Show simple item record

dc.contributor.authorWojciechowska-Torunska, Iwona
dc.date.accessioned2018-09-21T14:10:32Z
dc.date.available2018-09-21T14:10:32Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25796
dc.description.abstractA review of the literature can be seen that the type of fiscal consolidation is important for consumer/investor confidence and therefore of relevance to the economy and the condition of public finances. The aim of the article is to show the correlation of tax efficiency (measured by the level of tax burden) and the episode of fiscal consolidation in EU countries. The concept of fiscal efficiency or tax efficiency was used after W. Modzelewski (2014), while the definition of a fiscal consolidation episode was adopted by F. Heylen et al. (2013) using the primary structural deficit ratio less one‑off transactions. The subject of the research were only EU countries in which episodes of fiscal consolidation in the years 1981–2008 were identified. Spearman’s correlation was applied. The hypothesis was put forward: “the greater the scale of changes in the primary structural deficit, the greater the tax efficiency”. Spearman’s correlation for these variables was positive, statistically significant and moderate in strength. This means that consolidation activities do not have to reduce the ratio of tax revenues to GDP. This is an incentive for the Polish government to make a greater effort to reduce the budget deficit.en_GB
dc.description.abstractZ przeglądu literatury można wnioskować, że rodzaj konsolidacji fiskalnej ma znaczenie dla zaufania konsumentów/inwestorów, a tym samym dla gospodarki i kondycji finansów publicznych. Celem artykułu jest pokazanie zależności efektywności podatkowej (mierzonej poziomem obciążeń podatkowych) i epizodu konsolidacji fiskalnej w krajach UE. Pojęcie efektywności fiskalnej lub efektywności podatkowej zostało wykorzystane za W. Modzelewskim (2014), natomiast definicję epizodu konsolidacji fiskalnej przyjęto za F. Heylenem i wsp. (2013) z wykorzystaniem miary deficytu strukturalnego pierwotnego pomniejszonego o transakcje jednorazowe. Przedmiotem badań były tylko kraje UE, w których zidentyfikowano epizody konsolidacji fiskalnej w latach 1981–2008. Zastosowano korelację Spearmana. Postawiono hipotezę: „im większa skala zmian w deficycie strukturalnym pierwotnym, tym większa efektywność podatkowa”. Korelacja Spearmana dla tych zmiennych była dodatnia, istotna statystycznie i o umiarkowanej sile. Oznacza to, że działania konsolidacyjne nie muszą obniżać relacji dochodów podatkowych do PKB. Jest to zachęta do większego wysiłku rządu Polski w redukcji deficytu budżetowego.pl_PL
dc.description.sponsorshipLodz University of Technologypl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;337
dc.subjecttax efficiencyen_GB
dc.subjectfiscal consolidationen_GB
dc.subjectprimary structural deficyten_GB
dc.subjectfiscalismen_GB
dc.subjectfiscal policyen_GB
dc.subjectefektywność podatkowapl_PL
dc.subjectkonsolidacja fiskalnapl_PL
dc.subjectdeficyt strukturalny pierwotnypl_PL
dc.subjectfiskalizmpl_PL
dc.subjectpolityka fiskalnapl_PL
dc.titleEfektywność podatkowa w warunkach konsolidacji fiskalnej w krajach UEpl_PL
dc.title.alternativeTax Efficiency in Terms of Fiscal Consolidation in EU Countriesen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number7-19
dc.contributor.authorAffiliationDivision of Economics/Institute of Social Sciences and Technology Management/The Faculty of Management and Egineering Production, Lodz University of Technology
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesAlesina A., Ardagna S. (1998), Fiscal Adjustments – Why they can be Expansionary?, „Economic Policy”, t. 13(27), s. 489–545.pl_PL
dc.referencesAlesina A., Ardagna S. (2009), Large Changes in Fiscal Policy: Taxes versus Spending, NBER Working Paper, nr 15438.pl_PL
dc.referencesAlesina A., Barbiero O., Favero C., Giavazzi F., Paradisi M. (2015), Austerity in 2009–2013, National Bureau of Economic Research, Working Paper nr 20827.pl_PL
dc.referencesAlesina A., Perotti R. (1995), Fiscal Expansions and Adjustments in OECD Countries, „Economic Policy”, t. 21, s. 205–248.pl_PL
dc.referencesAlesina A., Perotti R. (1997), Fiscal Adjustments in OECD Countries: Composition and Macroeconomic Effects, „IMF Staff Papers”, t. 44(2), s. 210–248.pl_PL
dc.referencesAlmeida V. i wsp., (2011), Fiscal Consolidation in a Small Euro Area, „Economic Bulletin”, summer, Banco de Portugal, s. 45–62.pl_PL
dc.referencesBaza danych OECD, https://data.oecd.org/ [dostęp: 15.06.2017].pl_PL
dc.referencesBarrios S., Langedijk S., Pench L. (2010), EU Fiscal Consolidation after the Financial Crisis‑Lessons from Past Experiences, paper presented at the 12th Banca d’Italia Public Finance Workshop Fiscal Policy: Lessons from the Crisis held in Perugia on 25–27 March.pl_PL
dc.referencesBeetsma R. i wsp. (2015), The confidence effects of fiscal consolidations, European Central Bank Working Paper Series nr 1770, March.pl_PL
dc.referencesDynus M. (2007), Fiskalizm w Unii Europejskiej, „Bank i Kredyt”, nr 2, s. 34–45.pl_PL
dc.referencesDziemianowicz R. I. (2009), Nadmierny fiskalizm: bariera czy stymulator funkcjonowania sektora publicznego?, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 4(40), s. 135–152.pl_PL
dc.referencesFilipiak B. (2011), Efektywność w zarządzaniu finansami samorządowymi. Skutek kryzysu czy obiektywna konieczność?, „Zeszyty Naukowe PTE”, nr 10, s. 223–236.pl_PL
dc.referencesGirouard N., Price R. (2004), Asset‑Price Cycles, ‘One‑off’ Factors and Structural Budget Balances, OECD Economics Department Working Paper, nr 391.pl_PL
dc.referencesGuajardo J., Leigh D., Pescatori A. (2014), Expansionary Austerity? International Evidence, „Journal of European Economic Association”, t. 12(4), s. 949–968.pl_PL
dc.referencesGuichard S., Kennedy M., Wurzel E., André C. (2007), What Promotes Fiscal Consolidation: OECD Country Experiences, OECD Economics Department Working Paper, nr 553.pl_PL
dc.referencesGuziejewska B. (2008), Efektywność finansów samorządu terytorialnego, „Gospodarka Narodowa”, nr 5–6, s. 71–89.pl_PL
dc.referencesHagen J. von, Hallett H., Strauch R. R. (2002), Budgetary Consolidation in Europe: Quality, Economic Conditions and Persistence, „Journal of the Japanese and International Economies”, t. 16, s. 512–535.pl_PL
dc.referencesHagen J. von, Strauch R. R. (2001), Fiscal Consolidations: Quality, Economic Conditions and Success, „Public Choice”, t. 109, s. 327–346.pl_PL
dc.referencesHeylen F., Everaert G. (2000), Success and failure of fi scal consolidation in the OECD: A multivariate analysis, „Public Choice”, t. 105, s. 103–124.pl_PL
dc.referencesHeylen F. i wsp. (2013), Government efficiency, institutions, and the effects of fiscal consolidation on public debt, „European Journal of Political Economy”, t. 31, s. 40–59.pl_PL
dc.referencesKoen V., Noord P. van den (2005), Fiscal Gimmickry in Europe: One‑off Measures and Creative Accounting, OECD Economic Department Working Paper, nr 417.pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska (2007), European Economy – Public Finances in EMU, European Commission, Brussels.pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska (2018), European Economy – Report on Public Finances in EMU 2017, Institutional Paper 069, January, Luxembourg.pl_PL
dc.referencesLarch M., Salto M. (2006), Fiscal Rules, Inertia and Discretionary Fiscal Policy, „Applied Economics”, t. 37, s. 1135–1146.pl_PL
dc.referencesLucas R. (1972), Expectations and the Neutrality of Money, „Journal of Economic Theory”, t. 4, s. 103–124.pl_PL
dc.referencesModzelewski W. (2014), Spadek efektywności fiskalnej podatków będących dochodem budżetu państwa na przykładzie podatku od towarów i usług, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ”, nr 37(1), s. 433–439.pl_PL
dc.referencesMulas‑Granados C. (2005), Fiscal Adjustments and the Short‑term Trade‑off between Economic Growth and Equality, „Hacienda Pública Española/Revista de Economía Pública”, t. 172(1), s. 61–92.pl_PL
dc.referencesMuth J. (1961), Rational Expectations and the Theory of Price Movements, „Econometrica”, t. 29(3), s. 315–335.pl_PL
dc.referencesOrłowski W. M. (2004), Optymalna ścieżka do euro, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOwsiak K. (2014), Problemy efektywności finansów samorządu terytorialnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 346, „Finanse publiczne”, s. 142–150.pl_PL
dc.referencesOwsiak S. (2017), Finanse publiczne w okresie przemian ustrojowych, „Studia Ekonomiczne/Economic Studies”, nr 2(XCIII), s. 177–199pl_PL
dc.referencesPiketty T., Zucman G. (2013), Capital is Back: Wealth‑Income Ratios in Rich Countries, 1700–2010, „Quarterly Journal of Economics”, t. 129, nr 3, s. 1155–1210.pl_PL
dc.referencesPrincen S., Mourre G. (2013), The Role of Tax Policy in Times of Fiscal consolidation, „European Economy Economic Papers 502, August.pl_PL
dc.referencesPrzygocka R. (2008), Efektywność sektora publicznego, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 4(40), s. 153–169.pl_PL
dc.referencesRutkowska A. (2013), Teoretyczne aspekty efektywności – pojęcie i metody pomiaru, „Journal of Management and Finance”, nr 1, cz. 4, s. 439–440.pl_PL
dc.referencesSej‑Kolas M., Zielińska A. (2004), Excel w statystyce. Materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesTsibouris G. C., Horton M. A., Flanagan M. J., Maliszewski W. S. (2006), Experience with Large Fiscal Adjustment, IMF Occasional Paper, nr 246.pl_PL
dc.referencesWojciechowska‑Toruńska I. (2011a), Efekty konsolidacji fiskalnej w teorii i w praktyce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 173, „Finanse publiczne” s. 200–209.pl_PL
dc.referencesWojciechowska‑Toruńska I. (2011b), Ekonomiczne uwarunkowania konsolidacji fiskalnej ekspansywnej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 167, „Finanse publiczne”, s. 513–521.pl_PL
dc.referencesZioło M. (2013), Efekty i efektywność jako przedmiot pomiaru w sektorze publicznym a paradoks towarzyszące procesowi. Aspekty teoretyczne i metodyczne, „Finanse Komunalne”, nr 10, s. 19–32.pl_PL
dc.contributor.authorEmailiwona.wojciechowska-torunska@p.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.337.01
dc.relation.volume4pl_PL
dc.subject.jelH50
dc.subject.jelH60
dc.subject.jelH61
dc.subject.jelH21


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record