Show simple item record

dc.contributor.authorKugiejko, Magdalena
dc.contributor.editorMakowska-Iskierka, Marzena
dc.date.accessioned2017-10-31T08:23:33Z
dc.date.available2017-10-31T08:23:33Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKugiejko M., Badania nad biografią turystyczną studentów V roku kierunku „turystyka i rekreacja” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, [w:] Makowska-Iskierka M., (red.), Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 65-74, doi: 10.18778/7969-831-8.06pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-831-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23099
dc.description.abstractWspółczesna dynamika świata ma bezpośredni wpływ na zmiany, jakie zachodzą w szeroko rozumianym doświadczeniu turystyczno-podróżniczym. Każdy etap cyklu życia człowieka cechuje się innymi potrzebami rekreacyjnymi, stwarza inne ograniczenia związane z wyjazdami turystycznymi. Celem opracowana jest identyfikacja świadomości podejmowanych podróży przez studentów V roku kierunku „turystyka i rekreacja” w trakcie ich edukacji. Uznano, że jest to najlepszy sposób na sprawdzenie, w jakim stopniu określone zachowania są wyrazem indywidualnych cech, ingerencji osób trzecich czy też działalności placówek wychowawczych.pl_PL
dc.description.abstractContemporary dynamics of the world have a direct impact on the changes taking place in the wider tourism market and individual tourist experience. Each stage of the human life cycle has different needs for recreation, other limitations associated with travelling. The aim of this work is to identify the awareness of undertaking such journeys during education at the tourism and recreation faculty. It was considered to be the best way to check the extent to which it is; an expression of individual characteristics, an external personal interference or the result of activities of educational institutions.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMakowska-Iskierka M., (red.), Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectaktywność turystycznapl_PL
dc.subjectmetoda biograficznapl_PL
dc.subjectedukacja turystycznapl_PL
dc.subjecttourist activitypl_PL
dc.subjectbiographical methodpl_PL
dc.subjecteducation travelpl_PL
dc.titleBadania nad biografią turystyczną studentów V roku kierunku „turystyka i rekreacja” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl_PL
dc.title.alternativeTourist biography among the last year of tourism and recreation at the University of the Adam Mickiewicz University in Poznańpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number65-74pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl_PL
dc.referencesALEJZIAK W., 2009, Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, Kraków, s. 17–18.pl_PL
dc.referencesRANKRORT-NACHMIAS Ch., NACHMIAS D., 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesGUS. Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014; Warszawa, sierpień 2013 r. załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1159).pl_PL
dc.referencesHELLING I.K., 1990, Metoda badań biograficznych, [w:] J. Włodarek, M. Ziółkowski, Metoda biograficzna w socjologii, PWN, Warszawa–Poznań.pl_PL
dc.referencesKACZMAREK J., 2004, Geobiografia – historie życia a studia nad migracjami, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socjo-Oeconomica”, 5.pl_PL
dc.referencesKOWALCZYK-ANIOŁ J., 2007, Rozwój przestrzeni urlopowo-wakacyjnej rodzin studentów Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesKOWALCZYK-ANIOŁ J., 2013, Wykorzystanie biografii urlopowo-wakacyjnej w badaniach przestrzeni turystycznej w ujęciu pokoleniowym, „Turyzm/Tourism”, 23, 2.pl_PL
dc.referencesKRZYMOWSKA-KOSTROWICKA A., 1997, Geoekologia turystyki i wypoczynku, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLIPIEC J., 2002, U podstaw teorii turystyki, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 1 (412).pl_PL
dc.referencesMEDLIK S., 1995, Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOLESZKOWICZA., 2006, Bunt młodzieńczy. Uwarunkowania. Formy. Skutki, Wyd. Naukowe Scholar, Poznań.pl_PL
dc.referencesRAPAPORT R., RAPAPORT R., 1975, Leisure and the Family Life Cycle, Henley.pl_PL
dc.referencesSTASIAKIEWICZ M., 1999, Twórczość i interakcja, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesSZCZEPAŃSKI J., 1971, Metoda biograficzna, [w:] J. Szczepański, Odmiany czasu teraźniejszego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWŁODARCZYK B., 1999, Przemiany form aktywności turystycznej – przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej, ser. „Szlakami Nauki”, nr 27, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesWŁODAREK J., ZIÓŁKOWSKI M., 1990, Metoda biograficzna w socjologii, PWN, Poznań–Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkugiejko@amu.edu.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-831-8.06


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska