Show simple item record

dc.contributor.authorJarczok-Guzy, Magdalena
dc.date.accessioned2018-09-24T12:17:58Z
dc.date.available2018-09-24T12:17:58Z
dc.date.issued2017-12
dc.identifier.issn2353-5601
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25837
dc.description.abstractNiniejszy artykuł przedstawia wpływ stosowania zasad ogólnych oraz nowych regulacji prawnych dotyczących ustalania momentu powstania przychodu podatkowego od otrzymanych zaliczek w podatku dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych na płynność przedsiębiorstwa. Uproszczenie w przepisach obowiązujących od początku 2015 roku uprawnia podatników stosu-jących kasy rejestrujące do utożsamiania momentu ewidencjonowania zaliczki z momentem powstania przychodu. Na przykładzie liczbowym zilustrowano wpływ opisanych regulacji na kształtowanie momentu obowiązku podatkowego w podatku dochodowym oraz wykazano, iż wybór sposobu ustalania tego momentu dla otrzymanych zaliczek od osób fizycznych może sta-nowić narzędzie strategii podatkowej przedsiębiorstwa.pl_PL
dc.description.abstractThis article shows the influence of application of general rules and new regulations on determining the inception of the income tax from received advance payments of corporate income tax and personal income tax on the liquidity of the company. Simplifying in the rules obliged since 2015 entitle taxpayers using cash registers to identify the moment of check in advance with the moment of revenue. The impact of described regulation on the formation of moment of income tax liability has been illustrated by a numerical example.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansówpl_PL
dc.relation.ispartofseriesFinanse i Prawo Finansowe;4
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectzaliczkapl_PL
dc.subjectprzychód podatkowypl_PL
dc.subjectobowiązek podatkowypl_PL
dc.subjectadvancepl_PL
dc.subjectthe tax revenuepl_PL
dc.subjecttax liabilitypl_PL
dc.titleUstalanie momentu powstania przychodu od zaliczki jako narzędzie strategii podatkowej przedsiębiorstwpl_PL
dc.title.alternativeSetting the moment of income from advances as a tool for tax strategy of enterprisespl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number47-58pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicachpl_PL
dc.referencesCieśla A., Zgłaszanie przychodów z zaliczek na kasie fiskalnej do 20 stycznia, „Gazeta Podatkowa”, www.gazetapodatkowa.gofin.pl [dostęp: 27.08.2016].pl_PL
dc.referencesCiupek B., Famulska T., 2013, Strategie podatkowe przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesFamulska T., 2007, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesKluzek M., 2014, Rozwiązania podatkowe a płynność finansowa przedsiębiorstw, „Studia Ekono-miczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Fia-nanse. Problemy. Decyzje cz. 1”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesMakuch M., 2011, Wybór formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych jako element strategii podatkowej w małych przedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia”, nr 40, nr 667, Szczecinpl_PL
dc.referencesMinisterstwo Finansów, www.finanse.mf.gov.pl [dostęp: 27.08.2016].pl_PL
dc.referencesOwsiak S., 2005, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, Dz. U. 2013, poz. 363.pl_PL
dc.referencesUstawa z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. 2012, poz. 361 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. 2014, poz. 851 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2004, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, Dz. U. 2015, poz. 613.pl_PL
dc.referencesUstawa z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, Dz. U. poz. 1662.pl_PL
dc.referencesWrzesińska-Nowacka A., 2013, Urzędowe interpretacje prawa podatkowego a optymalizacja podatkowa na tle podatków dochodowych, [w:] Interpretacje podatkowe a finanse przedsię-biorstw, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZubrzycki J., 2016, Leksykon VAT, t. 1, Unimex, Wrocław.pl_PL
dc.relation.volume16pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska