Show simple item record

dc.contributor.authorŚliwiński, Paweł
dc.date.accessioned2018-05-10T12:08:47Z
dc.date.available2018-05-10T12:08:47Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24722
dc.description.abstractThe paper aims at analysing the level, composition and factors determining changes of the net international investment position (NIIP) of the euro area countries. Although the improvement in the euro area’s NIIP during the period from 2Q2012 to 2Q2016 was largely driven by current account surpluses in 13 out of 19 countries, there is a visible difference between the NIIP changes and their components in the surplus and deficit countries. The group of net foreign assets countries increased its position primarily by running current account surpluses reflecting mainly a positive balance on goods and, on a minor scale, a positive primary income balance. The NIIP in the group of net foreign liabilities countries deteriorated although the cumulative current accounts were in surplus for this period. Here, the current account improvement was largely driven by services which, in contrast to the net foreign asset countries, were in surplus. In turn, the cumulative primary income in the group of net foreign liabilities countries was in minus. Statistical analysis aimed at estimation of determinants of the changes in the NIIPs over the subsequent quarters shows that their short term behaviour was on a large scale positively driven by the changes of valuation effect resulting, for example, from exchange rates and prices movements. It should not be surprising that the signs which indicate the direction of valuation effect on the NIIP pattern are different in the short and long term. It should be stressed that the valuation effect influence decreases over time since valuation gains and losses overlap and largely neutralise each other. Nevertheless, combined losses were higher than total gains and therefore its impact on the NIIP was negative in the analysed period. On the other hand, the EMU current account surpluses were repetitive and persistent, being the main factor behind the improvement of the cumulative euro area NIIP changes.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest analiza zmian w międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto (NIIP) oraz czynników determinujących te zmiany w grupie krajów należących do tzw. strefy euro. Mimo że poprawa NIIP w strefie euro w okresie od drugiego kwartału 2012 do drugiego kwartału 2016 roku była spowodowana głównie nadwyżkami w obrotach bieżących w 13 z 19 krajów, widoczna jest różnica między zmianami NIIP a poszczególnymi składnikami rachunku obrotów bieżących w krajach charakteryzujących się dodatnią i ujemną NIIP. Grupa krajów nadwyżkowych zwiększyła swoją pozycję głównie przez zwiększenie nadwyżki na rachunku obrotów bieżących, która jest głównie rezultatem dodatnich sald towarowych i na małą skalę dodatnich sald pierwotny. NIIP w grupie państw deficytowych pogarszała się mimo dodatnich, skumulowanych w tej grupie, rachunków bieżących w analizowanym okresie. Poprawa sytuacji na rachunku bieżącym była tutaj w dużej mierze wynikiem pozytywnego salda usług, a nie towarów (w przeciwieństwie do grupy krajów nadwyżkowych). Z kolei skumulowane salda pierwotne wpływały negatywnie na skumulowane rachunki bieżące. Analiza statystyczna, mająca na celu oszacowanie czynników odpowiedzialnych za zmiany w NIIP w kolejnych kwartałach, pokazuje, że w krótkim terminie zmiany NIIP były spowodowane w dużej mierze zmianami wycen aktywów i zobowiązań zagranicznych. Było to następstwem zmian ich cen rynkowych oraz zmian kursów walutowych. Wpływ efektu wyceny na zmiany NIIP, chociaż dalej negatywny, zmniejszał się jednak w dłuższym okresie, z uwagi na neutralizowanie się w dużym stopniu wahań cen wraz z upływem czasu. Z drugiej strony skumulowane nadwyżki na rachunkach obrotów bieżących w krajach strefy euro były powtarzalne i trwałe, co było głównym czynnikiem wpływającym na poprawę zmian w NIIP.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;336
dc.subjectinternational investment positionen_GB
dc.subjectnet international investment positionen_GB
dc.subjectcurrent accounten_GB
dc.subjectbalance of paymentsen_GB
dc.subjectEurozoneen_GB
dc.subjectmiędzynarodowa pozycja inwestycyjnapl_PL
dc.subjectmiędzynarodowa pozycja inwestycyjna nettopl_PL
dc.subjectrachunek bieżącypl_PL
dc.subjectbilans płatniczypl_PL
dc.subjectstrefa europl_PL
dc.titleShort and Long Term Determinants of the Net International Investment Position Resulting from the Balance of Payments of the European Monetary Union Countriesen_GB
dc.title.alternativeKrótko‑ i długoterminowe determinanty międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto w krajach EMU, wynikające z ich bilansów płatniczychpl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018en_GB
dc.page.number209-224
dc.contributor.authorAffiliationPoznań University of Economics, Faculty of International Business and Economics, Department of International Finance
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesBabones S. (2016), Pozycja i mobilność we współczesnej gospodarce‑świecie; perspektywa strukturalistyczna, [in:] T. Zarycki (ed.), Polska jako peryferie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCatão L., Milesi‑Ferretti G. M. (2014), External liabilities and crises, “Journal of International Economics”, vol. 94(1), pp. 18–32.pl_PL
dc.referencesCesaroni T., Santis R. de (2015), Current account “Core‑periphery dualism” in the EMU, LEQS Paper no. 90.pl_PL
dc.referencesCyrus T., Iscan T., Starky S. (2009), Investor Protection and International Investment Positions: An Empirical Analysis, “International Finance”. vol. 9(2), pp. 197–221.pl_PL
dc.referencesDevereux M. B., Sutherland A. (2010), Valuation effects and the dynamics of net external assets, “Journal of International Economics”, vol. 80(1), pp. 129–143.pl_PL
dc.referencesECB (2014), Economic and Monetary Developments, “ECB Monthly Bulletin”, January.pl_PL
dc.referencesEView®8 (2013), User’s Guide II, HIS Global Inc., http://www.eviews.com/EViews8/EViews8/EViews%208%20Users%20Guide%20II.pdf [accessed: 13.09.2017].pl_PL
dc.referencesForbes K. (2016), The UK Current Account Deficit: Risky or Risk‑Sharing?, https://www.bankofengland.co.uk/‑/media/boe/files/speech/2016/the‑uk‑current‑account‑deficit‑risky‑or‑risk‑sharing.pdf?la=enhash=4C72B14F4118DCDE133AB69AED74CC899CE793DF [accessed: 13.09.2017].pl_PL
dc.referencesGruić B. (2005), Determinants of International Investment Position, 5th International Conference “Economic Integration, competition and cooperation”, Croatia, Opatija, https://ssrn.com/abstract=2239269 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2239269 [accessed: 13.09.2017].pl_PL
dc.referencesHiggins M., Klitgaard T., Tille C. (2006), Borrowing without Debt? Understanding the U. S. International Investment Position, Staff Report no. 271, Federal Reserve of New York, https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/staff_reports/sr271.pdf [accessed: 13.09.2017].pl_PL
dc.referencesIMF (2009), Balance of Payments and International Investment Position Manual, 6th ed., International Monetary Fund, Washington.pl_PL
dc.referencesIMF, http://data.imf.org/?sk=7A51304B–6426–40C0–83DD‑CA473CA1FD52sId=1454011359825d [accessed: 10.03.2017].pl_PL
dc.referencesJasiecki K. (2016), Nowa peryferyjność w perspektywie różnorodności kapitalizmu. Przykład postsocjalistycznych państw Unii Europejskiej, [in:] T. Zarycki (ed.), Polska jako peryferie, WydawnictwoNaukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLane P. (2000), International investment positions: a cross‑sectional analysis, “Journal of International Money and Finance”, vol. 19(4), pp. 513–534.pl_PL
dc.referencesLane P., Milesi‑Ferretti G. M. (2001), The external wealth of nations: measures of foreign assets and liabilities for industrial and developing countries, “Journal of International Economics”,vol. 55(2), pp. 263–294.pl_PL
dc.referencesLane P., Milessi‑Ferretti G. M. (2003), International Financial Integration, IMF Working Papers WP/03/86, International Monetary Fund, Washington.pl_PL
dc.referencesObstfeld M., Taylor A. (2002), Globalization and Capital Markets, NBER Working Papers 8846, National Bureau of Economic Research Inc., http://www.nber.org/papers/w8846.pdf [accessed: 13.09.2017].pl_PL
dc.referencesSobański K. (2015), Valuation Effect as a Determinant of the International Investment Position in Central and Eastern European Economies, “Equilibrium. Quarterly Journal of Economicsand Economic Policy”, vol. 10(3), pp. 151–164.pl_PL
dc.referencesŚliwiński P. (2008), Zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto w grupie wybranych krajów Europy Środkowo‑Wschodniej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej, [in:] E. Najlepszy (ed.), Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚliwiński P. (2011), Przepływy kapitału międzynarodowego a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo‑Wschodniej w latach 1994–2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznegow Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.contributor.authorEmailpawel.sliwinski@ic.poznan.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.336.13
dc.relation.volume4en_GB
dc.subject.jelF32
dc.subject.jelF21
dc.subject.jelF45


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record