Show simple item record

dc.contributor.authorStawska, Joanna
dc.date.accessioned2018-09-21T14:10:35Z
dc.date.available2018-09-21T14:10:35Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25804
dc.description.abstractThe central bank and the government are pursuing different goals so finding the best mix of monetary and fiscal policies is not easy. At the same time, the decisions the two authorities make during the fiscal‑monetary game exert a strong influence on economic variables. This article focuses on the level of revenues and expenditures of the public finance sector, economic growth and the unemployment rate in Poland in the years 2000–2016. Its aim is to present the level of fiscality and the rates of economic growth and unemployment in the context of monetary and fiscal decisions made by the economic authorities. To this end, the following research methods are employed: statistical analysis methods and graphical presentations of economic developments. As found, in the years 2000–2016 in Poland the general government deficit and the rate of GDP growth influenced the unemployment rate that in turn determined the expenditures of the public finance sector. This research is original in that the changes in fiscality, the rate of unemployment and the dynamics of GDP are studied with respect to interactions between the monetary and fiscal authorities, including factors influencing their decisions, particularly those arising from the last financial crisis.en_GB
dc.description.abstractZ jednej strony odmienne cele stojące przed bankiem centralnym i rządem nie ułatwiają prowadzenia optymalnej polityki pieniężnej i fiskalnej, z drugiej zaś decyzje podejmowane w grze monetarno‑fiskalnej władz gospodarczych w sposób istotny oddziałują na zmienne ekonomiczne w gospodarce. Stąd w zależności od przyjętych strategii banku centralnego i rządu kształtują się zmienne ekonomiczne w danej gospodarce. W niniejszym artykule szczególną uwagę zwrócono na poziom dochodów i wydatków sektora finansów publicznych, wzrost gospodarczy i stopę bezrobocia w Polsce w latach 2000–2016. Celem artykułu jest próba przedstawienia poziomu fiskalizmu w polskiej gospodarce oraz stopy wzrostu gospodarczego i bezrobocia w kontekście monetarno‑fiskalnych decyzji władz gospodarczych. Do osiągnięcia postawionego celu wykorzystano statystyczne metody badawcze oraz metody graficznej prezentacji zjawisk gospodarczych. W rezultacie zauważono, że na stopę bezrobocia oddziałuje deficyt instytucji rządowych i samorządowych oraz dynamika PKB. Poza tym dostrzeżono, że stopa bezrobocia wpływa na wydatki sektora finansów publicznych. Oryginalność badania przeprowadzonego w niniejszym artykule polega na analizie zmian poziomu fiskalizmu, stopy bezrobocia i dynamiki PKB w polskiej gospodarce w latach 2000–2016, zachodzących w wyniku interakcji monetarno‑fiskalnych oraz czynników wpływających na decyzje władz gospodarczych, w szczególności związanych z kryzysem finansowym.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;337
dc.subjectfiscalityen_GB
dc.subjectunemploymenten_GB
dc.subjectfiscal policyen_GB
dc.subjectmonetary policyen_GB
dc.subjecteconomic growthen_GB
dc.subjectfiskalizmpl_PL
dc.subjectbezrobociepl_PL
dc.subjectpolityka fiskalnapl_PL
dc.subjectpolityka monetarnapl_PL
dc.subjectwzrost gospodarczypl_PL
dc.titleFiscality, Economic Growth and the Level of Unemployment in Poland in the Context of the Fiscal‑Monetary Gameen_GB
dc.title.alternativeFiskalizm a poziom bezrobocia w Polsce w kontekście gry fiskalno‑monetarnejpl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018en_GB
dc.page.number53-67
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Faculty Economics and Sociology, Department of Central Banking and Financial Intermediation
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesBalcerzak A. (2013), Poziom obciążeń fiskalnych w Polsce po globalnym kryzysie finansowym na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, [in:] W. Olkowska (ed.), Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesBednarski M., Kryńska E., Pater K., Walewski M. (2008), Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce, Departament Rynku Pracy i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBennett H., Loayza N. (2001), Policy biases when the monetary and fiscal authorities have different objectives, Central Bank of Chile Working Papers, no. 66.pl_PL
dc.referencesBludnik I. (2004), Keynes a neokeynesiści, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, no. 2, pp. 132–138.pl_PL
dc.referencesCentral Statistical Office database, http://stat.gov.pl/wskazniki‑makroekonomiczne/ [accessed: 25.07.2017].pl_PL
dc.referencesDynus M. (2007), Fiskalizm w Unii Europejskiej, “Bank i Kredyt”, February, ss. 34–45.pl_PL
dc.referencesDziało J. (2012), Dlaczego trudno jest prowadzić “dobra” politykę fiskalną?, “Gospodarka Narodowa”, no. 1–2, ss. 25–40.pl_PL
dc.referencesEurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_10a_mainlang=en [accessed: 22.07.2017].pl_PL
dc.referencesGrądalski F. (2004), Wstęp do teorii opodatkowania, SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJarmołowicz W., Woźniak B. (2006), Polityka państwa wobec bezrobocia, “Zeszyty Naukowe PTE”, no. 4, ss. 113–130.pl_PL
dc.referencesKoniunktura gospodarcza w wybranych krajach w okresie kryzysu finansowego (2011), Ministry of Economy, Warsaw.pl_PL
dc.referencesKraj‑Gabryś I. (2012), Fiskalizm w Polsce na tle Unii Europejskiej, “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie”, no. 8, ss. 195–204.pl_PL
dc.referencesKrajewska A. (2010), Podatki w UE, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrugman P. (2012) End the depression now!, http://natemat.pl/20625,noblista‑paul‑krugman‑wzywa‑zakonczcie‑ten‑kryzys‑teraz [accessed: 19.07.2017].pl_PL
dc.referencesKryńska E., Kwiatkowski E. (2010), Polityka państwa wobec rynku pracy. Idee ekonomiczne i rzeczywistość, “Polityka Społeczna”, no. 5–6, ss. 1–7.pl_PL
dc.referencesMarszałek P. (2005), Zastosowanie teorii gier do badania koordynacji polityki pieniężnej i polityki fiskalnej, [in:] W. Przybylska‑Kapuścińska (ed.), Studia z bankowości centralnej, “Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”, no. 56, ss. 223–227.pl_PL
dc.referencesOwsiak S. (2005), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPlan stabilności i rozwoju – wzmocnienie gospodarki Polski wobec światowego kryzysu finansowego (2008), Ministry of Finance, Warsaw, http://www.mf.gov.pl/_files_/aktualnoci/2008/12/plan_stabilnosci_i_rozwoju.pdf [accessed: 19.07.2017].pl_PL
dc.referencesPolski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego w latach 2008–2009 (2010), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrzegląd stabilności systemu finansowego (2008), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSawulski J. (2016), Finanse publiczne w Polsce – diagnoza na tle innych krajów, IBS Policy Paper, no. 04.pl_PL
dc.referencesSiwy A., Adamczyk A., Lubińska T., Tarczyński W. (2004), Poziom fiskalizmu a bezrobocie i tempo zmian PKB w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w latach 1990–2000, “Ekonomista”, no. 1, ss. 99–115.pl_PL
dc.referencesStawska J. (2014), Wpływ policy‑mix na wzrost gospodarczy i poziom bezrobocia w Polsce, “Zeszyty Naukowe” no. 804, “Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia”, no. 67, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, ss. 667–677.pl_PL
dc.referencesSzczęsny W. (2001), Firma w otoczeniu fiskalnym, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzymańska A. (2014), Efekty polityki fiskalnej w warunkach niskich stop procentowych – przegląd literatury, “Studia Prawno‑Ekonomiczne”, t. XCIII, ss. 331–349.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. z 2009 r. Nr 125).pl_PL
dc.referencesWilczyński W. (2005), Polski przełom ustrojowy 1989–2005. Ekonomia epoki transformacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjoanna.stawska@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.337.04
dc.relation.volume4en_GB
dc.subject.jelE02
dc.subject.jelE24
dc.subject.jelE62


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record