Show simple item record

dc.contributor.authorWalińska, Ewa
dc.date.accessioned2016-02-17T12:32:22Z
dc.date.available2016-02-17T12:32:22Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationWalińska E. (2014), Rachunkowość jako nauka – jej współdziałanie z dyscypliną fi nanse, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 803, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 66, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 509–523; www.wneiz.pl/frfupl_PL
dc.identifier.issn1640-6818
dc.identifier.issn1733-2842
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17010
dc.description.abstractCel – Celem artykułu jest prezentacja rachunkowości jako nauki oraz wskazanie jej miejsca i roli w naukach ekonomicznych, w szczególności jej relacji do dyscypliny „finanse”. Metodologia badania – W artykule zastosowano metodę studiów literaturowych (polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu), analizę materiałów źródłowych oraz metodę dedukcji i indukcji. Wynik – W rezultacie przeprowadzonych rozważań w artykule sformułowano postulat współdziałania dyscyplin w naukach ekonomicznych w obszarze metod i narzędzi badawczych, z jednoczesnym zachowaniem tożsamości każdej z nich. Oryginalność/wartość – Przedstawione treści wydają się być wartościowe, zważywszy na dynamiczny rozwój globalnej rzeczywistości gospodarczej, której pomiar staje się coraz bardziej skomplikowany i wymaga uporządkowania oraz współpracy różnych dyscyplin naukowych, czyli podejścia interdyscyplinarnego.pl_PL
dc.description.abstractPurpose – The purpose of this article is the presentation of accounting as a science and an indication of its place and role in economic sciences, in particular its relationship to the discipline of fi nance. Research methodology – The paper used a method of study of literature (Polish and foreign literature), analysis of source materials and the method of deduction and induction. Result – The result of the consideration presenting in the Article is proposition of cooperation between disciplines in economic science in the fi eld of research methods and tools, while maintaining the identity of each of them. Originality /value – The contents seem to be valuable given the dynamic growth of the global economic reality, the measurement becomes more complicated and requires order and cooperation between different scientific disciplines, or interdisciplinary approach.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiegopl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiegopl_PL
dc.relation.ispartofZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego;803
dc.relation.ispartofseriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia;66
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectteoria rachunkowościpl_PL
dc.subjectsystem rachunkowościpl_PL
dc.subjectnauki ekonomicznepl_PL
dc.subjecttheory of accountingpl_PL
dc.subjecteconomic sciencespl_PL
dc.subjectaccounting systempl_PL
dc.titleRachunkowość jako nauka – jej współdziałanie z dyscypliną finansepl_PL
dc.title.alternativeAccounting as a Science – Its Relationship to the Discipline of Financepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014pl_PL
dc.page.number509-523pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzaniapl_PL
dc.identifier.eissn2300-4460
dc.referencesAdamkiewicz Z., Ignatowski R. (1990), Ramy konceptualne przygotowania i prezentacji sprawozdań fi nansowych, „Biuletyn Krajowej Rady Dyplomowanych Biegłych Księgowych”, nr 2pl_PL
dc.referencesAgrawal S.P., Jensen P.H., Meador A.L., Sellers K. (1989), An International Comparison of Conceptual Frameworks of Accountancy, „The International Journal of Accounting”, vol. 24, s. 237–249pl_PL
dc.referencesBelkaoui A.R. (2000), Accounting Theory, University of Illinois, Chicagopl_PL
dc.referencesBeresińska A., Golec M., Karmańska A. (1997), Koncepcja „true and fair view” w praktyce światowej i w Polsce, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej”, t. 39, SKwP, Warszawapl_PL
dc.referencesBrzezin W. (1987), Statyczne teorie bilansowe, „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu”, seria: „Ekonomia” XI, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Opolepl_PL
dc.referencesBrzezin W. (1998), Powstanie i rozwój ogólnej teorii rachunkowości, w: Rachunkowość u progu XXI wieku, FRRwP, Warszawapl_PL
dc.referencesBurzym E. (2008a), Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” nr 45 (101), SKwP, Warszawapl_PL
dc.referencesBurzym E. (2008b), Społeczna funkcje rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” nr 45 (101), SKwP, Warszawapl_PL
dc.referencesFASB Concepts (1993), w: Original Pronouncements Accounting Standards as of June 1, FASBpl_PL
dc.referencesFramework for Preparation and Presentation of Financial Statements (1990), IASC, Londonpl_PL
dc.referencesGmytrasiewicz M. (1977), Teoretyczne podstawy modeli ewidencji księgowej, „Monografi e i Opracowania”, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawapl_PL
dc.referencesGmytrasiewicz M., Peche T., Świderska G. (1978), Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesHendriksen E.S. (1982), Accounting Theory, Richard D. Irwin, Homewoodpl_PL
dc.referencesJarugowa A. i in. (1998), Rachunkowość fi nansowa, Rafib, Łódźpl_PL
dc.referencesKawa M. (2002), Ewolucja pojęcia majątku jednostek gospodarczych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 11 (67), SKwP, Warszawa 2002pl_PL
dc.referencesKossut Z. (1959), Rachunkowość jako nauka, PWG, Warszawapl_PL
dc.referencesLittelton A.C., Zimmerman V. K. (1962), Accounting Theory. Continuity and Change, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J.pl_PL
dc.referencesMost K. (1977), Accounting Theory, Grid Publishing, Inc., Colombus, Ohiopl_PL
dc.referencesPeche T. (1991), Metody bilansowe w rachunkowości a systemy informacyjne w gospodarce narodowej, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesPeche T. (1965), Ogólna teoria rachunkowości, PWE, Warszawapl_PL
dc.referencesSchweitzer M. (2000), Przydatność pagatorycznej teorii rachunkowości fi nansowej, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej”, nr 55, SKwP, Warszawapl_PL
dc.referencesSkowroński J. (1985), Zasady dobrej rachunkowości, „Rachunkowość”, nr 10pl_PL
dc.referencesSkrzywan S. (1969), Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawapl_PL
dc.referencesSzychta A. (1994), Konsekwencje „złotego wieku” badań apriorycznych w rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej”, nr 28, SKwP, Warszawapl_PL
dc.referencesSzychta A. (1996), Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości. Studium metodologiczne, FRRwP, Warszawapl_PL
dc.referencesŚwiderska G. (1989), Bilans dynamiczny – teorie i aktualne znaczenie, „Monografi e i Opracowania” Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawapl_PL
dc.referencesŚwiderska G. (1998), Wpływ teorii dynamicznej bilansu na rozwój współczesnej rachunkowości, w: Rachunkowość u progu XXI wieku, FRRwP, Warszawapl_PL
dc.referencesWalińska E. (2004), Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódźpl_PL
dc.referencesWojciechowski E. (1964), Zarys rozwoju rachunkowości w dawnej Polsce, PWE, Warszawapl_PL
dc.contributor.authorEmailwalinska@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska