Now showing items 1-20 of 22

  • Beznà komunikâcia obyvatel’ov siićasnych miest vo svetle slovenskÿch sociolingvistickÿch vÿskumov 

   Patraś, Vladimir (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
   Autor ma na celu syntetyzujące przedstawienie badań socjolingwistycznych prowadzonych w słowackich aglomeracjach miejskich. Pierwszy etap badań tzw. języka miasta realizowany był w latach 60. i na początku następnego ...
  • Błędy językowe popełniane przez łodzian 

   Jachimowska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
   Настоящая статья обращает внимание на языковые нарушения, допускаемые в наше время жителями Лодзи. Многочисленную группу составляют ошибки с диалектной основой, типичной для нашего города, но преобладают отступления от ...
  • Funkcjonowanie terminologii prawniczej w potocznej polszczyźnie łódzkiej inteligencji 

   Habrajska, Grazyna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
   За последние годы в польской прессе, радио и телевидении всё чаще стали появляться юридические термины. Они редко объясняются и редко понимаются читателями и слушателями. Термины такого рода, как: ратификация, референдум, ...
  • Graffiti łódzkie 

   Szubert, Alicja; Michalewski, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
   В статье рассматриваются синтактические конструкции настенных надписей и анализируется вопрос воздействия граффити на языковое поведения представителей городского общества. Степень формальной сложости этих подписей ...
  • Język białostockich szyldów i reklam 

   Abramowicz, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
   В статье подвергаются обзору вывески и рекламы, выступающие на стенах зданий и магазинов в Белостоке. Характерной особенностью языка вывесок является номинативность. Информация представлена коротко, используются почти ...
  • Język w mieście a publikatory 

   Michalewski, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
   Bis zum Jahre 1989 enthielten die Fernsehe-, Rundfunk- und Pressetexte in Polen nur wenige regioneile, lokale Sprachmerkmale. Jetzige, neue lokale Redaktionen stehen nicht mehr unter (auch der Sprach-) Zentrallkontrolle. ...
  • Konstrukcje typu stawiać wymagania a kultura języka 

   Drechsel, Ulrich (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
   Auf Grund ihrer Bedeutung als Mittel zur Nominalisierung sowie гиг Bereicherung und Präzisierung des sprachlichen Ausdrucks verdienen analytische Konstruktionen (= Funktionsverbgefüge) nehr Beachtung als bisher - auch ...
  • Miejsce szkoły w pejzażu socjolingwistycznym miasta 

   Wojtczuk, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
   In the article school is treated as an institution which creates its own lexical varieties: pupils’ slang, pedagogic terminology and school common-inflexion vocabulary. Undoubtedly, they influence local language varieties ...
  • Nacechowanie ekspresywne w nazwiskach łodzian 

   Miniak, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
   В настоящей статье рассматривалось около 460 личностных имен собственных, которые считались их носителями осмеивающими или обидными и по этому поводу были заменены другими фамилиями. Материял собирался в территориальных ...
  • Najnowsze tendencje w tworzeniu nazw ciągów komunikacyjnych Łodzi 

   Nowakowska, Maria Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
   Настоящая статья содержит анализ наименований коммуникационных артерий Лодзи, возникших или наименованых в годы 1983-1994. Все рассматриваемые названия разделялись на группы, соответственно их семантическому и структурному ...
  • Nazwać swoje zwierzę - czyli o wielkomiejskiej zoonimii 

   Tomaszewska, Sławomira (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
   В настоящей статье я рассматриваю около 1000 кличек животных, живущих в домашних условиях, таких как: собаки, кошки, птицы, хомяки, морские свинки, черепахи, крысы, змеи, лягушки, пауки итп. Материалы собирались путем ...
  • O poprawności językowej w tekstach kazań 

   Zawilska, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
   Анализ провозглашаемых в лодзинских костелах проповедей, в течении почти года, позволил заметить многочисленные языковые ошибки, среди которых выделялусь: фонетические, флективные, лексикальные, синтактические. Они ...
  • Obce elementy językowe w moskiewskim argot 

   Dacewicz, Leonarda (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
   Materials for analysis were taken from Dictionary o f Moscow Argot by W. S. Jelistratow. New borrowings in Moscow argot are comparatively small in number. English and American words have formed the largest group. Aparat ...
  • Obserwacje i rozważania na temat wielojęzyczności w Wilnie 

   Wiemer, Björn (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
   Im vorliegenden Beitrag wird das soziolinguistische Bild der Stadt Vilnius (Wilno) skizziert. Die litauische Hauptstadt bietet nach dem Zerfall der Sowjetunion und der Wiedererlangung staatlicher Souveränität durch die ...
  • Od redakcji 

   Unknown author (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
  • Pierogolandia i Papulux, czyli najnowsze nazwy łódzkich firm. Ocena funkcjonalności i poprawności 

   Machnicka, Magdalena; Różycka, Izabela (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
   In this paper we analyse some 600 recent names of various firms in Łódź and the Łódź region. The analysis concentrates on problems of language correctness and functionalism. The criteria of correctness used in our paper ...
  • Przyczyny zmian w polskim systemie adresatywnym 

   Grybosiowa, Antonina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
   После второй мировой войны произошла переоценка моделей вежливых форм обращения, свойственных как высшим кругам общества, пользующимся общелитературным польским языком, так и кругам употребляющим диалекты. В значительной ...
  • Sociolekt Studentov gymnâzia w Banskej Bystric 

   Odalos, Pavol (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
   W artykule zostały przedstawione wyniki badań słownictwa uczniów Liceum Ogólnokształcącego z ul. Kollâra w Bańskiej Bystrzycy. 1. Analizie słowotwórczo-semantycznej poddano 273 środowiskowe wyrazy (slangowe i profesjonalne), ...
  • Struktura współczesnych skrótowców 

   Sawicka, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
   В настоящей статье собран опыт анализа способов формирования новейших сокращении в польском языке 90-х годов, обоснованный на примере названия разного рода предприятий. Проведенный анализ показал, что в формировке ...
  • Środowiskowe zróżnicowanie polskiego języka mówionego w Glasgow (w Szkocji) 

   Tyralska-Wilson, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
   Настоящая работа обращает внимание на социолингвистические разницы в области польского разговорного языка с учетом разницы поколений (первое, второе, третье и четвертое поколение эмигрантов) и общественной среды ...