Now showing items 1-20 of 35

  • Antroponimia a dialektologia - zależności metodyczne 

   Gala, Sławomir (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   The presented line of anthroponymic research which gives priority to the substance of proper personal names, their place in the language and their social functions meets the requirements set up for linguistics. The new ...
  • Badanie słownictwa gwarowego pray pomocy metod systemowych (na przykładzie badania słownictwa rosyjskiej gwary staroobrzędowców w Polsce) 

   Grek-Pabisowa, Iryda (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   The paper presents a system analysis and computer aided research of the lexicon of a Russian dialectal packet (in Poland). The vocabulary referring to a chosen discipline (covering over 6000 words) was indexed with respect ...
  • Czynniki warunkujące różnorodność językowych struktur akcentuacyjnych 

   Olechnowicz, Mścisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   В статье выделяется типы акцентуационных структур в разных языковых семьях и проводится их функциональная характеристика в синхронном и диахронном планах. Критически обсуждается общепринятая в науке теория о функции ...
  • Dialektologia a etnografia 

   Budziszewska, Wanda (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   There is a close connection between dialectology and ethnography. In the early 19th century there existed a tingle branch of knowledge - folklore - which later gave rise to ethnography and dialectology.
  • Dialektologia a socjolingwistyka 

   Dunaj, Bogusław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   The paper starts with a presentation of circumstances under which dialectology developed in the 2nd half of the 19th century. The growth of sociolinguistics dates back to the turn of the 50's and 60’s of the 20th ...
  • Dialektologia a toponimia 

   Rospond, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  • Dialektologia i inne nauki 

   Handke, Kwiryna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   The paper presents the relation between dialectology and other disciplines through a verification of the notion dialectology. According to the author an analysis of the relations between dialectology and other scientific lines ...
  • Dialektologia i stylistyka w badaniach tekstu utworu literackiego 

   Dubisz, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  • Grupy spółgłoskowe litewskiej gwary puńskiej 

   Smoczyński, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   The paper deals with the phonotactics of Lithuanian Southern Aukshtaitish dialect. Represented by the dialect of Puńsk it is still in current use in the Polish area of Suwałki. The author analyses its onset and ultima ...
  • Izoglosy na terenie gminy Przytyk w województwie radomskim 

   Jankowski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   The introduction of the paper contains information concerning the purpose of the study and a short description of the commune Przytyk. In the main part of the article the author discusses the most important features of ...
  • Liczebniki dwoje, oboje/obydwoje, troje w polskim języku literackim i w dialektach 

   Zieniukowa, Jadwiga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   The paper describes the status of collective numerals, especially those endirg in -oje, in modern literary Polish and in the dialects of the Polish linguistic area. The following problems are discussed: 1) the position ...
  • Materiał dialektologiczny w opisie wybranych konstrukcji z przyimkiem po 

   Okoniowa, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   The author uses dialectological material in her description of spacial structures with the preposition po. A wide, three-element context comprising the relation, the localizer and the localized object is suggested. A ...
  • Mazurzenie w drugiej i trzeciej części Psałterza floriańskiego 

   Cybulski, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   A review of the text of the Psalter of St. Florian indicates the necessity for a revision of S. Rospond's theory of the obvious Mazovian features of the second and third copyists. It occurs that the second copyist certainly ...
  • Metody dialektologiczne w onomastyce 

   Rzetelska-Feleszko, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   Dialectology and onomastics are two lines of linguistic science. Dialectology aims at presenting the dialectal system as a whole; onomastics examines only a part of the lexical system - the proper names. There are ...
  • Metody statystyczne w badaniach dialektologicznych 

   Kąś, Józef (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   Statistical methods are an indispensable instrument for modern dialectological research which concentrates on the 'mutual influence of general language and dialects. Their usefulness is especially visible in phonetic ...
  • Městská mluva ostravská 

   Skulina, Josef (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   Mowa miejska Ostrawy (HMD) ma charakter złożony. Funkcjonuje w niej szereg różnych systemów językowych (miejscowy dialekt laski, potoczna mowa laska, potoczna odmiana mówiona jeżyka czeskiego, odmiana mówiona czeskiego ...
  • Nazwiska pomorskie pochodzące od dialektyzmów leksykalnych 

   Breza, Edward (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   In the introduction the author presents some Pomeranian surnames described earlier in various works. The present paper includes 77 surnames derived from lexical dialectisms. There are among them names obtained from ...
  • Nazwy terenowe typu Pod Górą, Za lasem na Lubelszczyźnie 

   Buczyński, Mieczysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   The origin and functions of the names of the type Pod Górą, and Za Lasem have been examined on the basis of 598 locality names collected in 97 places of the Lublin area. The author aimed at examining their syntactic uses ...
  • Niektóre problemy bilingwizmu (na przykładzie gwar włodawskich) 

   Czyżewski, Feliks (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   The paper discusses some problems of the linguistic interference formation in the bilingual, Polish-Ukrainian area of Włodavian dialects. As a result of the many hundred years old coexistence of the Ukrainian and ...
  • Nowy Słownik gwar polskich a inne polskie słowniki 

   Niezabitowska, Anna; Reichen, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   While comparing the new Dictionary of Polish Dialects with other Polish dictionaries the authors paid attention to some characteristic differences which gave rise to theoretical as well as methodological considerations. Any ...