Show simple item record

dc.contributor.authorJurewicz, Anna
dc.contributor.editorWalińska, Ewa
dc.date.accessioned2019-02-14T16:56:05Z
dc.date.available2019-02-14T16:56:05Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationJurewicz A., Integracja rachunkowości finansowej i zarządczej, z perspektywy raportowania informacji o segmentach działalności na przykładzie badanego przedsiębiorstwa, [w:] Współczesne problemy finansów, rachunkowości i zarządzania, Walińska E. (red.), "Ekonomia i Zarządzanie w Teorii i Praktyce", t. 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 109-130, doi: 10.18778/7525-962-9.09pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-962-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26831
dc.description.abstractArtykuł przedstawia problem integracji rachunkowości finansowej i zarządczej, tłem dla rozważań jest raportowanie dotyczące segmentów działalności. Międzynarodowe standardy (m.in. MSSF 8 Segmenty operacyjne) wymagają przeniesienia szeregu rozwiązań stosowanych w rachunkowości zarządczej do rachunkowości finansowej i jej głównego produktu tj. sprawozdania finansowego. W artykule wykorzystano studia literaturowe oraz badania empiryczne. W praktyce integracja rachunkowości zarządczej i finansowej wymaga dużego nakładu pracy, przekształceń, zmiany stosowanych rozwiązań informatycznych oraz zmiany koncepcji sporządzania sprawozdawczości zarządczej. Oprócz tych zmian w badanej jednostce nastąpiły także daleko idące zmiany dotyczące wewnętrznych procedur w zakresie wprowadzania, integrowania i agregowania danych finansowych. Najwyższą jakość informacji finansowych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym osiąga się wtedy, gdy rachunkowość finansowa i zarządcza są zintegrowane i tworzą spójny system rachunkowości w przedsiębiorstwie.pl_PL
dc.description.abstractThe article presents the problem of integration of financial and management accounting, the background for discussion is the report on business segments. International standards (including IFRS 8 Operating Segments) require the transfer of a number of solutions typical for management accounting to financial accounting and its main product – financial statement. The article uses literature studies and empirical research. In practice, the integration of management and financial accounting requires a lot of work, changes in the applied procedures and IT solutions and additionally change the concept of preparing management reports. In addition to above changes in the examined entity there were also changes in its internal procedures for the entering, integration and aggregation of financial data. The highest quality of the financial information presented in the financial statement is achieved when the financial and management accounting are integrated in order to form a coherent system of accounting in the enterprise.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWalińska E. (red.), Współczesne problemy finansów, rachunkowości i zarządzania, "Ekonomia i Zarządzanie w Teorii i Praktyce", t. 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.relation.ispartofseriesEkonomia i Zarządzanie w Teorii i Praktyce;7
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectrachunkowośćpl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwopl_PL
dc.subjectsprawozdawczośćpl_PL
dc.subjectspółkapl_PL
dc.subjectrachunkowość finansowapl_PL
dc.subjectrachunkowość zarządczapl_PL
dc.titleIntegracja rachunkowości finansowej i zarządczej, z perspektywy raportowania informacji o segmentach działalności na przykładzie badanego przedsiębiorstwapl_PL
dc.title.alternativeIntegration of financial and management accounting, from the perspective of reporting information about operating segments, based on empirical studiespl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number109-130pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowościpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-216-3
dc.referencesAmanowicz A., ERP II – narodziny nowego standardu, 2003, ceo.cxo.pl.pl_PL
dc.referencesBrzezin W., Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1998.pl_PL
dc.referencesDobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesDrury C., EL-Shishini H., Research Report. Divisional Performance Measurement : An Examination of the Potential Explanatory Factors, March 2005, www2.cimaglobal.com.pl_PL
dc.referencesIgnaszewska E., Jak wydzielić ośrodki odpowiedzialności – to nie takie proste jak się nam wydawało, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” 2005, nr 8, www.budżetowanie.pl.pl_PL
dc.referencesImproving decision making in organisations, The opportunity to transform finance, September 2007, Appendix 1, www2.cimaglobal.com.pl_PL
dc.referencesJaruga A., Rola rachunkowości zarządczej, [w:] A.A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 1999.pl_PL
dc.referencesJaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania., Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesKaszuba-Perz A., Szydełko A. (red.), Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2004.pl_PL
dc.referencesKiziukiewicz T. (red.), Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesKulpiński W., Czy controlling jest potrzebny polskiej firmie?, 2001-08-16, www.controlling.info.pl.pl_PL
dc.referencesMSSF 8 Segmenty operacyjne, Tekst jednolity z 27.03.2010 r., Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, http://eur-lex.europa.eu.pl_PL
dc.referencesNowak E ., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesNowak E. (red.), Rachunkowość a controlling, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.pl_PL
dc.referencesNowosielski S., Centra kosztów i centra zysku w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.pl_PL
dc.referencesNowosielski S., Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.pl_PL
dc.referencesSierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, www.ibuk.pl.pl_PL
dc.referencesSobańska I., Nowa orientacja systemu rachunkowości w praktyce polskiej w kontekście wdrażania MSR/MSSF, [w:] Cebrowska T., Kowalik A., Stępień R., Rachunkowość wczoraj, dziś i jutro, SKwP, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesSobańska I. (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesSobańska I., Potrzeba integracji rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej w praktyce jako efekt zmian zasad sporządzania sprawozdań finansowych w Polsce i krajach Unii Europejskiej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2004, t. 18(74), SKwP.pl_PL
dc.referencesSojak S., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2003.pl_PL
dc.referencesSzychta A., Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesMackintosh I., The disclosure problem: setting the scene Discussion Forum – Disclosures in Financial Reporting, www.ifrs.org.pl_PL
dc.referencesWalińska E., Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2004.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-962-9.09


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe