Show simple item record

dc.contributor.authorGoleński, Wojciech
dc.date.accessioned2018-09-21T06:49:05Z
dc.date.available2018-09-21T06:49:05Z
dc.date.issued2017-03-10
dc.identifier.issn2300-1690
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25753
dc.description.abstractPo ponad 27 latach od upadku realnego socjalizmu w Polsce wizja przemian może być podejmowana z pozycji teorii modernizacji, w najogólniejszym kształcie odwołujących się do logiki neoliberalnej. Dominacja neoliberalnego paradygmatu w ekonomii głównego nurtu w Polsce rzutuje na sferę postrzegania i oceny zjawisk społeczno-gospodarczych oraz oceny zmian transformacyjnych. Artykuł podejmuje kwestie dyskursu na temat przemian transformacyjnych oraz obecnej sytuacji Polski z punktu widzenia teorii zależności. Zgodnie z nimi współczesna Polska, na skutek przemian transformacyjnych, uzyskała status państwa półperyferyjnego. Sfera gospodarcza jest w tej wizji kluczowa, gdyż do pewnego stopnia determinuje inne aspekty przemian (społeczną i polityczną). W opinii przywoływanych autorów Polska jawi się jako gospodarka poddostawcy, w której kompradorskie elity drenują kapitał ze społeczeństwa, a ograniczone dobra publiczne powodują, że mamy do czynienia z państwem (ćwierć) opiekuńczym. Zaprezentowane elementy dyskursu eksperckiego formułowane są z różnych pozycji ideologicznych. Celem artykułu jest prezentacja tych stanowisk jako swoiście pojmowanego syntetycznego zbioru zarzutów, w opozycji do neoliberalnej wizji przemian.pl_PL
dc.description.abstractFor more than 27 years, since the collapse of real socialism in Poland, the vision changes may be discussed from the point of modernization theory, in the most general form, referring to the neo-liberal logic. The dominance of the neo-liberal paradigm in the mainstream economics in Poland affects the realm of perception and evaluation of socio-economic phenomena and the evaluation of transformational changes. This article concerns the discourse on transformational changes and the current situation in Poland from the point of dependency theory. From this perspective, modern Poland, due to the transformational changes, has acquired the status of semi-peripheral state. The economic sphere is crucial here as, to some extent, it determines other aspects of the transition (social and political). According to the authors quoted here, Poland is seen as sub-contractor’s economy where comprador elites drain capital from the public, and limited public goods mean that we have to deal with the (quarter)welfare state. Presented elements of experts’ discourse are formulated with different ideological positions. The purpose of this article is to present these views as a specific, synthetic synthesis of allegations, in opposition to the neoliberal vision of change.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatedra Socjologii Polityki i Moralnościpl_PL
dc.relation.ispartofWładza Sądzenia;11
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectrozwój zależnypl_PL
dc.subjectdyskurspl_PL
dc.subjectmodernizacjapl_PL
dc.subjectpółperyferiepl_PL
dc.titleWizje rozwoju zależnego Polski w krytycznym dyskursie eksperckimpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number56-69pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Opolskipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteWojciech Goleński – Ekonomista i socjolog. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje w obszarze ekonomii (gospodarki) społecznej, teorii polityki społecznej oraz polityki społeczno-gospodarczej. W latach 2009–2015 pracownik Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Realizator i uczestnik około 30 projektów badawczych. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz raportów badawczych.pl_PL
dc.referencesBalcerowicz, L. (2012). Stan i perspektywy rozwoju polskiej gospodarki. Prezentacja power point. Pobrane z: https://for.org.pl/pl/a/2131,Prezentacja-o-stanie-i-perspektywach-rozwoju-polskiej-gospodarki.pl_PL
dc.referencesBałtowski, M., Miszewski, M.(2008). Transformacja gospodarcza w Polsce. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesBarber, B. R. (2013). Dżihad kontra McŚwiat. Warszawa: Muza.pl_PL
dc.referencesBendyk, E. (2009). Polska Transformacja. Pobrane z: http://bendyk.blog.polityka.pl/2009/10/20/ polska-transformacja/pl_PL
dc.referencesBochenek, M., Mikołajewska, M. (2013). Dysproporcje dochodowe w Polsce przed i po wybuchu kryzysu, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 30/2013.pl_PL
dc.referencesBourdieu, P. (2004). Męska dominacja. Warszawa: Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.referencesCastells, M. (1982). Kwestia miejska. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesChmielewski, P. (2011). Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych. Warszawa: Poltex.pl_PL
dc.referencesCzech-Rogosz, J. (2005). Ewolucja społecznej gospodarki rynkowej w RFN. Katowice: AE w Katowicach.pl_PL
dc.referencesCzyżewsk,i M. (2013). Teorie dyskursu i dyskursy teorii, Kultura i Społeczeństwo, 2/2013.pl_PL
dc.referencesGiddens, A. (1999). Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji. Warszawa: KiW.pl_PL
dc.referencesDuda-Gwiazda, J. (2014). 30 srebrników, Nowy Obywatel,12 (63)/2014.pl_PL
dc.referencesGromada, A., Janyst, T., Golik, K. (2015). Kapitał w Polsce w XXI wieku. Kapitał zagraniczny: czy jesteśmy gospodarką poddostawcy? Warszawa: Fundacja Kaleckiego.pl_PL
dc.referencesGUS (2014). Prognoza ludności na lata 2014–2050. Warszawa.pl_PL
dc.referencesGUS (2014). Polska 1989–2014. Warszawa.pl_PL
dc.referencesGUS (2016). Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2015. Warszawa.pl_PL
dc.referencesHall, P. A., Soskice, D. (2011). Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage. Oxford: University Press.pl_PL
dc.referencesHardy, J. (2012). Nowy polski kapitalizm. Warszawa: Książka i Prasa.pl_PL
dc.referencesHryniewicz, J. (2012). Globalne stosunki ekonomiczne a teoria centrum-peryferie. W: G. Chimiak, M. Fronia (red.), Globalizacja a rozwój. Szanse i wyzwania dla Polski (2012). Warszawa: Scholar.pl_PL
dc.referencesJelonek, A. W., Tyszka, K. (2001). Koncepcje rozwoju społecznego. Warszawa: Scholar.pl_PL
dc.referencesKabaj, M., (2004). Syndrom polskiej transformacji. W: R. Bugaj, H. Chołaj, W. M. Grudzewski, I. Hejduk i inni (red.), Polska transformacja ustrojowa. Próba dyskursu – zakres perspektyw. Warszawa: Fundacja Innowacja.pl_PL
dc.referencesJabłońska, B., (2006). Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne, Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom II, nr 1.pl_PL
dc.referencesJaniszewska, D. (2012). Ordoliberalne koncepcje naprawy kapitalizmu po Wielkim Kryzysie lat 1929–1933, Ekonomista, 2012/6.pl_PL
dc.referencesKarpiński, A., Paradysz, S., Soroka, P., Żółtkowski, W. (2015). Od uprzemysłowienia w PRL do deindustrializacji kraju. Warszawa: Muza.pl_PL
dc.referencesKieżun, W. (2012). Patologia transformacji. Warszawa: Poltext.pl_PL
dc.referencesKnorr, K. (1972). Power and Wealth. New York.pl_PL
dc.referencesKowalik, T. (2006), Zbudowaliśmy najbardziej niesprawiedliwy system w Europie, „Przegląd” 2006 /25, Pobrane z: http://www.tygodnikprzeglad.pl/ witajcie-dzikim-kapitalizmie/pl_PL
dc.referencesKowalik, T. (2009). www.PolskaTransformacja.pl. Warszawa: Muza.pl_PL
dc.referencesKrzysztofek, K., Szczepański, M. S. (2002). Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Katowice: UŚ.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski, E. (2015). Rynek pracy w Polsce – kluczowe wyzwania i niektóre kierunki działań. Prezentacja power point.pl_PL
dc.referencesLuttwak, E. (2000). Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.pl_PL
dc.referencesŁaszek, A. (2015). Następne 25 lat. Jakie reformy musimy przeprowadzić aby dogonić Zachód? Warszawa: FOR.pl_PL
dc.referencesMączyńska, E., Pysz, P.(2014). Liberalizm, neoliberalizm i ordoliberalizm, Ekonomista 2014/2.pl_PL
dc.referencesMincer, T. (2014). Recenzja: Dziecięca choroba liberalizmu. Pobrane z: http://www.instytutobywatelski.pl/22214/komentarze/ recenzja-dziecieca-choroba-liberalizmupl_PL
dc.referencesMinisterstwo Gospodarki (2015). Polska 2015. Raport o stanie gospodarki. Warszawa. Pobrane z: https://www.mr.gov.pl/media/15346/ Raport_o_stanie_gospodarki_2015_pl.pdfpl_PL
dc.referencesMuszyński, K., Janyst, K. (2015). Kapitał w Polsce w XXI wieku. Regulacje w służbie najsilniejszych: praca i kapitał. Warszawa: Fundacja Kaleckiego.pl_PL
dc.referencesPiekarz, R., Miarkowski, A. (2015). Znikające miliardy. Jak transfer dochodów za granicę drenuje polski budżet. Raport. Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesPiketty, T. (2015). Kapitał w XXI wieku. Warszawa: Krytyka Polityczna.pl_PL
dc.referencesBoni, M. (red.) Polska 2030. Wyzwania rozwojowe (2009). Raport. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.pl_PL
dc.referencesOECD (2000). Economic Survey of Poland 1999–2000. Policy Brief.pl_PL
dc.referencesPolskie Lobby Przemysłowe (2012). Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku. Wizja nowoczesnej reindustrializacji Polski. Raport. Warszawa.pl_PL
dc.referencesRadziejowski, B. (2015). III RP jako system pasożytniczy. Pobrane z: http://www.nowakonfederacja.pl/ iii-rp-jako-system-pasozytniczy/pl_PL
dc.referencesRatajczak, M. (2009). Transformacja ustrojowa w świetle ustaleń i założeń ekonomii instytucjonalnej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, ROK LXXI 2009/2.pl_PL
dc.referencesRitzer, G. (2012). Magiczny świat konsumpcji. Warszawa: Muza.pl_PL
dc.referencesStanding, G. (2016). Prekariat. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesStaniszkis,J. (2001, wyd. 2: 2005). Postkomunizm. Próba opisu. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.pl_PL
dc.referencesStaniszkis,J. (2003). Władza globalizacji. Warszawa: Scholar.pl_PL
dc.referencesStaniszkis,J. (2013). Podwójna peryferyjność Polski. Pobrane z: http://www.nowakonfederacja.pl/ podwojna-peryferyjnosc-polski.pl_PL
dc.referencesStiglitz, J. (2011). Globalizacja. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesŚwiderski, G. P. (2012). Po co atakuje się liberałów? Pobrane z: http://gps65.salon24. pl/401813,po-co-atakuje-sie-liberalowpl_PL
dc.referencesWallerstein, I. (2007). Analiza systemów-światów. Wprowadzenie. Warszawa: Dialog.pl_PL
dc.referencesWilkin, J. (2016). Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Warszawa: Scholar.pl_PL
dc.referencesWiniecki, J. (2012). Transformacja postkomunistyczna. Studium przypadku zmian instytucjonalnych. Warszawa: C. H Beck.pl_PL
dc.referencesWoś, R. (2014). Dziecięca choroba liberalizmu. Warszawa: Studio Emka.pl_PL
dc.contributor.authorEmailwgolenski@uni.opole.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska