,36680.html.pl_PL
dc.referenceshttp://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/140490,Podatek-rolny---zmiana-zasad-obliczania.html.pl_PL
dc.referenceshttp://www.wodr.poznan.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=2301:jaki-podatekdochodowy-w-rolnictwie?&Itemid=707.pl_PL
dc.referenceshttp://biznes.interia.pl/podatki/news/rolnicy-maja-placic-podatek-inwestycje-beda-bardziej,1832228,4211.pl_PL
dc.referenceshttp://natemat.pl/27139,koniec-niesprawiedliwych-podatkow-rolnicy-zaplaca-tak-jak-wszyscyskok-na-wiecej-kasy-w-budzecie.pl_PL
dc.referenceshttp://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/615665,rolnicy_nie_prowadza_ksiag_rachunkowych.html.pl_PL
dc.referenceshttp://wyborcza.biz/finanse/1,105684,12336783,Kalemba__podatek_dochodowy_w_rolnictwie_w_2014_roku.html.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-962-9.13


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe