Show simple item record

dc.contributor.authorPiechota, Anna
dc.contributor.authorMarczewska, Daria
dc.date.accessioned2018-09-24T12:14:05Z
dc.date.available2018-09-24T12:14:05Z
dc.date.issued2017-12
dc.identifier.issn2353-5601
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25835
dc.description.abstractUbezpieczenia kredytu są oferowane klientom korzystającym z produktu bankowego jakim jest kredyt. Ubezpieczenie kredytu jest specyficznym produktem ubezpieczeniowym oraz jednym z elementów współpracy bankowo-ubezpieczeniowej. Celem artykułu jest ocena poziomu świa-domości studentów w zakresie ubezpieczenia kredytu na podstawie przeprowadzonego badania kwestionariuszowego oraz dostępnych wyników badań w przedmiotowym zakresie. Przeprowa-dzone wśród studentów badanie ankietowe wskazało na odmienne poglądy, niewielkie doświad-czenia oraz niepełną wiedzę w zakresie ubezpieczenia kredytu wśród badanych studentów. Dostępne wyniki badań potwierdzają obserwacje w przeprowadzonym badaniu. Poziom świado-mości ubezpieczeniowej powinien być podnoszonym m.in. przez edukację.pl_PL
dc.description.abstractCredit insurance is offered to customers using bank credit. This unique insurance product is also one of the elements of bancassurance, which involves partnerships between banks and insurance companies. The purpose of this article is to identify students' awareness of credit insurance and compare the results with other studies. Based on our survey of students, opinions about credit insurance differ and the knowledge of it is insufficient, which the authors believe underlines the need for relevant education.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansówpl_PL
dc.relation.ispartofseriesFinanse i Prawo Finansowe;4
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectubezpieczenie kredytupl_PL
dc.subjectbancassurancepl_PL
dc.subjectkredyt bankowypl_PL
dc.subjectcredit insurancepl_PL
dc.subjectbancassurancepl_PL
dc.subjectbank creditpl_PL
dc.titleŚwiadomość ubezpieczeniowa studentów w zakresie ubezpieczenia kredytupl_PL
dc.title.alternativeExperience, knowledge and opinions among students about credit insurancepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number23-35pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologicznypl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologicznypl_PL
dc.referencesBac M., 2009, Świadomość ubezpieczeniowa posiadaczy nieruchomości w świetle badań ankieto-wych, „Świat Nieruchomości”, nr 3(69).pl_PL
dc.referencesGrzebieniak A., 2008, Świadomość ubezpieczeniowa konsumenta jako warunek lojalności wobec zakładu ubezpieczeń, „Studia Gdańskie”, t. V, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesHadyniak B., 2014, Ubezpieczenia prywatne. Kompendium, Poltex, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHandschke J., Monkiewicz J., 2010, Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesIwanowicz-Drozdowska M., Jaworski W.L., Zawadzka Z., 2010, Bankowość. Zagadnienia Pod-stawowe, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesIwko J., Iwko J., 2015, Świadomość ubezpieczeniowa indywidualnych klientów zakładów ubezpie-czeń z terenu województwa dolnośląskiego na tle badań ankietowych, „Rozprawy ubezpie-czeniowe”, nr 19.pl_PL
dc.referencesKałużny J., 2015, Determinanty świadomości ubezpieczeniowej studentów poznańskich uczelni publicznych, „Rozprawy ubezpieczeniowe”, nr 19.pl_PL
dc.referencesKomisja Nadzoru Finansowego, 2014, Rekomendacja U dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance, Warszawa, https://www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja_U_tcm75-38338.pdf [dostęp: 11.05.2017].pl_PL
dc.referencesKomisja Nadzoru Finansowego, Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeń 2015, Część V – Sprawozdanie statystyczne KNF-02, https://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/Dane_o_ rynku/Dane_roczne/dzne_roczne.html [dostęp: 04.05.2017].pl_PL
dc.referencesKomisja Nadzoru Finansowego, Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeń 2014, Część V – Sprawozdanie statystyczne KNF-02, https://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/Dane_o_ rynku/Dane_roczne/dzne_roczne.html [dostęp: 04.05.2017].pl_PL
dc.referencesKomisja Nadzoru Finansowego, Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeń 2013, Część V – Sprawozdanie statystyczne KNF-02, https://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/Dane_o_ rynku/Dane_roczne/dzne_roczne.html [dostęp: 04.05.2017].pl_PL
dc.referencesKorenik D. (red.), 2007, Innowacyjne usługi banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKosiński B., 2017, Podstawy współczesnej bankowości, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLaw J. (red.), 2014, A Dictionary of Finance and Banking, OUP Oxford, Oxford.pl_PL
dc.referencesLisowski J., 2016, Ubezpieczenia finansowe, [w:] W. Ronka-Chmielowiec, Ubezpieczenia, C. H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMajewski P., Walczak D., 2013, Świadomość ubezpieczeniowa studentów w aspekcie postrzegania rynku ubezpieczeniowego, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, no. 11.pl_PL
dc.referencesNarodowy Bank Polski, https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/zabezpieczenie-kredytu [dostęp: 04.05.2017].pl_PL
dc.referencesOpolski K. (red.), 1997, ABC Bankowości. Samodzielny pracownik bankowy, Instytut Naukowo- Wydawniczy OLYMPUS CEiRB, Warszawapl_PL
dc.referencesPazio N.M., Formanowska A., 2002, Struktura świadomości ubezpieczeniowej w świetle badań, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, nr 3/4.pl_PL
dc.referencesPUNU, 2000, Co Polacy wiedzą i myślą o ubezpieczeniach?, Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie PUNU przez Instytut ARC Rynek i opinia, „Prawo. Ubezpieczenia. Reasekuracja”, nr 7–8.pl_PL
dc.referencesRonka-Chmielowiec W. (red.), 2016, Ubezpieczenia, C.H. Beck, Warszawapl_PL
dc.referencesRzecznik Ubezpieczonych, 2007, Podstawowe problemy bancassurance w Polsce – raport Rzecz-nika Ubezpieczonych, Warszawapl_PL
dc.referencesSułkowska W., 2013, Świadomość społeczna w obszarze ubezpieczeń społecznych w świetle badań naukowych”, [w:] Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kraków.pl_PL
dc.referencesSwiss Re., 2007, Bancassurance. Emerging Trends, Opportunities and Challenges, Wyd. „Sigma”, no 5.pl_PL
dc.referencesSzromnik A., 2001, Rynek ubezpieczeniowy. Społeczne problemy kształtowania i funkcjonowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesSzylak M., Zarębska A., 2014, Bancassurance – współpraca banków z zakładami ubezpieczeń, [w:] Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce w dobie niestabilności. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesTurowska A., Marciniak M., 2015, Bancassurance – produkt pożądanych przez Polaków?, „Stu-denckie Czasopismo Naukowe”, nr 1, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu.pl_PL
dc.referencesUstawa z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz.U. 2015, poz. 1844.pl_PL
dc.referencesUstawa z 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939.pl_PL
dc.referencesWalczak D., Żołądkiewicz A., 2011, Świadomość ubezpieczeniowa oraz skłonność do ryzyka studentów, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 228.pl_PL
dc.referencesWieteska S., 2010, Świadomość czy samoświadomość ubezpieczonych, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, nr 1.pl_PL
dc.referencesWięcko M., 2009, Umowa ubezpieczenia jako zabezpieczenie wierzytelności banku – analiza podstaw prawnych, teorii i praktyki, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, nr 7.pl_PL
dc.relation.volume16pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska