Show simple item record

dc.contributor.authorBurska, Katarzyna
dc.date.accessioned2017-10-05T14:59:37Z
dc.date.available2017-10-05T14:59:37Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationBurska K., Analityzmy leksykalne i ich syntetyczne odpowiedniki w prasie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 366, doi: 10.18778/8088-254-6pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-254-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22805
dc.descriptionW książce przedstawiono obecne we współczesnej prasie analityczne konstrukcje leksykalne, które mają syntetyczne odpowiedniki. Praca ma charakter analityczno-materiałowy, zbiera dotychczasową wiedzę na temat tytułowego zjawiska. Autorka poddała obserwacji materiał pochodzący z wybranych periodyków polskich o zróżnicowanej tematyce i przeznaczonych dla różnego kręgu odbiorców. Treści teoretyczne łączą się z analizą zgromadzonych przykładów pod względem strukturalnym, semantycznym i pragmatycznym. Publikacja przynosi odpowiedź na pytania, z jakich komponentów zbudowane są analityzmy leksykalne mające jednoelementowe odpowiedniki, jakie relacje znaczeniowe zachodzą między omawianymi jednostkami, jakie kompetencje nadawczo-odbiorcze są wymagane do właściwego odczytywania peryfraz i ich ekwiwalentów oraz jakie funkcje przypisywane są konstrukcjom analitycznym i syntetycznym we współczesnych periodykach.pl_PL
dc.description.abstractIn the dissertation the issue of analytical lexical constructions which have synthetic (one-word) equivalents is taken into consideration. The dissertation undertakes an analysis of material from 2011 until 2012. The research material consists of approximately three thousands lexical constructions coming from four polish weekly magazines (sports, political, entertainment and educational) which are designated for diversified recipients. The aim of the work is to answer the questions of what components analitisms are built, what semantic relation can we notice between analytical lexical constructions and their equivalents, what functions do they perform and what do recipient and sender need to decipher periphrases. There is a noticeable duality in the thesis structure – it is divided into a theoretical and an analytical part. The theoretical part focuses on the definitions and theses referring to the following issues: verbo-nominal collocations, synthetic constructions, periphrases, multiverbization, phraseologisms, univerbation. In the dissertation a new definition of the term analytical lexical construction was created. As analitisms are treated at least two-words structures which have one-word equivalents with identical or similar meaning. In the analytical part of the dissertation the descriptive and synthetic lexical constructions were examined with regard to the structural, semantic and pragmatic aspects.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleAnalityzmy leksykalne i ich syntetyczne odpowiedniki w prasiepl_PL
dc.title.alternativeAnalytical lexical constructions and their synthetic equivalents in the presspl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Katarzyna Burska, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number366pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny Katedra Współczesnego Języka Polskiegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-504-2
dc.referencesAnusiewicz J., Konstrukcje analityczne we współczesnym języku polskim, Wrocław 1978.pl_PL
dc.referencesAnusiewicz J., Konstrukcje analityczne w języku mówionym, [w:] Miejska polszczyzna mówiona. Metodologia badań, red. W. Lubaś, Katowice 1976, s. 85–102.pl_PL
dc.referencesAnusiewicz J., Konstrukcje analityczne w języku prasy, „Wrocławski Rocznik Prasoznawczy” 1974, s. 61–86.pl_PL
dc.referencesAnusiewicz J., Wprowadzenie w problematykę pragmatyki lingwistycznej, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1988, Studia Linguistica XII, s. 1–29.pl_PL
dc.referencesBach K., Context ex Machina, [w:] Semantics versus Pragmatics, red. Z. G. Szabó, Oxford 2005.pl_PL
dc.referencesBańko M., Peryfrazy w naszym życiu, „Poradnik Językowy” 2002, z. 9, s. 3–23.pl_PL
dc.referencesBańko M., Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych, wyd. 2, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesBartmiński J., Styl potoczny, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993, s. 115–134.pl_PL
dc.referencesBartmiński J., Niebrzegowska S., Profile a podmiotowa interpretacja świata, [w:] Profilowanie w języku i w tekście, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin 1998, s. 211–224.pl_PL
dc.referencesBąba S., Frazeologia polska. Studia i szkice, Poznań 2009.pl_PL
dc.referencesBednarek A., Wykładniki leksykalne ekwiwalencji. Analiza semantyczna wyrażeń typu czyli, Toruń 1989.pl_PL
dc.referencesBogusławski A., Jednostki języka a produkty językowe. Problem tzw. orzeczeń peryfrastycznych, [w:] Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, Wrocław 1978, s. 17–30.pl_PL
dc.referencesBoniecka B., Tekst w kontekście, „Polonica” 1994, s. 43–67.pl_PL
dc.referencesBorkowski I., Śmierci tajemnicze wrota. Językowy świat inskrypcji nagrobnych, [w:] Język a kultura, t. 13: Językowy obraz świata i kultura, red. A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław 2000, s. 343–354.pl_PL
dc.referencesBralewski D., Od przekładu do słownika. Korpus równoległy w redakcji słowników tłumaczeniowych, Łask 2012.pl_PL
dc.referencesBurska K., Analityczne konstrukcje czasownikowe w polskich tygodnikach, [w:] Słowo we współczesnych dyskursach, red. B. Kudra, K. Jachimowska, E. Szkudlarek-Śmiechowicz, Łódź 2014, s. 67–84.pl_PL
dc.referencesBurska K., Motywacja semantyczna alternatywnych nazw drużyn piłkarskich, [w:] Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców 3, red. M. Gaze, P. Góralczyk-Mowczan, Łódź 2015, s. 158–169.pl_PL
dc.referencesBurska K., Peryfraza a jej jednowyrazowy odpowiednik (na materiale polskich tygodników), [w:] Idee, wartości, słowa w życiu publicznym, red. L. Kuras, G. Majkowski, J. Makowska, Łódź 2014, s. 237–248.pl_PL
dc.referencesBurska K., Właściwości strukturalne i semantyczne antroponimów i ich odpowiedników w prasie sportowej, „Język. Komunikacja. Informacja” 2016, t. 11, red. A. Godzich, M. Lewandowski, I. Koutny, P. Nowak, J. Taborek.pl_PL
dc.referencesBurska-Ratajczyk B., Wartościowanie komunikacji językowej (na materiale frazeologii gwar mazowieckich), [w:] Język, społeczeństwo, wartości, red. E. Laskowska, I. Benenowska, M. Jaracz, Bydgoszcz 2008, s. 71–84.pl_PL
dc.referencesButtler D., Innowacje składniowe powojennego trzydziestopięciolecia, [w:] Współczesna polszczyzna. Wybór zagadnień, red. H. Kurkowska, Warszawa 1986, s. 111–129.pl_PL
dc.referencesButtler D., Innowacje składniowe współczesnej polszczyzny (Walencja wyrazów), Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesButtler D., Leksykalne czasowniki posiłkowe w konstrukcjach peryfrastycznych typu „wywrzeć wpływ” na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, t. 4, red. M. Basaj, D. Rytel, Wrocław 1988, s. 71–82.pl_PL
dc.referencesButtler D., Niektóre problemy opisu zjawiska uniwerbizacji, „Slavistična revija” 1997, Lublana, s. 435–447.pl_PL
dc.referencesButtler D., Połączenia typu ulec zniszczeniu w języku polskim, „Poradnik Językowy” 1968, z. 7, s. 349–359.pl_PL
dc.referencesButtler D., Procesy multiwerbizacji we współczesnej polszczyźnie, „Poradnik Językowy” 1978, s. 54–62.pl_PL
dc.referencesButtler D., Semantyka a składnia w związkach wyrazowych. V. Ekspansja konstrukcji analitycznych, „Poradnik Językowy” 1967, z. 1, s. 6–18.pl_PL
dc.referencesButtler D., Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, [w:] Współczesna polszczyzna. Wybór zagadnień, praca zbiorowa pod red. H. Kurkowskiej, Warszawa 1986, s. 187–219.pl_PL
dc.referencesButtler D., Wszędobylska -ówka, „Poradnik Językowy” 1988, z. 8.pl_PL
dc.referencesButtler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesChlebda W., Cheops prozy, Pcim i balceroid... Derywaty nazw własnych a leksykografia, „Poradnik Językowy” 1995, z. 2, s. 11–21.pl_PL
dc.referencesChlebda W., Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy, Opole 1991.pl_PL
dc.referencesChlebda W., Frazematyka, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 327–334.pl_PL
dc.referencesChlebda W., W stronę frazeologii pragmatycznej, „Poradnik Językowy” 1997, z. 2, s. 1–10.pl_PL
dc.referencesCieślikowa A., Przezwiska, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa–Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesCieślikowa A., Przezwiska zbiorowe i przydomki, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa–Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesCieślikowa A., Pseudonimy, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa–Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesCockiewicz W., Konstrukcje analityczne w języku polskiej telewizji w latach siedemdziesiątych i dziś, [w:] Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2000, s. 143–153.pl_PL
dc.referencesCzeszewski M., Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesDaszczyńska I., O internacjonalizacji wyrażeń peryfrastycznych, [w:] Współczesne tendencje rozwoju języków słowiańskich, t. 1, red. M. Blicharski, H. Fontański, Katowice 1994, s. 35–42.pl_PL
dc.referencesDawidowicz K., „Biba”, „Lijek”, „Wtorek”, „Grucha”, czyli o przezwiskach polskich sportowców, [w:] Język w komunikacji, t. 1, red. G. Majkowski, Częstochowa 2011, s. 95–102.pl_PL
dc.referencesDąbrowska A., Eufemizmy mowy potocznej, [w:] Język a kultura, t. 5: Potoczność w języku i kulturze, red. J. Anusiewicz, S. Nieckula, Wrocław 1992, s. 119–178.pl_PL
dc.referencesDąbrowska A., Eufemizmy współczesnego języka polskiego, wyd. 2 popr., Łask 2006.pl_PL
dc.referencesDąbrowska A., Eufemizmy życia codziennego, [w:] Język a kultura, t. 2: Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne, red. J. Puzynina, J. Bartmiński, Wrocław 1991, s. 163–180.pl_PL
dc.referencesDąbrowska A., Kilka słów o eufemizmach, [w:] Język a komunikacja 5, t. 1: Aspekty współczesnych dyskursów, red. P. Chruszczewski, Kraków 2004, s. 79–84.pl_PL
dc.referencesDąbrowska A., Słownik eufemizmów polskich, czyli w rzeczy mocno, w sposobie łagodnie, wyd. 3, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesDąbrowska A., Zmiany obszarów podlegających tabu we współczesnej kulturze, [w:] Język a kultura, t. 20: Tom jubileuszowy, red. A. Dąbrowska, A. Nowakowska, Wrocław 2008, s. 173–196.pl_PL
dc.referencesDąbrowska A., Zniekształcenie obrazu rzeczywistości poprzez użycie pewnych środków językowych (eufemizm i kakofemizm), [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1999, s. 215–227.pl_PL
dc.referencesDobosiewicz J., Magia tytułu prasowego, [w:] Język nowych mediów, red. K. Michalewski, Łódź 2012, s. 139–147.pl_PL
dc.referencesDobrzyńska T., Metafora, Wrocław 1984.pl_PL
dc.referencesDubisz S., Językoznawstwo polonistyczne w minionym dwudziestoleciu (1990–2009) – próba opisu i wniosków, „Przegląd Humanistyczny” 2010, z. 5–6, s. 93–110.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wrocław–Warszawa–Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław–Warszawa–Kraków 1993.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993.pl_PL
dc.referencesEngelking A., Istota i ewolucja eufemizmów (na przykładzie zastępczych określeń śmierci), „Przegląd Humanistyczny” 1984, nr 4, s. 115–129.pl_PL
dc.referencesFajfer E., Uwagi o roli czasownikowych konstrukcji analitycznych w przekazach telewizyjnych, [w:] Badania nad językiem Telewizji Polskiej, red. Z. Kurzowa, Warszawa 1985, s. 155–162.pl_PL
dc.referencesGajda S., Styl naukowy, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 183–199.pl_PL
dc.referencesGłowińska K., Popularny słownik frazeologiczny, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesGłowiński M., Peryfrazy współczesne, „Teksty I” 1972, nr 3, s. 48–58.pl_PL
dc.referencesGrabias S., O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Lublin 1980.pl_PL
dc.referencesGrzegorczykowa R., O konstrukcjach z bezokolicznikiem przyczasownikowym w języku polskim, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 1967, t. XXV, s. 121–126.pl_PL
dc.referencesGrzegorczykowa R., Profilowanie a inne pojęcia opisujące hierarchiczną strukturę znaczenia, [w:] Profilowanie w języku i w tekście, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin 1998, s. 9–17.pl_PL
dc.referencesGrzegorczykowa R., Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, [w:] Język a kultura, t. 4: Funkcje języka i wypowiedzi, red. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wrocław 1991, s. 11–28.pl_PL
dc.referencesHabrajska G., Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2005, nr 7, t. 2, s. 91–125.pl_PL
dc.referencesHałas B., Wojciechowska A., Kontekst a innowacje leksykalne w prasie, „Poradnik Językowy” 1999, z. 8–9, s. 64–72.pl_PL
dc.referencesHartenstein K., Konstrukcje z czasownikiem funkcyjnym (opisowe) we współczesnym języku rosyjskim – rozważania na temat definicji, [w:] Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej), red. Z. Kurzowa, W. Śliwiński, Kraków 1994, s. 45–63.pl_PL
dc.referencesHodalska M., Mocarz Ducha zamieszkał w niebie. Peryfrazy ornamentacyjne i eufemizacyjne w prasie, „Język Polski” 2010, z. 4–5, s. 302–309.pl_PL
dc.referencesHonowska M., Język prasy osobliwy twór socjalny, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 1972, z. XXX, s. 61–66.pl_PL
dc.referencesJabłońska M., Nowe przyimkowe konstrukcje analityczne w języku polskim, [w:] Ruch w języku – język w ruchu, red. K. Liszczyk-Kubina, M. Maciołek, Katowice 2012, s. 49–59.pl_PL
dc.referencesJadacka H., Wpływ mediów na złagodzenie kryteriów poprawności słowotwórczej, [w:] Polszczyzna w komunikowaniu publicznym. Prace poświęcone Prof. Halinie Satkiewicz z okazji jubileuszu Jej i Jej Zakładu, red. W. Gruszczyński, J. Bralczyk, G. Majkowska, Warszawa 1999, s. 27–36.pl_PL
dc.referencesJaszczołt K., Pomiędzy semantyką a pragmatyką, [w:] Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne, red. P. Stalmaszczyk, Łódź 2006, s. 131–154.pl_PL
dc.referencesJędrzejko E., Konstrukcje analityczne w historii polszczyzny – zarys problematyki, [w:] Słowo i czas, red. S. Gajda, A. Pietryga, Opole 1998, s. 37–47.pl_PL
dc.referencesJędrzejko E., Problemy predykacji peryfrastycznej. Konstrukcje – Znaki – Pojęcia, Katowice 2002.pl_PL
dc.referencesJędrzejko E., Słownictwo tzw. analityczne w opisie leksykalnym (propozycja opisu i klasyfikacji), [w:] Opisać słowa, red. A. Markowski, Warszawa 1992, s. 50–61.pl_PL
dc.referencesJędrzejko E., „Stary” problem – nowe (?) możliwości. Uwagi o analityczności w słowniku i wariancji mechanizmów znakotwórczych, [w:] Nowe czasy, nowe języki, nowe (i stare) problemy, red. E. Jędrzejko, Katowice 1998, s. 146–161.pl_PL
dc.referencesJędrzejko E., Z problemów opisu analityzmów werbo-nominalnych, [w:] Słownik polskich zwrotów werbo-nominalnych, red. E. Jędrzejko, Warszawa 1998, s. 3–71.pl_PL
dc.referencesJęzyk a komunikacja 5, t. 1: Aspekty współczesnych dyskursów, red. P. Chruszczewski, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesJęzyk a kultura, t. 2: Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne, red. J. Puzynina, J. Bartmiński, Wrocław 1991.pl_PL
dc.referencesJęzyk a kultura, t. 4: Funkcje języka i wypowiedzi, red. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wrocław 1991.pl_PL
dc.referencesJęzyk a kultura, t. 5: Potoczność w języku i kulturze, red. J. Anusiewicz, S. Nieckula, Wrocław 1992.pl_PL
dc.referencesJęzyk a kultura, t. 13: Językowy obraz świata i kultura, red. A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław 2000.pl_PL
dc.referencesJęzyk a kultura, t. 20: Tom jubileuszowy, red. A. Dąbrowska, A. Nowakowska, Wrocław 2008.pl_PL
dc.referencesJęzyk nowych mediów, red. K. Michalewski, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesJęzyk – teoria – dydaktyka: Materiały 21. konferencji językoznawczej zorganizowanej w Trzcinicy k. Jasła w dniach 27–29 maja 1998 roku, red. B. Greszczuk, Rzeszów 1999.pl_PL
dc.referencesJęzyk w mediach masowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesJodłowski S., Substantywizacja przymiotników w języku polskim, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964.pl_PL
dc.referencesKaleta Z., Teoria nazw własnych, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa–Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesKalisz R., Pragmatyka językowa, Gdańsk 1993.pl_PL
dc.referencesKałuski S., Komornicki T., Słownik niekonwencjonalnych nazw geograficznych, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesKania S., Tokarski J., Zarys leksykologii i leksykografii polskiej, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesKaraś A., Językowa konceptualizacja uczuć z grupy strachu na podstawie konstrukcji werbo-nominalnych, „Poradnik Językowy” 2003, z. 4, s. 27–35.pl_PL
dc.referencesKaraś A., Nowak E., Znaczenie predykatu a wybór werbalizatora w konstrukcjach analitycznych (na przykładzie konstrukcji z predykatami chęć, ochota, pragnienie, żądza), „Poradnik Językowy” 1999, z. 1, s. 11–20.pl_PL
dc.referencesKaraś M., Nazwy własne i ich klasyfikacje (nazwy osobowe), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 1972, s. 103–150.pl_PL
dc.referencesKita M., Ekspansja potoczności, „Prace Językoznawcze”, t. 19: Studia polonistyczne, red. A. Kowalska, A. Wilkoń, Katowice 1991, s. 83–90.pl_PL
dc.referencesKniagininowa M., Struktury opisowe – znamienna cecha stylu dziennikarskiego, „Język Polski” 1963, z. 2, s. 148–157.pl_PL
dc.referencesKoper M., Emocje w języku sprawozdawców sportowych, [w:] Rejestr emocjonalny języka, red. K. Wojtczuk, V. Machnicka, Siedlce 2009, s. 67–76.pl_PL
dc.referencesKoper M., „Poezja futbolu”. Kilka uwag o języku sprawozdawców sportowych, [w:] Język polski. Współczesność. Historia, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2003, s. 51–62.pl_PL
dc.referencesKoper M., „Turku, kończ ten mecz!” O mówionej odmianie języka dziennikarzy sportowych raz jeszcze, [w:] Sport w mediach, red. M. Jarosz, P. Drzewiecki, P. Płatek, Warszawa 2013, s. 284–298.pl_PL
dc.referencesKosyl Cz., Metaforyczne użycie nazw własnych, [w:] Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, red. M. Szymczak, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978, s. 133–143.pl_PL
dc.referencesKosyl Cz., Nazwy osobowe, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993, s. 423–437.pl_PL
dc.referencesKudra B., Kreatywność leksykalna w dyskursie polskiej prasy lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesKurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesLachur Cz., Zarys językoznawstwa ogólnego, Opole 2004.pl_PL
dc.referencesLakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, przekł. T. Krzeszowski, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesLeszczyński Z., Szkice o tabu językowym, Lublin 1988.pl_PL
dc.referencesLesz-Duk M., Przejście konstrukcji syntetycznych w analityczne, „Język Polski” 1985, z. 3, s. 157–171.pl_PL
dc.referencesLevinson S. C., Pragmatyka, przekł. T. Ciecierski, K. Stachowicz, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesLewicki A. M., O możliwości zastosowania pojęcia formantu we frazeologii, [w:] idem, Studia z teorii frazeologii, Łask 2003, s. 245–250.pl_PL
dc.referencesLewicki A. M., Zwroty frazeologiczne, czyli predykaty w formie składników nieciągłych, „Studia Gramatyczne I” 1977, s. 135–143.pl_PL
dc.referencesLewicki A. M., Pajdzińska A., Frazeologia, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 315–333.pl_PL
dc.referencesLinde-Usiekniewicz J., Jak zmieniało się językoznawstwo w Polsce w minionym dwudziestoleciu? , „Przegląd Humanistyczny” 2010, z. 5–6, s. 111–119.pl_PL
dc.referencesLoewe I., Analityzmy werbo-nominalne a młodopolski dekadentyzm (na przykładzie pola stanów mentalnych), [w:] W kręgu języka polskiego. Śląsko-poznańskie kolokwia lingwistyczne, red. E. Jędrzejko, Katowice 2001, s. 131–150.pl_PL
dc.referencesLoewe I., Konstrukcje analityczne w poezji Młodej Polski, Katowice 2000.pl_PL
dc.referencesLoewe I., Konstrukcje analityczne w polskiej telewizji na progu drugiej dekady XXI wieku, „Stylistyka” 2010, XIX, s. 177–188.pl_PL
dc.referencesLoewe I., Konstrukcje analityczne wśród metafor. Struktura, semantyka i funkcja analityzmów w poezji K. Przerwy-Tetmajera, „Poradnik Językowy” 1997, z. 7, s. 42–52.pl_PL
dc.referencesMachnicka V., Istota oraz typologia peryfraz wywodzących się z Pisma Świętego lub nawiązujących do wydarzeń, postaci i przedmiotów biblijnych (na materiale wybranym ze „Słownika peryfraz, czyli wyrażeń omownych” Mirosława Bańki), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica 2”: Język – struktura – styl. Współczesne kierunki badań lingwistycznych, red. J. Wierzbiński, A. Ginter, Łódź 2006, s. 83–103.pl_PL
dc.referencesMachnicka V., Konstrukcje peryfrastyczne związane ze śmiercią na tle innych określeń omownych w „Faraonie” Bolesława Prusa, „Styl”, Rocznik Międzynarodowy, nr 4, red. M. Ž. Čarkić, Belgrad 2005, s. 343–355.pl_PL
dc.referencesMachnicka V., Peryfrazy śmierci w tekstach Bolesława Prusa, „Conversatoria Linguistica”, Międzynarodowy Rocznik Naukowy. Rok II: 2008, red. K. Wojtczuk, Siedlce 2009, s. 63–76.pl_PL
dc.referencesMachnicka V., Peryfrazy Bolesława Prusa, Siedlce 2011.pl_PL
dc.referencesMachnicka V., Peryfrazy wokół nas, czyli o konstrukcjach omownych używanych we współczesnych środkach masowego przekazu (na tle rozważań teoretycznych), [w:] Język nowych mediów, red. K. Michalewski, Łódź 2012, s. 322–332.pl_PL
dc.referencesMały słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesMarkowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesMarkowski A., Polszczyzna końca XX wieku, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesMetodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne, red. P. Stalmaszczyk, Łódź 2006.pl_PL
dc.referencesMichalewski K., Kreowanie wartości wyrazów, [w:] Współczesna leksyka, red. K. Michalewski, cz. 2, Łódź 1998, s. 3–8.pl_PL
dc.referencesMieczkowska H., Analityzmy leksykalne w ujęciu słowacko-polskim, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 2006, t. 41, Warszawa, s. 177–190.pl_PL
dc.referencesMietła J., Multiwerbizacja w języku polskim i czeskim, Toruń 1998.pl_PL
dc.referencesMiodek J., Syntetyczne konstrukcje leksykalne w języku polskim, Wrocław 1976.pl_PL
dc.referencesMiodek J., Syntetyczne konstrukcje leksykalne w języku prasy, „Wrocławski Rocznik Prasoznawczy” 1972, s. 107–156.pl_PL
dc.referencesMindak J., Peryfrastyczne konstrukcje predykatywne z parafrazą przymiotnikową (na materiale polskim, serbsko-chorwackim i macedońskim), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985.pl_PL
dc.referencesMosiołek-Kłosińska K., Metafora w tekście użytkowym – charakterystyka, próba oceny normatywnej, „Poradnik Językowy” 1997, z. 10, s. 1–23.pl_PL
dc.referencesNęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesNowak E. A., Opis semantyczny analitycznych konstrukcji werbo-nominalnych (na przykładzie AWN oznaczających wybrane uczucia pozytywne), „Polonica” 2000, t. XXI, Kraków, s. 25–49.pl_PL
dc.referencesNowakowska B., Nowe połączenia wyrazowe we współczesnej polszczyźnie, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesNowe czasy, nowe języki, nowe (i stare) problemy, red. E. Jędrzejko, Katowice 1998.pl_PL
dc.referencesNowe słownictwo polskie. Materiały z prasy z lat 1972–1981, cz. 1–2, red. D. Tekiel, Wrocław 1988–1989.pl_PL
dc.referencesNowe słownictwo polskie. Materiały z prasy z lat 1981–2000, cz. 1–4, red. T. Smółkowa, Wrocław 2004–2006.pl_PL
dc.referencesNowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesNowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesNykiel-Herbert B., Jeszcze raz o uniwerbizacji, „Polonica” 1989, s. 193–201.pl_PL
dc.referencesObraz človeka v jazyku, red. J. Vaněk, Nitra 2014.pl_PL
dc.referencesOchmann D., Nowe wyrazy złożone o podstawie zdezintegrowanej w języku polskim, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesOrłoś T., Nowsze uniwerbizmy w czeskim języku potocznym, [w:] W kręgu języka. Materiały konferencji „Słowotwórstwo – słownictwo – polszczyzna kresowa” poświęconej pamięci Profesor Zofii Kurzowej Kraków 16–17 maja 2008, red. M. Skarżyński, M. Szpiczakowska, Kraków 2009, s. 301–307.pl_PL
dc.referencesOżdżyński J., Polskie współczesne słownictwo sportowe, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.pl_PL
dc.referencesOżóg K., Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, wyd. 3, Rzeszów 2007.pl_PL
dc.referencesPałuszyńska E., Nagłówki w „Gazecie Wyborczej” (ekspresywna leksyka, frazematyka, metaforyka), Łódź 2006.pl_PL
dc.referencesPelczar W., Zmilitaryzowany futbol. O wojskowym aspekcie języka piłkarskich sprawozdań prasowych, [w:] Język – teoria – dydaktyka: Materiały 21. konferencji językoznawczej zorganizowanej w Trzcinicy k. Jasła w dniach 27–29 maja 1998 roku, red. B. Greszczuk, Rzeszów 1999, s. 303–309.pl_PL
dc.referencesPisarek W., Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesPisarkowa K., Pragmatyczna motywacja hipotaksy, [w:] Semantyka tekstu i języka, red. M. R. Mayenowa, Wrocław 1976, s. 203–212.pl_PL
dc.referencesPisarska A., Tomaszkiewicz T., Współczesne tendencje przekładoznawcze. Podręcznik dla studentów neofilologii, Poznań 1998.pl_PL
dc.referencesPokorska-Szczodruch E., Przymiotnikowe i przysłówkowe konstrukcje analityczne w tekstach prasowych: opis stylistyczny i semantyczny, „Poradnik Językowy” 2006, z. 10, s. 103–110.pl_PL
dc.referencesPolska genologia lingwistyczna, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesPolszczyzna w komunikowaniu publicznym. Prace poświęcone Prof. Halinie Satkiewicz z okazji jubileuszu Jej i Jej Zakładu, red. W. Gruszczyński, J. Bralczyk, G. Majkowska, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesPolskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa–Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesProblemy frazeologii europejskiej I, red. A. M. Lewicki, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesProfilowanie w języku i w tekście, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin 1998.pl_PL
dc.referencesPrzybyszewski S., Kilka uwag o roli kontekstu w komunikacji, „Prace Językoznawcze” XI, Olsztyn 2009, s. 179–189.pl_PL
dc.referencesPrzybyszewski S., Kontekst w badaniach nad językiem, „Media. Kultura. Komunikacja Społeczna” 2009, nr 5, s. 79–86.pl_PL
dc.referencesPuzynina J., Język wartości, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesPuzynina J., Kontekst a rozumienie tekstu, [w:] Polska genologia lingwistyczna, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2008, s. 246–262.pl_PL
dc.referencesRejakowa B., Pojedynczy wyraz jako forma przekładu związku frazeologicznego (wartości referencyjne i stylistyczne), „Annales UMCS. Sectio F” 1988, s. 341–352.pl_PL
dc.referencesRejter A., Uniwerbizacja jako proces historycznojęzykowy, [w:] Żywe problemy historii języka, red. M. Kuźnicki, M. Osiewicz, Poznań 2010, s. 75–85.pl_PL
dc.referencesRejter A., Uniwerbizmy w języku prasy drugiej połowy XX wieku. Próba analizy diachronicznej, [w:] Wokół słów i znaczeń, t. 4: Słowotwórstwo a media, red. I. Badyda, J. Maćkiewicz, E. Rogowska-Cybulska, Gdańsk 2011, s. 307–317.pl_PL
dc.referencesRuch w języku – język w ruchu, red. K. Liszczyk-Kubina, M. Maciołek, Katowice 2012.pl_PL
dc.referencesRutkowski M., Metafory motywowane metonimicznie (metaftonimie) na przykładzie nazw własnych, „Białostockie Archiwum Językowe” 2008, nr 8, s. 95–104.pl_PL
dc.referencesRutkowski M., Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii. Proces deonimizacji, Olsztyn 2007.pl_PL
dc.referencesRutkowski M., Słownik metafor i konotacji nazw własnych, Olsztyn 2012.pl_PL
dc.referencesRzetelska-Feleszko E., Nazwy własne, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993, s. 397–402.pl_PL
dc.referencesRzetelska-Feleszko E., W świecie nazw własnych, Warszawa–Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesSatkiewicz H., Budżetówka, Krajówka, zbrojeniówka, „Poradnik Językowy” 1993, z. 6, s. 371–374.pl_PL
dc.referencesSatkiewicz H., Innowacje słowotwórcze w powojennym trzydziestoleciu, [w:] Współczesna polszczyzna, Warszawa 1981, s. 130–155.pl_PL
dc.referencesSawicka G., Struktura współczesnych skrótowców, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 1998, z. 37, s. 153–165.pl_PL
dc.referencesSiatkowska E., Syntaktyczne i analityczne nazwy w języku czeskim i polskim, „Prace Filologiczne” 1964, t. 18, cz. 2, s. 219–237.pl_PL
dc.referencesSieradzka-Mruk A., Konstrukcje analityczne we współczesnym polskim stylu liturgicznym, „Język Polski” 2012, z. 3, s. 194–203.pl_PL
dc.referencesSkorupka S., Z zagadnień leksykografii. Synonimika, „Poradnik Językowy” 1953, z. 4, s. 21–25.pl_PL
dc.referencesSłowiańska onomastyka. Encyklopedia, t. 1, red. E. Rzetelska-Feleszko, A. Cieślikowa, przy współudziale J. Dumy, Warszawa–Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesSłownik polskich zwrotów werbo-nominalnych. Zeszyt próbny, red. E. Jędrzejko, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesSłownik synonimów, red. A. Dąbrówka, E. Geller, R. Turczyn, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesSłownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesSłownik terminów literackich, red. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, wyd. 3, popr. i rozsz., Wrocław 2000.pl_PL
dc.referencesSłownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław–Warszawa–Kraków 1978.pl_PL
dc.referencesSłownik wyrazów bliskoznacznych, red. D. Ludwiczak, A. Piskadłowa, E. Tarki-Huczek, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesSłowo i czas, red. S. Gajda, A. Pietryga, Opole 1998.pl_PL
dc.referencesSojda S., Kategoria rodzaju wobec procesów uniwerbizacyjnych (na materiale polskim i słowackim), [w:] Kategorie w języku. Język w kategoriach, red. M. Cichońska, Katowice 2009, s. 163–171.pl_PL
dc.referencesSport w mediach, red. M. Jarosz, P. Drzewiecki, P. Płatek, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesStalmaszczyk P., Semantyka formalna i pragmatyka: przegląd wybranych definicji, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 2008, z. LXIV, s. 9–24.pl_PL
dc.referencesStraś E., Peryfrazy w środkach masowego przekazu (na materiale prasy polskiej i rosyjskiej), [w:] Konfrontacje języków słowiańskich na poziomie leksyki, słowotwórstwa i składni, red. P. Czerwiński przy współpr. M. Borek, Katowice 2001, s. 102–110.pl_PL
dc.referencesSzczepańska E., Derywacja a uniwerbizacja (na przykładzie sufiksu -ka w języku polskim i czeskim), „Rocznik Slawistyczny” 1992, 48, cz. 1, s. 51–56.pl_PL
dc.referencesSzczepańska E., O dezintegracji w procesie tworzenia uniwerbizmów (na przykładzie języka polskiego i czeskiego), „Poradnik Językowy” 1992, z. 2, s. 129–133.pl_PL
dc.referencesSzczepańska E., Uniwerbizacja w języku czeskim i polskim, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesSzkudlarek E., Kontekstowa elipsa akomodowanych jednostronnie uzupełnień predykatu, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 1999, 38, s. 89–96.pl_PL
dc.referencesSzober S., Człowiek współczesny w zwierciadle języka, [w:] idem, Wybór pism, Warszawa 1959, s. 345–353.pl_PL
dc.referencesSzober S., Na straży języka. Szkice z zakresu poprawności i kultury języka, Warszawa 1937.pl_PL
dc.referencesSzwecow-Szewczyk M., Tabu i eufemizmy językowe dawniej i dziś, „Poradnik Językowy” 1974, z. 6, s. 285–293.pl_PL
dc.referencesSzymczak-Rozlach M., Leksyka eufemizująca (na materiale słowackim i polskim), [w:] Obraz človeka v jazyku, red. J. Vaněk, Nitra 2014, s. 165–181.pl_PL
dc.referencesŚlawska M., Tytuł – najmniejszy tekst prasowy, „Rocznik Prasoznawczy” 2008, R. II, s. 117–126.pl_PL
dc.referencesTokarski R., Słownictwo jako interpretacja świata, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993, s. 335–362.pl_PL
dc.referencesUlitzka E., Polskie werbo-nominalne konstrukcje analityczne oznaczające pozytywne stany emocjonalne (z rzeczownikami radość, wesołość, uciecha, euforia, zadowolenie, szczęście), „Roczniki Humanistyczne” 2004, z. 6, t. 52, s. 113–148.pl_PL
dc.referencesVetulani G., Kolokacje werbo-nominalne jako odrębne jednostki języka i ich zastosowanie, [w:] W kręgu języka polskiego. Śląsko-poznańskie kolokwia lingwistyczne, red. E. Jędrzejko, Katowice 2001, s. 58–75.pl_PL
dc.referencesVetulani G., Rzeczowniki predykatywne języka polskiego, „Studia Romanica Posnaniensia” 1995, t. 20, Poznań, s. 177–197.pl_PL
dc.referencesVetulani G., Rzeczowniki predykatywne języka polskiego. W kierunku syntaktycznego słownika rzeczowników predykatywnych, Poznań 2000.pl_PL
dc.referencesWarchala J., Dialog potoczny a tekst, Katowice 1991.pl_PL
dc.referencesWarchala J., Kategoria potoczności w języku, Katowice 2003.pl_PL
dc.referencesWaszakowa K., Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki z formantami paradygmatycznymi, wyd. 2 popr., Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesWidłak S., Tabu i eufemizm w językach nowożytnych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 1963, z. 22, s. 89–102.pl_PL
dc.referencesWielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, oprac. A. Kłosińska, E. Sobol, A. Stankiewicz, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesWierzbicka A., Hipotaksa i konstrukcje nominalne w rozwoju polszczyzny, „Pamiętnik Literacki” 1962, s. 195–216.pl_PL
dc.referencesWierzbicka A., Metatekst w tekście, [w:] Polska genologia lingwistyczna, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2008, s. 281–296.pl_PL
dc.referencesW kręgu języka. Materiały konferencji „Słowotwórstwo – słownictwo – polszczyzna kresowa” poświęconej pamięci Profesor Zofii Kurzowej Kraków 16–17 maja 2008, red. M. Skarżyński, M. Szpiczakowska, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesW kręgu języka polskiego. Śląsko-poznańskie kolokwia lingwistyczne, red. E. Jędrzejko, Katowice 2001.pl_PL
dc.referencesWojtak M., Styl urzędowy, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 155–171.pl_PL
dc.referencesWspółczesne tendencje rozwoju języków słowiańskich, t. 1, red. M. Blicharski, H. Fontański, Katowice 1994.pl_PL
dc.referencesZaręba A., Osobowe nazwy własne i ich miejsce w systemie językowym, „Poradnik Językowy” 1979, z. 1, s. 1–12.pl_PL
dc.referencesZarębski R., Przejawy tabu pierwotnego i magii językowej w dawnej i współczesnej polszczyźnie, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN” 2013, t. XVII, red. K. Czyżewska, Łódź 2014, s. 241–251.pl_PL
dc.referencesZwiegincew W., Semazjologia, Warszawa 1962.pl_PL
dc.referencesZ problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, t. 1–4, red. M. Basaj, D. Rytel, Wrocław 1982–1988.pl_PL
dc.referencesZ zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, red. M. Szymczak, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978.pl_PL
dc.referencesŻmigrodzki P., Oddziaływanie analitycznych konstrukcji werbo-nominalnych na inne składniki zdania, „Poradnik Językowy” 1998, z. 7, s. 1–16.pl_PL
dc.referencesŻmigrodzki P., Strukturyzacja analityzmów werbo-nominalnych w modelu gramatyki generatywnej, „Polonica” 1998, t. XIX, Kraków, s. 49–66.pl_PL
dc.referencesŻmigrodzki P., Właściwości składniowe analitycznych konstrukcji werbo-nominalnych, Katowice 2000.pl_PL
dc.referencesŻydek-Bednarczuk U., Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesGrzegorczykowa R., O różnych rozumieniach pragmatyki w językoznawstwie, http://www2.polon.uw.edu.pl/ZBG/pl_PL
dc.referencesGuzek K. J., >Tre Kronor< herb mniejszy Królestwa Szwecji. Geneza – wzór – funkcja, Zduny 2011, http://www.lowicz.eu/docs/tre_kronor_4.pdfpl_PL
dc.referencesJaszczuk T., Młot na Kanarki, czyli o przydomkach, http://krotkapilka.pl/artykul,mlot_na_kanarki_czyli_o_przydomkach,1541pl_PL
dc.referencesKasprzyk P., Jakie historie kryją przydomki uczestników mundialu, http://historia-news.pl/ciekawostki/82-jakie-historie-kryj-przydomki-uczestnikow-mundialu.htmlpl_PL
dc.referencesWirkowska K., Przydomki drużyn piłkarskich, http://redlog.pl/2008/03/12/przydomki-druzyn-pilkarskich/pl_PL
dc.referencesMiejski słownik slangu i mowy potocznej, http://www.miejski.pl/pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/pl_PL
dc.referenceshttp://historia-news.pl/ciekawostki/82-jakie-historie-kryj-przydomki-uczestnikow-mundialu.html [dostęp: 05.05.2014].pl_PL
dc.referenceshttp://krotkapilka.pl/artykul,mlot_na_kanarki_czyli_o_przydomkach,1541 [dostęp: 05.05.2014].pl_PL
dc.referenceshttp://menstream.pl/wiadomosci-reportaze-i-wywiady/tomasz-hajto-o-szansach-polakow-na-euro-i-pijanstwie-w-sporcie,1,1097511.html [dostęp: 08.05.2014].pl_PL
dc.referenceshttp://redlog.pl/2008/03/12/przydomki-druzyn-pilkarskich/ [dostęp: 05.05.2014].pl_PL
dc.referenceshttp://www.express.de/fussball/franciszek-smuda--poldi-ist-botschafter-des-neuen-europa-,3186,14695380.html [dostęp: 08.05.2014].pl_PL
dc.referenceshttp://www.gazetakrakowska.pl/artykul/429923,jak-to-andrzej-niedzielan-przez-blonia-przeskoczyl,id,t.html?cookie=1 [dostęp: 05.05.2014].pl_PL
dc.referenceshttp://www.gazetawroclawska.pl/artykul/704127,jan-miodek-strzelac-focha,id,t.html?cookie=1 [ dostęp: 12.04.2014].pl_PL
dc.referenceshttp://www.kanonierzy.com/section_id-18_historia_herbu.shtml [dostęp: 05.05.2014].pl_PL
dc.referenceshttp://www.lechpoznan.pl/od,1922,roku,do,dzis [dostęp: 06.05.2014].pl_PL
dc.referenceshttp://www.lkslodz.pl/pilka,fan-zone,lks-maskotka [dostęp: 05.05.2014].pl_PL
dc.referenceshttp://www.realmadrid.pl/index.php?co=symbole&dzial=herb [dostęp: 05.05.2014].pl_PL
dc.referenceshttp://www.realmadryt.net.pl/herb_klubu.php [dostęp: 05.05.2014].pl_PL
dc.referenceshttp://www.sportowefakty.pl/pilka-nozna/259185/piotr-wlodarczyk-o-nedzy-i-grze-w-baltyku [dostęp: 07.05.2014].pl_PL
dc.referenceshttp://www.wprost.pl/ar/286960/Gianni/?pg=1 [dostęp: 08.05.2014].pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-254-6


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska