Show simple item record

dc.contributor.authorSzukalski, Stanisław Maciej
dc.contributor.authorDąbrowska, Anna
dc.contributor.authorJanoś-Kresło, Mirosława
dc.contributor.authorPiotrkowski, Jan
dc.date.accessioned2018-09-21T14:10:36Z
dc.date.available2018-09-21T14:10:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25809
dc.description.abstractThe article presents results of research about Polish services companies. It has been conducted to assess the impact that services liberalization on the EU market has on competitiveness and innovativeness of Polish services companies, which is a result of a EU Services Directive from 2006. The research has been conducted on 400 companies that provide services in such areas: commerce, building, craftsmanship, business specialization, tourism, accommodation services, catering. The idea was to assess how this subject is perceived by the above‑mentioned entities as well as assessment of benefits and barriers that come with the liberalization of services market. Research hypothesis: Services Directive impacts positively the competitiveness and innovativeness of Polish services companies on the EU market and has been positively verified. The article itself is a research.en_GB
dc.description.abstractArtykuł przedstawia wyniki badania polskich przedsiębiorstw usługowych przeprowadzonego w celu oceny wpływu liberalizacji usług na unijnym rynku, wprowadzonej dyrektywą usługową z 2006 roku, na konkurencyjność i innowacyjność polskich przedsiębiorstw usługowych. Badanie przeprowadzono wśród 400 przedsiębiorstw świadczących usługi: handlowe, budowlane, rzemieślnicze, specjalistyczne związane z działalnością biznesową, szkoleniowe, edukacyjne i informacyjne, turystyczne, zakwaterowania i wyżywienia. Przedmiotem badania była ocena liberalizacji usług przez podmioty oraz korzyści i barier wynikających z niej dla usługodawców. Na polskim rynku nie ma tak kompleksowego badania przedsiębiorstw usługowych eksportujących swoje usługi na rynki krajów Wspólnoty. Wyniki przedstawione w artykule są efektem oryginalnych, autorskich badań. Sformułowano dwie hipotezy badawcze: (1) dyrektywa usługowa pozytywnie wpływa na konkurencyjność i innowacyjność polskich przedsiębiorstw usługowych na rynku wspólnotowym; (2) przedsiębiorcy w większym stopniu dostrzegają korzyści w obszarze wpływu na konkurencyjność i innowacyjność ich przedsiębiorstw niż bariery implementacji dyrektywy usługowej. Obie hipotezy zostały pozytywnie zweryfikowane. Artykuł ma charakter badawczy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;337
dc.subjectservice liberalizationen_GB
dc.subjectservice directiveen_GB
dc.subjectcompetitivenessen_GB
dc.subjectinnovation of service enterprisesen_GB
dc.subjectliberalizacja usługpl_PL
dc.subjectdyrektywa usługowapl_PL
dc.subjectkonkurencyjnośćpl_PL
dc.subjectinnowacyjność przedsiębiorstw usługowychpl_PL
dc.titleWpływ liberalizacji usług w Unii Europejskiej na innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych. Wyniki badańpl_PL
dc.title.alternativeImpact of Liberalization in European Union on Innovativeness and Competitiveness of Polish Services Companies in the Perspective of Researchen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number127-153
dc.contributor.authorAffiliationDepartment of Macroeconomics Institute of Economics University of Lodz
dc.contributor.authorAffiliationInstitute For Market Consumption And Business Cycles Research
dc.contributor.authorAffiliationCollegium of Management and Finance SGH Warsaw School of Economics
dc.contributor.authorAffiliationInstitute For Market Consumption And Business Cycles Research
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesBieńkowski W. (2008), Konkurencyjność gospodarki kraju; próba rewizji determinant i miar. Przyczyny zmian znaczenia czynników konkurencyjności, [w:] W. Bieńkowski, Z. Czajkowski, M. Gomułka, B. Brocka‑Palacz, E. Latoszek, J. Misala, M.J. Radło, M. Weresa, Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBowman C., Faulkner D. (1996), Strategie konkurencji, Gebethner i S‑ka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCiborowski R. (2012), Zmiany w charakterze procesów innowacyjnych a konkurencyjność gospodarki, [w:] T. Rynarzewski, E. Mińska‑Struzik (red.), Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu” nr 246, s. 12–21.pl_PL
dc.referencesDąbrowska A. (2013), Konsument na rynku usług w Polsce, IBRKK, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDąbrowska A., Janoś‑Kresło M., Wódkowski A. (2009), E‑usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, L 376/36, 27.12.2006.pl_PL
dc.referencesEurostat (1997), Annex 2. The collection of non‑technological innovation data, [in:] Oslo Manual. The measurement of scientific and technological activities. Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data, European Commission, www.oecd.org [dostęp: 12.09.2016].pl_PL
dc.referencesGallouj F. (2002), Innovation in services and the attendant old and new myths, „Journal of Socio‑Economics”, t. 31, s. 137–154.pl_PL
dc.referencesGorynia M. (2009), Teoretyczne aspekty konkurencyjności, [w:] M. Gorynia, E. Łaźniewska (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHertog P. den (2002), Co‑producers of innovation: on the role of knowledge‑intensive services in innovation, [w:] J. Gadrey, F. Gallouj (eds.), Productivity, Innovation and Knowledge in services: New Economic and Socio‑Economic Approaches, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.pl_PL
dc.referencesJanas A. (2010), Przesłanki wyboru strategii wejścia na rynki zagraniczne przedsiębiorstw usługowych, [w:] J.W. Wiktor, A. Żbikowska (red.), Marketing międzynarodowy. Uwarunkowaniai tendencje rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKłosiński K.A. (2011), Światowy rynek usług w początkach XXI wieku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKuczewska L., Nowacki R. (2016), Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLauterborn R. (1990), New Marketing Litany: 4P’s Passe, C‑Words Take Over, „Advertising Age”, t. 1(41), p. 26.pl_PL
dc.referencesNowacki R. (red.) (2010), Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPluta‑Olearnik M. (2013), Marketing przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawapl_PL
dc.referencesRudnicka M. (2012), Liberalizacja handlu usługami w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesSchumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStankiewicz M.J. (2000), Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa”, nr 7–8, s. 95–111.pl_PL
dc.referencesStankiewicz M.J. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.pl_PL
dc.referencesStankiewicz M.J. (red.) (2006), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.pl_PL
dc.referencesSzukalski S.M., Wodnicka M. (2016), Outsourcing. Metodyka przygotowania procesów i ocena efektywności, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 584).pl_PL
dc.referencesWolny R. (2013), Rynek e‑usług w Polsce – funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.contributor.authorEmailsszukalski@uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailannadabrowska1@wp.pl
dc.contributor.authorEmailmirkajk@interia.pl
dc.contributor.authorEmailjan.piot@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.337.09
dc.relation.volume4pl_PL
dc.subject.jelD210
dc.subject.jelF150
dc.subject.jelF200
dc.subject.jelF410


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record