Show simple item record

dc.contributor.authorMielczarek, Joanna
dc.contributor.editorPskit, Wiktor
dc.date.accessioned2017-12-18T08:48:14Z
dc.date.available2017-12-18T08:48:14Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationMielczarek J., Stratyfikacja odmian języka czeskiego a kształtowanie się wartości estetycznych współczesnej czeskiej prozy (zarys ujęcia teoretycznego), [w:] Pskit W., (red.), Semantyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji. Od deminutywów do gestów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. [71]-86, doi: 10.18778/7969-409-9.05pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-409-9
dc.identifier.isbn978-83-7969-541-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23644
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPskit W., (red.), Semantyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji. Od deminutywów do gestów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleStratyfikacja odmian języka czeskiego a kształtowanie się wartości estetycznych współczesnej czeskiej prozy (zarys ujęcia teoretycznego)pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number[71]-86pl_PL
dc.referencesBalowski, M. (red.). 2005. Rozwój języka czeskiego po aksamitnej rewolucji, Racibórz: Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu, Wydawnictwo „Pro”.pl_PL
dc.referencesBartmiński, J., J. Szadura (red.). 2003. Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 2:Warianty języka, Lublin: Wydawnictwo UMCS.pl_PL
dc.referencesBartmiński, J., 2003a. Odmiany a style języka, [w:] J. Bartmiński, J. Szadura (red.), 2003, 53–58.pl_PL
dc.referencesBartmiński, J., 2003b. Derywacja stylu, [w:] J. Bartmiński, J. Szadura (red.), 59–70.pl_PL
dc.referencesBartmiński, J., 2003c. Styl potoczny jako centrum systemu stylowego języka, [w:] J. Bartmiński, J. Szadura (red.), 156–165.pl_PL
dc.referencesBoniecka, B., S. Grabias (red.). 2007. Potoczność a zachowania językowe Polaków, Lublin: Wydawnictwo UMCS.pl_PL
dc.referencesChloupek, J., 1986. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti, Brno: Univerzita J. E. Purkyně.pl_PL
dc.referencesČmejrková, S., J. Hoffmannová (red.). 2011. Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí, Praha: Academia.pl_PL
dc.referencesDoležel, L., 1993. Narativní způsoby v české literatuře, Praha: Český spisovatel.pl_PL
dc.referencesFirlej, A., W. Jóźwiak (red.). 2012. Topografia tożsamości, t. 2, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.pl_PL
dc.referencesHaman, A., 2010. Kontexty a konfrontace, Praha: ARSCI.pl_PL
dc.referencesHorálek, K., 1970. „Tři úvahy o struktuře epiky”, Slovo a slovesnost 2 (31), 125–145.pl_PL
dc.referencesHrabal, B. 1994. Hlučná samota, Praha.pl_PL
dc.referencesHrabal, B. 2010. Kluby poezie, Praha: Mladá fronta.pl_PL
dc.referencesIngarden, R. 1988. O dziele literackim, tłum. M. Turowicz, Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesJelínek, M. 1966. „Postavení stylu hovorového mezi styly funkčními”, Slovo a slovesnost 2 (27), 104–118.pl_PL
dc.referencesKrčmová, M. 2000. „Termín obecná čeština a různost jeho chápání”, [w:] Čeština – univerzália a specifika, Brno: Masarykova univerzita, 63–77.pl_PL
dc.referencesMielczarek, J. 2012. „Językowy obraz artystycznej wizji miasta w prozie Jáchyma Topola”, [w:] A. Firlej, W. Jóźwiak (red.), 191–197.pl_PL
dc.referencesMukařovský, J. 1970. Wśród znaków i struktur. Wybór szkiców, tłum. J. Baluch, M. R. Mayenowa i in., Warszawa: PIW.pl_PL
dc.referencesMukařovský, J. 2001. Studie (II), Brno: Host.pl_PL
dc.referencesOrłoś, T. 1992. Studia bohemistyczne, cz. II, Kraków: Universitas.pl_PL
dc.referencesSiatkowski, J., M. Basaj. 1991. Słownik czesko-polski, Warszawa: Wiedza Powszechna.pl_PL
dc.referencesSulima, R. 2003, Fenomen oralności, [w:] J. Bartmiński, J. Szadura (red.), 96 – 102.pl_PL
dc.referencesStich, A. 1975. „K obecne češtině v současné krásné próze (Ota Pavel)”, Naše řeč 58, 218–230.pl_PL
dc.referencesVodička, F. 1969. Struktura vývoje, Praha: Odeon.pl_PL
dc.referencesWarchala, J., Furgalska-Skudrzyk, A. 2007. Potoczność – kategoria rozmyta?, [w:] B. Boniecka, S. Grabias (red.), 21–32.pl_PL
dc.referencesWilkoń, A. 2003. Typologie odmian współczesnej polszczyzny, [w:] J. Bartmiński, J. Szadura (red.), 41–52.pl_PL
dc.referencesWitosz, B. 2007. Potoczność jako wartość w dzisiejszej kulturze, [w:] B. Boniecka, S. Grabias (red.), 11–20.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-409-9.05


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska