Show simple item record

dc.contributor.authorMałecki, Piotr P.
dc.date.accessioned2016-03-01T12:02:14Z
dc.date.available2016-03-01T12:02:14Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17180
dc.description.abstractArtykuł poświęcony jest problemom metodycznym dotyczącym procesu przygotowywania danych sprawozdawczych z zakresu podatków związanych ze środowiskiem, obowiązujących w Polsce. Konieczność tworzenia tej sprawozdawczości wynika z nowych regulacji prawnych Unii Europejskiej, które nakładają na kraje członkowskie obowiązek przekazywania odpowiednio przygotowanych danych do Eurostatu. W artykule podjęto próbę rozstrzygnięcia pewnych dylematów metodycznych z tym związanych. W pierwszym rzędzie chodziło o ustalenie listy podatków związanych ze środowiskiem obowiązujących w Polsce, zgodnie z przyjętą definicją Eurostatu. Pozostałe problemy metodyczne, podjęte w artykule, dotyczyły przyporządkowania poszczególnych zidentyfikowanych podatków związanych ze środowiskiem do jednej z czterech grup rodzajowych (energia, transport, zanieczyszczenia środowiska i zasoby naturalne), a następnie – odniesienia ich do wydzielonych grup działalności gospodarczych w Unii Europejskiej (zgodnie z klasyfikacją NACE Rev. 2). Takie przyporządkowanie wymagane jest przez nowe regulacje unijne. W artykule dokonano też analizy obowiązującej, w świetle najnowszej interpretacji Eurostatu, definicji podatków (i opłat) ekologicznych określanych jednolicie jako „podatki związane ze środowiskiem”. Ponadto zaprezentowano prawne uwarunkowania wiążące się z całym procesem tworzenia sprawozdawczości statystycznej z zakresu tych podatków.pl_PL
dc.description.abstractThe paper covers methodical problems with the process of preparation of reporting data referring to environmentally related taxes being in force in Poland. The need to create this reporting process is due to the new European Union regulations, which impose on Member States the obligation to communicate accurately prepared data to Eurostat. In this paper the author tries to resolve certain methodological dilemmas in this respect. First of all it was necessary to determine a list of environmentally related taxes being in force in Poland, in accordance with the definition of Eurostat. Other methodological problems, taken in the article relate to the allocation of identified environmentally related taxes into one of four generic groups (energy, transport, pollution and natural resources), and then referencing them to the groups of economic activities in the EU (in accordance with the classification NACE Rev. 2). Such classification is required by the new EU regulations. In the article the author also analyzes the existing definition of ecological taxes (and fees) defined uniformly as “environmentally related taxes” in light of the latest interpretation of the Eurostat. The paper also presents legal conditions relating to the whole process of creating statistical reporting of these taxes.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;313
dc.subjectsprawozdawczość statystycznapl_PL
dc.subjectpodatki związane ze środowiskiempl_PL
dc.subjectregulacje prawnepl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.subjectstatistical reportingpl_PL
dc.subjectenvironmentally related taxespl_PL
dc.subjectlegal regulationspl_PL
dc.subjectEuropean Unionpl_PL
dc.titleGłówne elementy metodyczne procesu przygotowywania danych sprawozdawczych z zakresu podatków związanych ze środowiskiem w świetle nowych regulacji prawnych Unii Europejskiejpl_PL
dc.title.alternativeThe main methodical elements of data reporting preparation process on environmentally related taxes in light of the new European Union legal frameworkpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[129]-146pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej.pl_PL
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesBartniczak B., Ptak M. (2011), Opłaty i podatki ekologiczne. Teoria i praktyka, Wrocław.pl_PL
dc.referencesEnvironmental Taxes. A Statistical Guide. 2013 edition (2013), Eurostat/European Union.pl_PL
dc.referencesMałecki P. P. (2012a), Opracowanie metodologii rachunku podatków związanych ze środowiskiem w zakresie alokacji wielkości zagregowanych w podziale na grupy podatków i rodzajów działalności według NACE Rev. 2, projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej (w 70%) na podstawie umowy o dotację podpisanej pomiędzy Komisją Europejską/Eurostatem a Głównym Urzędem Statystycznym.pl_PL
dc.referencesMałecki P. P. (2012b), System opłat i podatków ekologicznych w Polsce na tle rozwiązań w krajach OECD, Kraków.pl_PL
dc.referencesMałecki P. P. (2013), Ocena metodologii alokacji kwot podatków i opłat związanych ze środowiskiem w ramach modułu rachunków podatków związanych ze środowiskiem dla europejskich rachunków ekonomicznych środowiska, projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej (w 70%) na podstawie umowy o dotację podpisanej pomiędzy Komisją Europejską/Eurostatem a Głównym Urzędem Statystycznym.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska, Dz. Urz. L 192 z 22.07.2011.pl_PL
dc.referencesTaxation, Innovation and the Environment (2010), OECD, http://www.oecd.org/env/tools-evaluation/taxationinnovationandtheenvironment.htm (dostęp: 10.09.2014).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, Dz. U z 2009 r., nr 79, poz. 666.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.313.09
dc.relation.volume2pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record