Show simple item record

dc.contributor.authorZeug-Żebro, Katarzyna
dc.contributor.authorMiśkiewicz-Nawrocka, Monika
dc.date.accessioned2018-05-10T12:08:49Z
dc.date.available2018-05-10T12:08:49Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24727
dc.description.abstractThe demographic changes occurring in Poland since the 1980s clearly show the aging of the population on which fertility, mortality and migration have a huge impact. This phenomenon is a serious demographic and socio‑economic problem because it may lead to many adverse consequences, i.e. an increase in public expenditure, policy changes regarding the functioning of social security, health and education, increased demand for care services, a decrease in pension benefits and social benefits, the elongation of the retirement age, as well as an increase in unemployment and mass migration. In the study, we will carry out a spatial analysis of the demographic potential and the level of unemployment in Poland. In order to verify the hypothesis that the aging process of socjety negatively affects the level of unemployment, the relationship between the level of unemployment and the demographic potential in Poland in 2002, 2008 and 2014 will be examined.en_GB
dc.description.abstractZachodzące od lat osiemdziesiątych XX wieku zmiany demograficzne w Polsce uwidoczniają wyraźny proces starzenia się społeczeństwa, na który ogromny wpływ mają: rozrodczość, umieralność i migracja. Zjawisko to jest poważnym problemem demograficznym i społeczno‑ekonomicznym, gdyż może prowadzić do wielu niekorzystnych konsekwencji, takich jak zwiększenie wydatków ze środków publicznych, zmiana zasad funkcjonowania systemów zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej i szkolnictwa, zwiększenie popytu na usługi opiekuńcze, obniżenie świadczeń emerytalno‑rentowych oraz zasiłków socjalnych, wydłużenie wieku emerytalnego, wzrost stopy bezrobocia, masowa migracja zarobkowa. W artykule przeprowadzono analizę przestrzenną potencjału demograficznego oraz poziomu bezrobocia w Polsce. W celu weryfikacji hipotezy mówiącej, że proces starzenia się społeczeństwa negatywnie wpływa na poziom stopy bezrobocia, zbadano zależność między poziomem bezrobocia a potencjałem demograficznym Polski w latach 2002, 2008 i 2014.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;336
dc.subjectdemographic potentialen_GB
dc.subjectlevel of unemploymenten_GB
dc.subjectPerkal synthetic indicatoren_GB
dc.subjectspatial autocorrelationen_GB
dc.subjectpotencjał demograficznypl_PL
dc.subjectpoziom bezrobociapl_PL
dc.subjectsyntetyczny wskaźnik Perkalapl_PL
dc.subjectautokorelacja przestrzennapl_PL
dc.titleThe Demographic Situation and the Level of Unemployment in Poland in the Years 2002, 2008 and 2014en_GB
dc.title.alternativeSytuacja demograficzna a poziom bezrobocia w Polsce w latach 2002, 2008 i 2014pl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018en_GB
dc.page.number71-85
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Economics in Katowice, Faculty of Management, Department of Statistics, Econometrics and Mathematics
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesAnselin L. (1995), Local Indicators of Spatial Association – LISA, “Geographical Analysis”, vol. 27, pp. 93–115.pl_PL
dc.referencesArbia G. (2006), Spatial Econometrics: Statistical Foundations and Applications to Regional Growth Convergence, Springer, New York.pl_PL
dc.referencesBivand R. (1980), Autokorelacja przestrzenna a metody analizy statystycznej w geografii, [in:] Z. Chojnacki (ed.), Analiza regresji geografii, PWN, Poznań.pl_PL
dc.referencesCieślak M. (1992), Demografia. Metody analizy i prognozowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCliff A.D., Ord J.K. (1973), Spatial Autocorrelation, Pion, London.pl_PL
dc.referencesDługosz Z. (1998), Próba określenia zmian starości demograficznej Polski w ujęciu przestrzennym, “Wiadomości Statystyczne”, no. 3, pp. 15–25.pl_PL
dc.referencesGeary R. (1954), The Contiguity Ratio and Statistical Mapping, “The Incorporated Statistician”, vol. 5, pp. 115–145.pl_PL
dc.referencesHellwig Z. (1981), Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, [in:] W. Welfe (ed.), Metody i modele ekonomiczno‑matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKopczewska K. (2006), Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu RCRAN, CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKuc M. (2012), The implementation of synthetic variable for constructing the standard of living measure in European Union countries, “Oeconomia Copernicana”, no. 3, pp. 5–19.pl_PL
dc.referencesLocal Data Bank of the Central Statistical Office, bdl.stat.gov [accessed: 15.11.2016].pl_PL
dc.referencesMiśkiewicz‑Nawrocka M. (2015), Analiza porównawcza czynników wpływających na zmiany demograficzne w Polsce w latach 2002–2013, [in:] J. Mika, M. Miśkiewicz‑Nawrocka (eds.), Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu, część 7, Wydawnictwo UniwersytetuEkonomicznego w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesMoran P.A.P. (1950), Notes on Continuous Stochastic Phenomena, “Biometrika”, vol. 37(1), pp. 17–23.pl_PL
dc.referencesParysek J.J., Wojtasiewicz L. (1979), Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego, [w:] Studia KPZK PAN, t. LXIX, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSuchecki B. (ed.) (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZeliaś A. (ed.) (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.pl_PL
dc.referencesZeug‑Żebro K., Wolny‑Dominiak A. (2012), Spatial statistics in the analysis of county budget incomes in Poland with the R CRAN, [in:] J. Ramik, D. Stavárek (eds.), Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics, Silesian University, Schoolof Business Administration, Karviná.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkatarzyna.zeug-zebro@ue.katowice.pl
dc.contributor.authorEmailmonika.miskiewicz@ue.katowice.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.336.05
dc.relation.volume4en_GB
dc.subject.jelC49


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record