Show simple item record

dc.contributor.authorŚliwińska, Magdalena
dc.date.accessioned2018-09-21T14:10:36Z
dc.date.available2018-09-21T14:10:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25808
dc.description.abstractOne of the manifestations of economic globalisation seen in recent years is the so‑called “new generation” type of trade agreements such as the TPP, CETA and TTIP. They aim at trade liberalisation, but their scope is broader, comprising other areas of socio‑economic life, more or less directly linked to trade, such as e.g.: the liberalisation of public services, the mutual recognition of professional qualifications, the deregulation and liberalisation of financial markets, the protection of intellectual property rights, and the cooperation in creating new rules or protecting mutual investments. Therefore, the aim of this paper is to analyse the scope and content of the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) signed in 2016 by the European Union and Canada from the point of view of the Balassa stages of economic integration and the EU’s experience in order to state whether the naming of such agreements as trade agreements, even with the “new generation” qualification, is really justified. The analysis presented in this paper leads to the conclusion that this agreement should rather be included in the category of agreements labelled as integration agreements. Most of the CETA provisions are at the same level of sophistication as was achieved by the EU countries at the stage of building the single market, that is, at the stage of the implementation of the common market in Balassa’s nomenclature, and some of them are at the stage of economic and monetary union. The scope of the CETA, i.e. the number of areas of social and economic life regulated by it as well as their advancement and complexity, goes far beyond what is commonly understood as a trade agreement and beyond its official purpose – the creation of a free trade area between the European Union and Canada. It leads to economic integration at a level far deeper than a free trade area in its classic and common sense.en_GB
dc.description.abstractJednym z przejawów globalizacji gospodarczej jest w ostatnich latach powstawanie tzw. umów handlowych nowej generacji, takich jak TPP, CETA i TTIP. Ich celem jest liberalizacja handlu, jednak ich zakres jest szerszy i obejmuje również inne sfery życia społeczno‑gospodarczego, bezpośrednio lub pośrednio związane z handlem, jak np. liberalizacja usług o charakterze publicznym, wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych, deregulacja i liberalizacja rynków finansowych, ochrona praw własności intelektualnej, współpraca w tworzeniu nowych przepisów czy ochrona wzajemnych inwestycji. Z powyższych względów w niniejszym artykule przeprowadzona została analiza zakresu i treści podpisanego przez Unię Europejską i Kanadę w 2016 r. porozumienia CETA z punktu widzenia etapów integracji gospodarczej zdefiniowanych przez B. Balassę oraz dotychczasowego doświadczenia UE – w celu podjęcia próby odpowiedzi na pytanie, czy nazywanie tego typu umów umowami handlowymi, nawet wzbogaconymi o określenie „nowej generacji”, jest uzasadnione. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że umowa CETA powinna zostać raczej uznana za porozumienie o charakterze integracyjnym. Większość jej ustaleń charakteryzuje się bowiem podobnym stopniem złożoności, jaki był osiągany przez państwa członkowskie UE na etapie budowy jednolitego rynku, a więc etapie integracji zdefiniowanym przez B. Balassę jako wspólny rynek, a niektóre z nich na etapie tworzenia unii gospodarczej czy monetarnej. Zakres omawianego porozumienia, tzn. liczba obszarów życia społeczno‑gospodarczego przez nie regulowanego oraz poziom zaawansowania i kompleksowość zapisów, wykracza daleko ponad powszechne rozumienie umowy handlowej oraz ponad jej oficjalny cel – utworzenie strefy wolnego handlu między UE i Kanadą. Prowadzi bowiem do znacznie głębszej integracji gospodarczej niż strefa wolnego handlu w klasycznym ujęciu i potocznym znaczeniu.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;337
dc.subjecteconomic integrationen_GB
dc.subjectEuropean integrationen_GB
dc.subjecttrade liberalisationen_GB
dc.subjecttrade agreementsen_GB
dc.subjectstages of economic integrationen_GB
dc.subjectfree trade areaen_GB
dc.subjectcommon marketen_GB
dc.subjecteconomic unionen_GB
dc.subjectregional trade agreementsen_GB
dc.subjectregional integrationen_GB
dc.subjectintegracja gospodarczapl_PL
dc.subjectintegracja europejskapl_PL
dc.subjectliberalizacja handlupl_PL
dc.subjectumowy handlowepl_PL
dc.subjectetapy integracji gospodarczejpl_PL
dc.subjectstrefa wolnego handlupl_PL
dc.subjectwspólny rynekpl_PL
dc.subjectunia gospodarczapl_PL
dc.subjectregionalne porozumienia handlowepl_PL
dc.subjectregionalne procesy integracyjnepl_PL
dc.titleIntegration Character of the CETA Agreementen_GB
dc.title.alternativeIntegracyjny charakter porozumienia CETApl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018en_GB
dc.page.number111-125
dc.contributor.authorAffiliationPoznań University of Economics and Business, Faculty of International Business and Economics, Department of European Studies
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesCommission of the European Communities (1985), Completing the Internal Market, White Paper from the Commission to the European Council, COM (85) 310 final. Council of the EU (2016), 2016/0226 (NLE), http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST–10973–2016‑INIT/en/pdf [accessed: 15.02.2017].pl_PL
dc.referencesEl‑Agraa A. (1990), The Theory of economic integration, [in:] A. El‑Agraa (ed.), The Economics of the European Community, Philip Allan, New York–London–Toronto–Sydney–Tokyo–Singapore.pl_PL
dc.referencesEl‑Agraa A. (2007), General introduction: the EU within the global context of regional integration, [in:] A. El‑Agraa (ed.), The European Union. Economics and Policies, Cambridge University Press, Cambridge–New York–Melbourne–Madrid–Cape Town–Singapore–Sao Paulo.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, http://ec.europa.eu/trade/policy/in‑focus/ceta/index.htm [accessed: 1.03.2017].pl_PL
dc.referencesFoodwatch (2016), CETA, TTIP and the EU precautionary principle. Legal analysis of selectedparts of the draft CETA agreement and the EU TTIP proposals, https://www.foodwatch.org/fileadmin/Themen/TTIP_Freihandel/Dokumente/2016–06–21_foodwatch‑study_precautionary‑principle.pdf [accessed: 5.01.2017].pl_PL
dc.referencesKawecka‑Wyrzykowska E., Michałowska‑Gorywoda K. (2007), Pojęcie, formy i koncepcje integracji europejskiej, [in:] J. Barcz, E. Kawecka‑Wyrzykowska, K. Michałowska‑Gorywoda (eds.), Integracja europejska, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKundera J. (2013), Poland in the Process of European Economic Integration, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁawniczak R. (1974), Strefy wolnego handlu rozwiniętych krajów kapitalistycznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMichalski B. (2005), Porozumienia regionalne w świetle zasad WTO, [in:] J. Rymarczyk, M. Wróblewski (eds.), 10 lat Światowej Organizacji Handlu, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesMilczarek D. (2006), Europejskie procesy integracyjne po II wojnie światowej, [in:] A. Z. Nowak, D. Milczarek (eds.), Europeistyka w zarysie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMinistry of Development (2016), Analysis of the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) for Polish economy and entrepreneurs, Warsaw.pl_PL
dc.referencesMolle W. (1995), Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Gospodarcza NSZZ “Solidarność”, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesNational Chamber of Agriculture (2016), Statement of the Board of Directors on the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), http://www.krir.pl/files/pisma/Stanowisko_Zarz%C4%85du_KRIR_ws._CETA_i_TTIP.pdf [accessed: 15.11.2016].pl_PL
dc.referencesPelkmans J. (2006), European Integration. Methods and Economic Analysis, FT Prentice Hall, New York.pl_PL
dc.referencesSinclair S., Trew S., Mertins‑Kirkwood H. (eds.) (2014), Making Sense of the CETA – An Analysis of the Final Text of the Canadian‑European Union Comprehensive Economic and trade Agreement, Canadian Centre for Policy Alternatives, Ottawa.pl_PL
dc.referencesStiglitz J. E. (2014), On the Wrong Side of Globalization, “The New York Times”, March 16, p. SR12.pl_PL
dc.referencesSynowiec E. (2004a), Od unii celnej do rynku wewnętrznego, [in:] E. Kawecka‑Wyrzykowska, E. Synowiec (eds.), Unia Europejska. Tom I, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSynowiec E. (2004b), Traktat z Maastricht jako podstawa Unii Europejskiej, [in:] E. Kawecka‑Wyrzykowska, E. Synowiec (eds.), Unia Europejska. Tom I, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚliwińska M. (2010), Swoboda przepływu usług jako jeden z fundamentów wspólnego rynku europejskiego, [in:] Wilczyńska K. (ed.), Rynek usług w dobie globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesŻołądkiewicz K. (2012), Regionalizacja i regionalizm w gospodarce światowej, [in:] R. Orłowska, K. Żołądkiewicz (eds.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailm.sliwinska@ue.poznan.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.337.08
dc.relation.volume4en_GB
dc.subject.jelF15
dc.subject.jelF13
dc.subject.jelF2 (F20 General)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record