Show simple item record

dc.contributor.authorSkotnicki, Krzysztof
dc.contributor.editorDomańska, Aldona
dc.contributor.editorSkotnicki, Krzysztof
dc.date.accessioned2017-10-19T11:43:20Z
dc.date.available2017-10-19T11:43:20Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationSkotnicki K., Podmiot władzy państwowej w Republice Czeskiej oraz formy jej wykonywania, [w:] Domańska A., Skotnicki K. (red), Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Zasada suwerenności. Problemy wybrane, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. [125]-134, doi: 10.18778/8088-830-2.10pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-830-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22995
dc.descriptionKsięga dedykowana prof. dr. hab. Michałowi Domagale poświęcona jest tematyce związanej z Jego zainteresowaniami naukowymi – zasadami ustroju współczesnych państw. To zbiór artykułów napisanych przez Jego uczniów, kolegów i przyjaciół z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Teksty dotyczą zasady suwerenności i odnoszą się do rozwiązań ustrojowych polskich bądź wybranych państw europejskich, w przeszłości należących do bloku państw socjalistycznych, a także problemów związanych z członkostwem suwerennego państwa w organizacjach międzynarodowych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDomańska A., Skotnicki K. (red), Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Zasada suwerenności. Problemy wybrane, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titlePodmiot władzy państwowej w Republice Czeskiej oraz formy jej wykonywaniapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[125]-134pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-831-9
dc.referencesArct M., Słownik ilustrowany języka polskiego, wyd. III, Warszawa [b.r.w.].pl_PL
dc.referencesBahýľová L., Filip J., Molek P., Podhrázký M., Suchánek R., Šimíček V., Vyhnánek L., Ústava České Republik. Komentář, Praha 2010.pl_PL
dc.referencesBanaszak B., Prawo konstytucyjne, wyd. VII, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesBankowicz M., Systemy władzy państwowej Czechosłowacji i Czech. Studium instytucjonalno-polityczne, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesBaroš J., Suverenita mezi křest’anstvim a právní modernitou, „Časopis pro právní védu a praxi” 2011, č. 1.pl_PL
dc.referencesFilip J., Ústavní právo, 1, Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR, Brno 1999.pl_PL
dc.referencesKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, wydanie II uzup., Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesGulczyński M., Zasada zwierzchnictwa narodu, [w:] W. Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe polskiej konstytucji, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesJirásková V., Skotnicki K., Parlament Republiki Czeskiej, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesKlíma K., O právu ústavním, Praha 2012.pl_PL
dc.referencesKuciński J., Wołpiuk W.J., Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesLam S. (red.), Encyklopedia powszechna dla wszystkich, Warszawa 1936.pl_PL
dc.referencesNowe konstytucje, przełożone pod kierunkiem dr. J. Makowskiego, Warszawa 1925.pl_PL
dc.referencesOliva K., Kulošová M., Svoboda J.Z., Kapesni polsko-český, česko-polský slovník, Praha 1963.pl_PL
dc.referencesPavlíček V. a kolektiv, Ústavní právo a státovéda, II. díl, Ústavní právo České republiky, 1. úplné vydání, Praha 2011.pl_PL
dc.referencesPavlíček V., Hřebejk J., Ústava a ústavní řad České republiky. Komentář, 1. díl, Ústavní systém, Text, Důvodová zpráva, Komentář, Literatura, Judikatura, Prováděcí zákony, 2. Doplněné a rozšířené vydání, Praha 1 1998.pl_PL
dc.referencesStaśkiewicz W. (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesSzymczak T., Ustrój europejskich państw socjalistycznych, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesVydra B., Česko-polský slovník, Praha 1958.pl_PL
dc.referencesWróblewski J., Z zagadnień pojęcia i ideologii demokratycznego państwa prawnego (analiza teoretyczna), „Studia Konstytucyjne”, t. VIII, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesZwoliński A., Dylematy demokracji, WAM 2010.pl_PL
dc.referencesKonstytucja Republiki Czechosłowackiej z 29 lutego 1920 r., [w:] Nowe konstytucje, przełożone pod kierunkiem J. Makowskiego, Warszawa 1925.pl_PL
dc.referencesKonstytucja Republiki Czechosłowackiej z 8 maja 1948 r., [w:] L. Gelberg (red.), Nowe konstytucje państw europejskich, Warszawa 1948.pl_PL
dc.referencesKonstytucja Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej z 11 lipca 1960 r.pl_PL
dc.referencesUstawa konstytucyjna z 27 października 1968 r. o federacji czechosłowackiej, [w:] Konstytucja Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973.pl_PL
dc.referencesKonstytucja Republiki Czeskiej z 16 grudnia 1992 r., [w:] Konstytucje państw Unii Europejskiej, red. W. Staśkiewicz, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesUstawa konstytucyjna z 14 listopada 2002 r. o referendum o przystąpieniu Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej i o zmianie ustawy konstytucyjnej nr 1/1993 Sb. Konstytucja Republiki Czeskiej w brzmieniu późniejszych ustaw konstytucyjnych.pl_PL
dc.referencesUstawa z 11 grudnia 2003 r. o referendum lokalnym i o zmianie niektórych przepisów.pl_PL
dc.referencesUstawa z 29 kwietnia 2010 r. o referendum wojewódzkim (dosłownie: krajowym) oraz o zmianie innych przepisów.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-830-2.10


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska