Show simple item record

dc.contributor.authorRapacka-Wojtala, Sylwia
dc.date.accessioned2016-01-20T22:34:45Z
dc.date.available2016-01-20T22:34:45Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationS. Rapacka-Wojtala, Metody aktywizujące w nauczaniu dorosłych, czyli jak sprawić, aby studentom chciało się chcieć, [w:] Twórczość, pasja, Uniwersytet. Kategoria zaangażowania w dydaktyce akademickiej, red. J. Płuciennik, K. Klimczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 187-208.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-806-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/16695
dc.descriptionPublikacja przynosi różne spojrzenia na zjawisko zaangażowania (się) / angażowania (się) w dydaktyce. Znajdziemy tu teksty ujmujące ów proces z teoretycznej bądź historycznej perspektywy, a także takie, których autorzy ukazują realne – wypływające z ich dydak¬tycznych doświadczeń – efekty stosowania twórczych rozwiązań edukacyjnych w motywowaniu studentów. Jakie to metody? Stoliki negocjacyjne, audiodeskrypcja, personalizacja zadań, realizacja projektu – to niektóre z propozycji. Autorzy piszą nie tylko o konieczności angażowania studentów w proces edukacyjny. Zwracają też uwagę na konieczność rozbudzania i podtrzymywania pasji dydaktycznej i badawczej zarówno u nauczycieli, jak i u studentów.pl_PL
dc.description.abstractThe progress of civilization and the economic, social, and cultural transformations resulting from it are behind the changes occurring in people and influencing their oppor¬tunities and needs. Those changes are triggered by the people striving to adapt to the new situation by acquiring knowledge, experiences, and skills, which help them find them¬selves in the existing reality. It is that need to acquire knowledge and the ability to employ it in life, which in effect leads to changes occurring in the entire personality, that is one of the basic human needs described by the psychologists and one of the key goals of the education process. Teacher responsible for organizing that process first of all should be acquainted with characteristics of the target group, for which all the didactic activities need to be adapted. In case of a university teacher the target group are students, who are on the verge of their transition from adolescence to early adulthood. Because the students employ various learning models, work with such a target group requires the teacher to be able to combine the knowledge from pedagogy and andragogics areas. The teacher working with adults needs to be familiar with such tools as knowledge about developing the objectives and defining education results, selection of content that is interesting to the students and of teaching aids adequate to the needs, levels, and abilities of the students. Teacher work¬ing with adults must also know what kind of teaching methods ought to be used in adult education, what methods are suitable for a given type of classes, and what methods help to activate all the senses, which in turn raises the effectiveness of the didactic process he/ she organizes. Teacher then ought to be competent in the content, pedagogy, didactics, and methodology areas, as well as should be able to combine those competences with the knowledge from the area of andragogics.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„Twórczość, pasja, Uniwersytet. Kategoria zaangażowania w dydaktyce akademickiej”, red. J. Płuciennik, K. Klimczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.titleMetody aktywizujące w nauczaniu dorosłych, czyli jak sprawić, aby studentom chciało się chciećpl_PL
dc.title.alternativeActivating methods in adult education. In other words, how to help students find the will to studypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[187]-208pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-807-3
dc.referencesAltet M., 1997, Les pédagogies de l’apprentissage, PUF, Paris.pl_PL
dc.referencesArends R. I., 1994, Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBacus A., Romain C., 1992, Développez votre créativité, Marabout, Bruxelles.pl_PL
dc.referencesBruner J. S., 1961, The process of education, Harvard University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesBruner J. S., 1974, W poszukiwaniu teorii nauczania, tłum. E. Krasińska, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBruner J. S., 1978, Poza dostarczone informacje. Studia psychologii poznania, przeł. B. Mroziak, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrzezińska A., 2004, Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCoste D., North B., Sheils J., Trim J., 2003, Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Centralny Ośrodek Kształcenia Nauczycieli, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDembo M. H., 1997, Stosowana psychologia wychowawcza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDewey J., 1967, Wybór pism pedagogicznych, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesErikson E. H., 1959, Identity and the life cycle, International Universities Press, New York.pl_PL
dc.referencesErikson E. H., 2012, Dopełniony cykl życia, Helion, Gliwice.pl_PL
dc.referencesFilipiak E., 2012, Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Sopot.pl_PL
dc.referencesFontana D., 1992, Psychology for teachers, Macmillan, Basingstoke.pl_PL
dc.referencesFontana D., 1998, Psychologia dla nauczycieli, Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesGalisson R., Puren C., 2001, La formation en question, CLE International, Paris.pl_PL
dc.referencesGreening T., 1984, Commentary by the editor, „Journal of Humanistic Psychology”, 41, 3–6.pl_PL
dc.referencesGryniuk-Toruń I., 2002, Wspomaganie ucznia w rozwoju osobowym jako cel edukacji, „Annales Univeritatis Mariae Curie-Skłodowska”, 15.pl_PL
dc.referencesHarwas-Napierała B., Trempała J., 2000, Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, Charakterystyka okresów życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesIngarden R., 1987, Książeczka o człowieku, Instytut Wydawniczy Pax, Kraków.pl_PL
dc.referencesJastrzębska E., Strategie psychodydaktyki twórczości w kształceniu językowym, Impuls, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesJenkins H. O., 1991, Getting it right. A handbook for successful school leadership, Blackwell, Oxford.pl_PL
dc.referencesJung L., 2001, 99 Stichwörter zum Deutschunterricht. Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber Verlag, Ismaning.pl_PL
dc.referencesKnowles M. S., Holton III E. F., Swanson R. A., 2009, Edukacja dorosłych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKołodziejczyk H., Rapacka S., Salski Ł., 2003, Projekt Micro-teaching: alternatywna możliwość przygotowywania studentów – przyszłych nauczycieli języków obcych do odbywania praktyk pedagogicznych, „Rocznik Edukacji Alternatywnej” [Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej], 1 (02): 187–198.pl_PL
dc.referencesKrasowicz-Kupis G., Wiejak K., 2006, Skala inteligencji Wechslera dla dzieci (WISC-R) w praktyce psychologicznej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrąpiec M. A., 1991, Dzieła: Ja – Człowiek, Wyd. KUL, Lublin.pl_PL
dc.referencesKrzyżewska J., 1998, Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej, cz. 1, Agencja Usługowa „Omega”, Suwałki.pl_PL
dc.referencesKupisiewicz C., 1978, Podstawy dydaktyki ogólnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKupisiewicz C., 2006, Szkoła w XX wieku. Kierunki i próby przebudowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKupisiewicz C., 2010, Szkice z dziejów dydaktyki, Impuls, Kraków.pl_PL
dc.referencesKupisiewicz C., Kupisiewicz M., 2009, Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKuziak M., 2008, Sztuka mówienia. Poradnik praktyczny, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa–Bielsko-Biała.pl_PL
dc.referencesKwieciński Z., Śliwerski B., 2003, Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLevinson D. J., Darrow C. N., Klein E. B., Levinson M., 1978, Seasons of a man’s life, Random House, New York.pl_PL
dc.referencesMaslow A. H., 1987, Motivation and personality, Third Edition, Harper & Row, New York.pl_PL
dc.referencesMaslow A. H., 2013, Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMaslow A. H., Sutich A., 1961, Editorís preface, „The Journal of Humanistic Psychology”, 1.pl_PL
dc.referencesNęcka E., 2001, Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesNęcka E., 2004, Inteligencja, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, t. 2: 721–760.pl_PL
dc.referencesOkoń W., 2003, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOkoń W., 2004, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPachociński R., 1998, Andragogika w wymiarze międzynarodowym, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPfeiffer W., 2001, Nauka języków obcych od praktyki do praktyki, Wagros, Poznań.pl_PL
dc.referencesPółturzycki J., 2014, Dydaktyka dla nauczycieli, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesRapacka S., 2003, Uczymy się poprzez współpracę, „Post scriptum” [Wydawnictwo Szkolne PWN], 3: 7–8.pl_PL
dc.referencesRapacka S., 2008, Program nauczania języka niemieckiego dla klas I–VI szkoły podstawowej, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRapacka S., 2010, Program nauczania języka niemieckiego w klasach I–III gimnazjum. Kurs kontynuacyjny. Zgodny z NPP, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRapacka S., 2012, Program dla szkół ponadgimnazjalnych. Kurs podstawowy i kontynuacyjny na podstawie serii Hier und da, zgodny z NPP, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRapacka S., 2013, Nie tylko o metodzie projektowej, [w:] Tworczy Uniwersytet – Twórczy Student. Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesSajdak A., 2013, Paradygmaty kształcenia studentów i wpierania rozwoju nauczycieli akademickich, Impuls, Kraków.pl_PL
dc.referencesSiuta J. (red.), 2009, Słownik psychologii, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków.pl_PL
dc.referencesStern H. H., 1983, Fundamental concepts of language teaching, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesStrykowski W., 2004, Kompetencje medialne: pojęcie, obszary, formy kształcenia, [w:] W. Strykowski, W. Skrzydlewski (red.), Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, eMPi2, Poznań.pl_PL
dc.referencesSzulc A., 1997, Słownik dydaktyki języków obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚliwerski B., 1998, Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków (wyd. IV – 2004; wyd. VII – 2011).pl_PL
dc.referencesTomaszewski T., 1963, Wstęp do psychologii, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTomaszewski T., 1968, Problemy i kierunki współczesnej psychologii, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWlodowski R. J., 1985, Enhancing adult motivation to learn, San Francisco.pl_PL
dc.referencesWojtyła K., 1976, Osoba: podmiot i wspólnota, „Roczniki Filozoficzne” , 24, 2: 5–39.pl_PL
dc.referencesWołoszyn S., 2009, Kultura umysłowa i reformy w epoce oświecenia, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika. Podręcznik akademicki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZaczyński W. P., 2002, Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZawadzka E., 2004, Nauczyciel języków obcych w dobie przemian, Impuls, Kraków.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record