Show simple item record

dc.contributor.authorWalczak, Anna
dc.date.accessioned2018-06-04T10:55:22Z
dc.date.available2018-06-04T10:55:22Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2450-4491
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24947
dc.description.abstractThis article is an attempt of showing the presence of the word – the living word – as a linguistic/speech means in human being’s relation with the Other – with somebody closer than somebody else, who testifies with his/her presence to the presence of the person speaking to him/her. The presence of the word can be perceived as “non-relative” presence – in line with thinking about language/speech through the prism of their conventionally understood functions. Accepting after H.-G. Gadamer that our experience is linguistic in nature, I write about immersion in language in which, by assimilating its meanings, we can think and communicate our thoughts to others and communicate with them – we are able to talk. The presence of words as the foundation, opportunity and quality of relations with the Other is also relative in its nature. I present, following the ideas of E. Lévinas, the pre-linguistic way of being with the Other and I discuss silence as seemingly non-verbal contact with oneself and the Other. Since I focus on the relation with the Other, I also develop the theme of who is talking to whom, pointing out, at the same time, that talking to somebody fits in the “existential project” of the speaker. The considerations concentrated on the above problems became also a pretext to reflect on the selected aspects of verbal and non-verbal relation between an adult and a young child. The reflections undertaken in the article are mostly placed within the phenomenological perspective.en_GB
dc.description.abstractW artykule podejmuję próbę ukazania obecności słowa – żywego słowa – jako środka języka/mowy w relacji jednego człowieka z Drugim – z kimś bliższym niż ktoś inny, kto swoją obecnością poświadcza obecność tego, który do niego mówi. O obecności słowa można mówić jako o obecności bezwzględnej – zgodnie z myśleniem o języku/mowie przez pryzmat ich konwencjonalnie rozumianych funkcji. Przyjmując za H.-G. Gadamerem, że nasze doświadczenie ma postać językową, piszę o zanurzeniu w języku, w którym, poprzez przyswojenie sobie jego znaczeń, możemy myśleć i komunikować swoje myśli innym oraz komunikować się z nimi – rozmawiać. Obecność słów jako podstawy, możliwości i jakości relacji jednego człowieka z Drugim ma także względny charakter. Za E. Lévinasem przedstawiam prelingwistyczny sposób bycia jednego człowieka z Drugim oraz omawiam milczenie jako pozornie nie-słowny kontakt z sobą samym i z Drugim. Ponieważ koncentruję się na relacji z Drugim, rozwijam także wątek tego, kto mówi do kogo, tym samym wskazując, że mówienie do kogoś mieści się w „projekcie egzystencjalnym” mówiącego. Rozważania skoncentrowane wokół powyższej problematyki stały się także pretekstem do podjęcia refleksji nad wybranymi aspektami słownej i niesłownej relacji między dorosłym a małym dzieckiem. Podjęte w artykule rozważania sytuuję przede wszystkim w perspektywie fenomenologicznej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesNauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne;2
dc.subjectworden_GB
dc.subjectS(s)peakingen_GB
dc.subjectsilenceen_GB
dc.subjectrelationen_GB
dc.subjectphenomenologyen_GB
dc.subjectsłowopl_PL
dc.subjectM(m)ówieniepl_PL
dc.subjectmilczeniepl_PL
dc.subjectrelacjapl_PL
dc.subjectfenomenologiapl_PL
dc.titleFilozoficzne aspekty „bez-względności” słowa w relacji dorosły – małe dzieckopl_PL
dc.title.alternativePhilosophical aspects of "non-relativity" of the word in the adult – young child relationshipen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by WNoW, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number30-47
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Teorii Wychowania
dc.identifier.eissn-
dc.referencesAndrzejewski B. (2016) Filozofia słowa. Zarys dziejów, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.pl_PL
dc.referencesDehnel P. (2016) Myśli a sposoby życia. Eseje o filozofii współczesnej, Warszawa, Universitas.pl_PL
dc.referencesDerrida J. (1997) Głos i fenomen. Wprowadzenie do problematyki znaku w fenomenologii Husserla, tłum. B. Baran, Warszawa, Fundacja Aletheia.pl_PL
dc.referencesDudek Z. W. (2005) Psychologiczny język kultury w: W. Z. Dudek, A. Pankalla, Psychologia kultury. Doświadczenia graniczne i transkulturowe, Warszawa, Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA.pl_PL
dc.referencesFilek J. (2014) Filozofa wstęp do ciszy, Wydawnictwo Znak, nr 707.pl_PL
dc.referencesGadamer H.-G. (1993) Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. i wstęp B. Baran, Kraków, inter esse.pl_PL
dc.referencesGadamer H.-G. (2008) Teoria, etyka, edukacja. Eseje wybrane, wstęp i redakcja naukowa P. Dybel, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesGallagher S., Zahavi D. (2015) Fenomenologiczny umysł, tłum. i przedmowa M. Pokropski, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesHeidegger M. (1999) Ku rzeczy myślenia, tłum. K. Michalski, J. Mizera, C. Wodziński, Fundacja Aletheia.pl_PL
dc.referencesHeidegger M. (2000), W drodze do języka, tłum. J. Mizera, Kraków, Baran i Suszczyński.pl_PL
dc.referencesHeidegger M. (2009) Podstawowe problemy fenomenologii, tłum. B. Baran, Warszawa, Fundacja Aletheia.pl_PL
dc.referencesJaspers K. (1990) Język w: Filozofia egzystencji. Wybór pism, tłum. D. Lachowska, A. Wołkowicz, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.pl_PL
dc.referencesJaspers K. (1999) Wiara filozoficzna wobec objawienia, tłum. G. Sowiński, Kraków, Wydawnictwo Znak.pl_PL
dc.referencesLévinas E. (1998) Całość i nieskończoność, tłum. M. Kowalska, Wstęp B. Skarga, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesLévinas E. (2000) Inaczej niż być lub ponad istotą, tłum. P. Mrówczyński, Warszawa, Fundacja Aletheia.pl_PL
dc.referencesLévinas E. (2008) Bóg, śmierć i czas, tłum. J. Margański, Kraków, Wydawnictwo Znak.pl_PL
dc.referencesMech K. (2014) O możliwości poznania Drugiego, „Filozofia religii”, nr 1, s. 1–53.pl_PL
dc.referencesMerleau-Ponty (1996) Oko i umysł. Szkice o malarstwie, tłum. E. Bieńkowska, S. Cichowicz, Gdańsk, słowo/obraz terytoria.pl_PL
dc.referencesMerleau-Ponty M. (1999) Proza świata. Eseje o mowie, tłum. E. Bieńkowska, S. Cichowicz, Joanna Skoczylas, Warszawa, Czytelnik.pl_PL
dc.referencesMerleau-Ponty M. (2001) Fenomenologia percepcji, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa, Fundacja Aletheia.pl_PL
dc.referencesMichalik J. (2010) Filozofia głosu, Kraków, NOMOS.pl_PL
dc.referencesMichalik J. (2011) Głos – transcendencja w języku: o fenomenologii mowy Maurice’a Merleau-Ponty’ego, „Sztuka i Filozofia”, nr 33.pl_PL
dc.referencesOpoczyńska M. (2016) Genealogie psychoterapii. Fragmenty dyskursu egzystencjalnego, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesRicoeur P. (1991) Podług nadziei. Odczyty, szkice, studia, tłum. S. Cichowicz, Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX.pl_PL
dc.referencesRicoeur P. (2005) O sobie samym jako innym, tłum. B. Chełstowski, Wstęp M. Kowalska, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesSaint-Exupéry de A. (2000) Mały Książę, tłum. E. Łozińska-Małkiewicz, Toruń, Algo.pl_PL
dc.referencesSkarga B. (2004) Co zwie się myśleniem w: taż, Ślad i obecność, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesWalczak A. (2011) Symbolika Innego jako Drugiego w: taż, Spotkanie z wychowankiem. Ku tożsamości ipse pedagoga, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesWalczak A. (2016) Etyka (w) codzienności wychowania – od nieuchronności do możliwości, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 2.pl_PL
dc.referencesWittgenstein L. (2000) Dociekania filozoficzne, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesZając-Jamróz J. (2012) W stronę antropologii słowa. Mieczysław Kotlarczyk, Kristin Linklater, Zygmunt Molik, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, nr 4.pl_PL
dc.contributor.authorEmailannawalczak29@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/2450-4491.05.03
dc.relation.volume5pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record