Show simple item record

dc.contributor.authorPiątkowski, Włodzimierz
dc.contributor.authorMajchrowska, Anita
dc.date.accessioned2018-09-24T10:28:05Z
dc.date.available2018-09-24T10:28:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2300-1690
dc.identifier.issn2300-1690
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25827
dc.description.abstractSocjologiczne analizy śmierci i umierania zwracają obecnie uwagę na proces jej „tabuizowania” i „eksmitowania” ze zbiorowej świadomości. Problematyka śmierci – jeżeli się pojawia – to głównie w dyskursie instrumentalno-medycznym. Jest w nim zracjonalizo - wana i sprowadzona do działań medycznych podejmowanych na rzecz powstrzymania śmierci, odroczenia jej w czasie bądź nawet uniknięcia. Proces wypierania śmierci ze zbiorowej świado - mości społecznej ma swoje źródło między innymi w fizycznym jej przesunięciu z naturalnego środowiska rodzinnego do instytucji, jaką jest szpital lub hospicjum. Tekst prezentuje wybrane wątki socjomedyczne związane z problematyką instytucjonalizacji śmierci i umierania. Dynamiczny rozwój medycyny oraz postępująca jej specjalizacja i technicy - zacja przyczyniły się do przeniesienia śmierci do instytucji szpitala, co Magdalena Sokołowska nazywała „hospitalizacją śmierci”. Śmierć została poddana supremacji medycyny, podporządko - wana medycznym procedurom i ujęta w ramy instytucjonalne. Socjologia krytyczna podkreśla jednak nieadekwatność szpitala jako organizacji biurokratycznej do wymogów sytuacyjnych procesu umierania, na co zostanie zwrócona uwaga w artykule. Szpital jako instytucja społeczna jest bowiem powołany do realizacji innych celów niż zapewnienie opieki osobie umierającej. Nie posiada on ani warunków, ani procedur, które umożliwiają „odejście z godnością”. W sytuacji wydłużającego się procesu umierania, „instytucjonalną alternatywę” dla szpitala może stać się obecnie hospicjum, w którym pacjent oraz jego rodzina objęci są wielowymiarową opieką. Podstawowy cel działania hospicjum to zapewnienie godnego umierania wówczas, gdy „biomedyczna oferta” szpitala przestaje mieć optymalny charakter.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁpl_PL
dc.relation.ispartofseriesWładza Sądzenia;12
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectśmierćpl_PL
dc.subjectumieraniepl_PL
dc.subjectinstytucjonalizacja śmiercipl_PL
dc.subjecthospicjumpl_PL
dc.subjectopieka hospicyjnapl_PL
dc.titleInstytucjonalizacja śmierci i umierania w klasycznej polskiej socjologii medycyny – wybrane wątki badawczepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number15-27pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Socjologii Zdrowia, Medycyny i Rodziny Instytut Socjologii UMCS w Lubinie, Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Katedra Nauk Humanistycznych Uniwersytet Medyczny w Lubliniepl_PL
dc.contributor.authorAffiliationSamodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Katedra Nauk Humanistycznych Uniwersytet Medyczny w Lubliniepl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteWłodzimierz Piątkowski, dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Socjologii UMCS, kierownik zakładu Socjologii Zdrowia, Medycyny i Rodziny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie specjalizował się w socjologii medycyny pod kierunkiem prof. Magdaleny Sokołowskiej; założyciel i kierownik Samodzielnej Pracowni Socjologii Medycyny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W latach 2001–2013 przewodniczący Sekcji Socjologii Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Autor 5 publikacji monograficznych, ostatnia Beyond Medicine (2012) ukazała się równolegle w Niemczech i USA; współautor oraz redaktor 8 książek z zakresu socjologii medycyny oraz ponad 200 publikacji drukowanych w periodykach polskich i zagranicznych. W roku 1990 został wybrany na koordynatora Europejskiego Towarzystwa Socjologii Zdrowia i Medycyny (ESHMS) w Polsce. Konsultant PolskoAmerykańskiej Komisji Fulbrighta administrującej Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda. Twórca i redaktor merytoryczny działu Sociology of Health and Illness kwartalnika „Annals of Agricultural and Environmental Medicine”, od roku 2012 kieruje programem socjomedycznym realizowanym w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteAnita Majchrowska, dr nauk humanistycznych, socjolog, adiunkt w Samodzielnej Pracowni Socjologii Medycyny Katedry Nauk Humanistycznych UM w Lublinie. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu recenzowanych publikacji naukowych (oryginalnych i przeglądowych) z obszaru socjologii zdrowia, choroby i medycyny, w tym współautorem książki „Elementy socjologii dla pielęgniarek”, redaktorem i współautorem podręcznika do nauczania socjologii dla studentów i absolwentów Wydziałów Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu; ogólnopolskiego poradnika przeznaczonego dla osób pracujących z niepełnosprawnymi „Osoby niepełnosprawne w systemie pomocy społecznej” oraz monografii „Wąwolnica – lokalny program promocji zdrowia: krótki raport sprzed dekady”. Główne zainteresowania badawcze związane są z socjologią zdrowia i medycyny oraz socjologią zawodów medycznych ze szczególnym uwzględnieniem zawodu farmaceuty.pl_PL
dc.referencesAriés, P. (1992). Człowiek i śmierć. Warszawa: PIW.pl_PL
dc.referencesBauman, Z. (1998). Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesBlicharski, J. (1959). Postępowanie z nieuleczalnie chorym. Warszawa: PZWLpl_PL
dc.referencesBradby, H. (2009). Medical Sociology. An Introduction. London: Sagepl_PL
dc.referencesCentrum Badania Opinii Społecznej (2012). W obliczu śmierci. Warszawa.pl_PL
dc.referencesDomańska, U. (2007). Dyskurs medyczny w dobie medykalizacji. W: K. Homenda, E. Grygorowicz, M. Lesińska-Sawicka (red.) Człowiek i jego zdrowie w holistycznym modelu medycyny. (s. 9–18). Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupskupl_PL
dc.referencesdu Boulay, S., Rankin, M. (2009) Okno nadziei. Cicely Saunders – założycielka ruchu hospicyjnego. Kraków: Wyd. Znak.pl_PL
dc.referencesEngelhardt, K. (1983). Umieranie. W: M. Chodkowska, W. Piątkowski (red.) Socjologia medycyny. Wybór tekstów. (s. 319–325) Lublin: Akademia Medyczna w Lublinie.pl_PL
dc.referencesFalkowski, W., Lewandowska-Tarasiuk, E., Sienkiewicz J.W. (red.). (2004). Hospicja nadziei. Warszawa: Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.pl_PL
dc.referencesFox, R.C. (1989). The Sociology of Medicine, a participant observers view. Englewood Cliffs: Prentice Hall.pl_PL
dc.referencesGlaser, B.G., Strauss A.L. (1965). Awareness of dying. Chicago: Aldine Pub. Co.pl_PL
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny. (2014). Rocznik Demograficzny. Warszawa.pl_PL
dc.referencesGórecki, M. (2000). Hospicjum w służbie umierających. Warszawa: Wydaw. Akademickie „Żak”.pl_PL
dc.referencesGórecki, M. (2010). Kres życia. W: M. Górecki (red.). Prawda umierania i tajemnica śmierci. (s. 13–36). Warszawa: Wyd. Akademickie Żak.pl_PL
dc.referencesHołubicki, M. (1997). Opieka paliatywna i hospicyjna w Polsce. W: B.L. Block, W. Otrębski (red.). Człowiek nieuleczalnie chory. (s. 11–17). Lublin: Wydział Nauk Społecznych KULpl_PL
dc.referencesKacperczyk, A. (2006). Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesKenneth, R., Jones, P. (1975). Sociology in medicine. London: The English Universities Press, Ltd.pl_PL
dc.referencesKucab, B. (red.). (1978). Człowiek w obliczu śmierci, z uwzględnieniem etyki marksistowskiej, granic i praw reanimacji. Krajowa Konferencja Lekarzy i Humanistów. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawniczapl_PL
dc.referencesOgryzko-Wiewiórowska, M. (1989). Socjologia medycyny. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiejpl_PL
dc.referencesOgryzko-Wiewiórowska, M. (2000). Umieranie i śmierć. Perspektywa socjomedyczna. W: W. Piątkowski, A. Titkow (red.). W stronę socjologii zdrowia. (s. 94–115). Lublin: Wydawnictwo UMCS.pl_PL
dc.referencesOrfali, K., Devries R.G. (2010). A Sociological Gaze of Bioethics. W: W.C. Cockerham (red.). Medical Sociology. (s. 487–510). Singapore: Willey-Blackwell Publishing Ltd.pl_PL
dc.referencesOstrowska, A. (1997). Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa. Warszawa: Polska Akademia Naukpl_PL
dc.referencesOstrowska, A. (2002). Umieranie i śmierć. W: Z. Bokszański (red). Encyklopedia Socjologii. T.4. Warszawa: Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.referencesOstrowska, A. (2005). Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa. Wyd. III uzupełnione. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesPaklepa, T. (1998). Hospicjum jako teatr. W: M. Libiszowska-Żółtkowska, M. OgryzkoWiewiórowska, W. Piątkowski (red.). Szkice z socjologii medycyny. (s. 181–198). Lublin: Wyd. UMCSpl_PL
dc.referencesPearson, L. (1973). Śmierć i umieranie. Postępowanie z człowiekiem umierającym. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskichpl_PL
dc.referencesPiątkowski, W. (2010). Socjologia zdrowia, choroby i medycyny – refleksje na temat przedmiotu badań. Wkład Magdaleny Sokołowskiej. W: K. Popielski, M. Skrzypek, E. Albińska (red.). Zdrowie i choroba w kontekście psychospołecznym. (s. 195–212). Lublin: Wyd. KULpl_PL
dc.referencesSaunders, C. (1983). Chwila prawdy – opieka nad człowiekiem umierającym. W: M. Chodkowska, W. Piątkowski (red.). Socjologia medycyny. Wybór tekstów. (s. 287–318). Lublin: Akademia Medyczna w Lubliniepl_PL
dc.referencesScambler, G. (2003). Dying, Death and Bereavement. W: G. Scambler G. (red.). Sociology as Applied to Medicine. Fifth ed. (s. 92–104). Edinburgh, London, N. York: Sauders.pl_PL
dc.referencesSeale, C. (1995). Dying alone. Sociology of Health & Illness. 17/3, 376–92pl_PL
dc.referencesSenior, M, Viveash, B. (1989). Health and Illness. N. York: Palgrave – Macmillan.pl_PL
dc.referencesSokołowska, M. (1985). Śmierć i umieranie. Studia Socjologiczne, 2/97, 61–81pl_PL
dc.referencesSokołowska, M. (1986a). Socjologia medycyny. Warszawa: PZWL.pl_PL
dc.referencesSokołowska, M. (1986b). Wzory umierania w szpitalu. Pielęgniarka i Położna. 11/326, 21–23pl_PL
dc.referencesSynowiec-Piłat, M. (2002). Szpital jako instytucja społeczna. W: J. Barański, W. Piątkowski (red.). Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny. (s. 131–135). Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.pl_PL
dc.referencesŚleziona, M, Krzyżanowski, D. (2011). Postawy pielęgniarek wobec umierania i śmierci pacjenta, Piel. Zdr. Publ. 1/3, 217–223.pl_PL
dc.referencesWeitz, R. (2001). Watching Brian Die: The Rhetoric and Reality of Informed Consent, W: W.C. Cockerham, M. Glasser (red.). Readings In Medical Sociology. (s. 213–227). New Jersey: Upple Saddle Riverpl_PL
dc.referencesWiatr, A. (2013). Pomiędzy życiem a śmiercią. Opowieść o tożsamości i umieraniu. Kraków: Wyd. Nomospl_PL
dc.referencesWieczorski, M, Pedrycz-Wieczorska, A. (1997). System opieki hospicyjnej w Wielkiej Brytanii na podstawie własnych obserwacji Mount Edgcumbe Hospice w St. Austell oraz St. Julia Hospice w Hayle (Kornwalia). W: B.L. Block, W. Otrębski (red.). Człowiek nieuleczalnie chory. (s. 346–349). Lublin: Wydział Nauk Społecznych KUL.pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska