Show simple item record

dc.contributor.authorJabłońska‑Porzuczek, Lidia Zofia
dc.contributor.authorKalinowski, Sławomir Marcin
dc.date.accessioned2018-05-10T12:08:46Z
dc.date.available2018-05-10T12:08:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24719
dc.description.abstractPeople with disabilities belong to a social group at risk of poverty. In their daily lives, they face prejudice and obstacles in the labor market. The purpose of this paper is to analyze and assess the labor market situation of people with disabilities which, according to data analysis, is much more difficult than that of persons without disabilities. In 2010–2016, the activity rate of disabled people was, on average, by 39 percentage points lower compared to the total population. The disadvantageous situation of disabled people is impacted by frequent amendments to legal regulations. Over recent years, the changes in the area of subsidized employment have contributed to an increase in employment of disabled people in the open labor market, accompanied by a decrease in employment figures in sheltered workshops.en_GB
dc.description.abstractOsoby niepełnosprawne należą do grupy społecznej zagrożonej ubóstwem. W życiu codziennym spotykają się z uprzedzeniami, utrudnieniami na rynku pracy. Celem publikacji jest analiza i ocena sytuacji osób niepełnosprawnych na ryku pracy. Z analizy danych wynika, że osoby niepełnosprawne mają znacznie trudniejszą sytuację na rynku pracy niż osoby sprawne. W latach 2010–2016 wskaźnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych był średnio o 39 p.p. niższy niż dla ludności ogółem. Niekorzystna sytuacja osób niepełnosprawnych związana jest z częstą modyfikacją regulacji prawnych. W ostatnich latach zmiany dotyczące zatrudnienia dotowanego przyczyniły się do zwiększenia zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, a spadku w zakładach pracy chronionej.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;336
dc.subjectlabor marketen_GB
dc.subjectlabor market participationen_GB
dc.subjectpeople with disabilitiesen_GB
dc.subjectrynek pracypl_PL
dc.subjectaktywność zawodowapl_PL
dc.subjectosoby niepełnosprawnepl_PL
dc.titleAnalysis of the Labor Market Situation of People with Disabilitiesen_GB
dc.title.alternativeAnaliza sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracypl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018en_GB
dc.page.number157-172
dc.contributor.authorAffiliationPoznań University of Life Sciences, Faculty of Economics and Social Sciences, Department of Economics
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesAct of April 20, 2004 on employment promotion and labor market institutions, people in a special situation in the labor market include unemployed persons with disabilities (Journal of Laws of 2004 No. 99, item 1001 with amendments) [Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.)].pl_PL
dc.referencesAct of August 27, 1997 on the professional and social rehabilitation of disabled people (Journal of Laws of 1997, No. 123, item 776 with amendments) [Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)].pl_PL
dc.referencesBaldwin M., Choe C. (2014), Wage discrimination against workers with sensory disabilities, “Industrial Relations: A Journal of Economy and Society”, no. 53, issue 1, pp. 101–124.pl_PL
dc.referencesBaldwin M., Johnson W. G. (2001), Dispelling the myths about work disability, [in:] T. Thomason, J. F. Burton, D. Hyatt (eds.), Prepared for the 1998 IRRA Research Volume, New Approachesto Disability in the Workplace, IRRA, Madison.pl_PL
dc.referencesBBN (2014), Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf [accessed: 10.07.2017].pl_PL
dc.referencesBiuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, www.niepelnosprawni.gov.pl [accessed: 15.05.2017].pl_PL
dc.referencesBound J. (1991), Self‑reported versus objective measures of health in retirement models, “Journal of Human Resources”, vol. 26, no. 1, pp. 106−138.pl_PL
dc.referencesCBOS (2007), Postawy wobec niepełnosprawnych. Komunikat z badań, Warszawa, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_169_07.PDF [accessed: 4.05.2017].pl_PL
dc.referencesThe Convention on the Rights of Persons with Disabilities adopted by the United Nations General Assembly on December 13, 2006 was ratified by the President of the Republic of Poland on September 6, 2012 (Journal of Laws of 2012, item 1169) [Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., ratyfikowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169)].pl_PL
dc.referencesEurostat (2014), Disability statistic – labour market access, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics‑explained/index.php/Disability_statistics_‑_labour_market_access [accessed: 7.02.2017].pl_PL
dc.referencesEncyklopedia PWN (2016), http://encyklopedia.pwn.pl/ [accessed: 21.10.2016].pl_PL
dc.referencesGiermanowska E. (2015), Niepełnosprawni obywatele i pracownicy. Niedoceniony potencjał zawodowy z perspektywy pracodawców i polityki społecznej, [in:] G. Ciura (eds.), Niepełnosprawni i polityka przeciwdziałania ich wykluczeniu, Studia BAS nr 2(42), Biuro Analiz SejmowychKancelarii Sejmu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGUS (2012), Raport z wyników Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf [accessed: 3.05.2017].pl_PL
dc.referencesGUS (2015a), Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGUS (2015b), Zdrowie i zachowanie zdrowotne mieszkańców Polski w świetle Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 2014 r., https://stat.gov.pl/obszary‑tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie‑i‑zachowania‑zdrowotne‑mieszkancow‑polski‑w‑swietle‑badania‑ehis–2014,10,1.html [accessed: 3.05.2017].pl_PL
dc.referencesJones M. K. (2008), Disability and the labour market: a review of the empirical evidence, “Journal of Economic Studies”, vol. 35, issue 5, pp. 405–424.pl_PL
dc.referencesJones M. K. (2016), Disability and labor market outcomes. Disability is associated with labor market disadvantage; recent evidence points to a causal relationship, IZA World of Labor, Evidence‑besedpolicy making, https://wol.iza.org/articles/disability‑and‑labor‑market‑outcomes/long [accessed: 4.07.2017].pl_PL
dc.referencesKłos B. (2015), System orzecznictwa o niezdolności do pracy i orzecznictwo o niepełnosprawności w Polsce, [in:] G. Ciura (eds.), Niepełnosprawni i polityka przeciwdziałania ich wykluczeniu,Studia BAS nr 2(42), Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKryńska E. (ed.) (2013), Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce i Unii Europejskiej. Raport przygotowany w ramach projektu „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych‑perspektywy wzrostu”, IPiSS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMabbett D. et al. (2002), Definitions of Disability in Europe. A Comparative Analysis, Final Report 13 December, Brunel University, UK (European Commission).pl_PL
dc.referencesO’Brien R. L. (2013), Economy and Disability: Labor Market Conditions and the Disability of Working‑Age Individuals, “Social Problems”, vol. 60, no. 3, pp. 321–333.pl_PL
dc.referencesPFRON (2015), Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, https://www.pfron.org.pl/pl/obsluga‑dofinansowan‑i/dofinansowanie‑do‑wyna/2288,Wielkosc‑dofinansowania‑w‑okresie‑od‑stycznia–2009‑r‑do‑marca–2014‑r.html [accessed: 24.06.2017].pl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2004), Projekcja liczby niepełnosprawnych seniorów do roku 2030, [in:] J. T. Kowalewski, P. Szukalski (eds.), Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWHO (2011), World report on disability, World Bank, http://www.unic.un.org.pl [accessed: 21.10.2016].pl_PL
dc.referencesWiśniewski Z. (2010), Ewolucja polskiej polityki rynku pracy, [in:] Z. Wiśniewski, K. Zawadzki (eds.), Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, Wojewódzki Urząd Pracy Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.pl_PL
dc.references pl_PL
dc.references pl_PL
dc.references pl_PL
dc.contributor.authorEmailjplidka@up.poznan.pl
dc.contributor.authorEmailskalin@up.poznan.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.336.10
dc.relation.volume4en_GB
dc.subject.jelJ21


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record