Show simple item record

dc.contributor.authorŚwieczewska, Iwona
dc.contributor.authorWysocka, Zofia
dc.date.accessioned2016-04-04T08:57:47Z
dc.date.available2016-04-04T08:57:47Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17658
dc.description.abstractGłównym celem opracowania jest analiza wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany efektywności polskiej gospodarki, które mogą być efektem szeroko rozumianego postępu technicznego. Zmiany efektywności utożsamiane są ze zmianami łącznej produktywności czynników produkcji. Analizę przeprowadzono w dwóch ujęciach: na szczeblu sektorowym i regionalnym. Pieiwsza część opracowania dotyczy analizy wpływu inwestycji krajowych i zagranicznych (jakie napłynęły do polskiej gospodarki w formie inwestycji bezpośrednich) na zmiany łącznej produktywności czynników produkcji. Celem badań jest: I) próba empirycznego określenia wpływu krajowych i zagranicznych inwestycji na zmiany łącznej produktywności czynników produkcji oraz 2) próba empirycznej weryfikacji hipotezy, że inwestycje zagraniczne w większym stopniu wpływają na poprawę efektywności procesów produkcyjnych niż inwestycje krajowe. Analizę przeprowadzono na szczeblu sekcji i działów przemysłu i obejmuje lata 1992-2002. W drugiej części podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu tempo rozwo ju poszczególnych województw je st skorelowane z działalnością inwestorów zagranicznych w tych regionach. Ze względu na dostępność danych statystycznych analizę ograniczono do lat 1998-2002. W każdej części przedstawiona została krótka analiza inwestycji zagranicznych na szczeblu poszczególnych sekcji i działów przemysłu, jak również na szczeblu regionalnym.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;198
dc.titleThe Impact of Foreign Direct Investments on the Efficiency of Polish Economy. A Sectoral and Regional Viewpl_PL
dc.title.alternativeWpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na produktywność polskiej gospodarki. Aspekt sektorowy i regionalnypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006pl_PL
dc.page.number177-200pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Chair of Theory and Analyses of Economic Systemspl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAcademy of Management, Łódź, Chair of Marketingpl_PL
dc.referencesAitken B., Harrison A. (1993), Do Domestically-Owned Firms Benefit from Foreign Direct Investment. Evidence from Panel Data, International Monetary Found (nimeo)pl_PL
dc.referencesAitken B., Harrison A. E., Lipsey R. E. ( 1996), Wages and Foreign Ownership: A Comparative Study of Mexico, Venezuela anti the United States, Journal of International Economics, vol. 40, pp. 345-371pl_PL
dc.referencesBarrell R., Pain N. (1997), Foreign Direct Investment, Technological Change and Economic Growth within Europe, „Economic Journal”, vol. 107, pp. 1770-1786pl_PL
dc.referencesВlomström M. (1986), Foreign investment and productive efficiency: the case of Mexico, „Journal of Industrial Economics”, vol. 15, pp. 97-110pl_PL
dc.referencesBlomström M., Persson H. (1983), Foreign direct investment and spillover efficiency in an underdeveloped economy: evidence from the Mexican manufacturing industry, „World Development”, vol. 11, pp. 493-501pl_PL
dc.referencesBorensztein, E. De Gorgio J., Lee J. W. (1998), How Does Foreign Direct Investment Affect Economc Growth?, „Journal of International Economics”, vol. 45, pp. 115-135pl_PL
dc.referencesCaves R. E. (1974), Multinational Firms, Competition and Productivity in Host-Country Industries, „Economica”, vol. 41, pp. 176-193pl_PL
dc.referencesDjankov S. Hoeckman В. (2000), Foreign Investment and Productivity Growth in Czech Enterprises, „World Bank Economic Review”, vol. 14, pp. 49-64pl_PL
dc.referencesDziałalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 1998 roku, (1999), GUS, Warszawapl_PL
dc.referencesGriliches Z., Jorgenson D. ( 1967), The Explanation of Productivity Change, „Review of Economic Studies”, July, pp. 349-383pl_PL
dc.referencesGulliсkson W. (1995), Measurement of Productivity Growth in U.S. Manufacturing, „Monthly Labor Review”, July, pp. 13-28pl_PL
dc.referencesHaddad M., Flarrison A. (1993), Are there positive spillovers from foreign direct investment? Evidence from panel data for Morocco, „Journal of Development Economics”, vol. 42, pp. 51-74pl_PL
dc.referencesHulten Ch. (1978), Growth Accounting with Intermediate Inputs, „Review of Economic Studies", vol. 45, October, pp. 511-518pl_PL
dc.referencesKaraszewski W. (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne: Polska na tle świata, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruńpl_PL
dc.referencesKaraszewski W., Wiśniewski J. (2000), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce: ich skała, struktura i wpływ na procesy rozwojowe, „Ekonomista”, vol. 4. pp. 569-586pl_PL
dc.referencesKinoshita, Y., Ashoka M. (1997), Private and Public Information for Foreign Investment Decision, „World Bank Policy Research Working Paper”, no. 1733, World Bank Washington D. C.pl_PL
dc.referencesKоkkо А. (1994), Technology market characteristics and spillovers, „Journal of Development Economics”, vol. 43, pp. 279-293pl_PL
dc.referencesKokko A. (1996), Productivity spillovers from competition between local firms and foreign affiliates, „Journal of International Development”, vol.3, pp. 53-63pl_PL
dc.referencesRomer P. M., 1993, Idea Gaps and Object gaps in Economic Development, „Journal of Monetary Economics”, vol. 32, pp. 543-573pl_PL
dc.referencesSjöhоIm F. ( 1997), Technology gap, competition and spillovers from direct foreign investment: Evidence from establishment data; „Working Paper”, no. 212, Stockholm School of Economicspl_PL
dc.referencesTokarski T. (1996), Postęp techniczny a wzrost gospodarczy w modelach endogenicznych, „Ekonomista”, vol. 5, pp. 581-604pl_PL
dc.referencesTokarski T., Roszkowska S., Gajewski P. (2005), Regionalne zróżnicowanie łącznej produktywności czynników produkcji w Polsce, „Ekonomista”, vol. 2, pp. 215-244pl_PL
dc.referencesTomaszewiсz L., Trębska J. (2004), Analiza międzyregionalna związków popytu finalnego z produkcją i zatrudnieniem na przykładzie powiązań województwa łódzkiego z resztą gospodarki, [w:] S. Krajewski, L. Kucharski, (red.) Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 37-56pl_PL
dc.referencesWysokińska Z. (ed.) (1997), Szanse eksportowe polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych: uwarunkowania globalne i regionalne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódźpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record