Now showing items 4-8 of 8

  • Semantische Zusammenhänge zwischen imperativischen und konjunktionalen Konditionalsätzen im Polnischen und im Deutschen 

   Czechowska-Błachiewicz, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1984)
   Przedmiotem badań niniejszego artykułu jest pokrewieństwo semantyczne miedzy imperatywną konstrukcją zdaniową, która wyraża pewien warunek, a spójnikowym zdaniem warunkowym. Jeśli imperatyw wyraża żądanie, którego ...
  • Wort und Lexem 

   Sadziński, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1984)
   W artykule podjęto próbę rozgraniczenia pojęć "wyraz" i "leksem". Po krytycznych uwagach dotyczących ich definiowania w literaturze przedmiotu następuje egzemplifikacja w oparciu o derywaty i złożenia (Komposita). ...
  • Zum Problem der Texteinteilung im linguistisch-methodischen Aspekt 

   Kozłowski, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1984)
   Artykuł niniejszy stanowi próbę klasyfikacji tekstów oraz prezentuje kilka możliwości ich wykorzystania w nauczaniu i uczeniu również języka obcego. Dostrzegając trudności w znalezieniu stosunkowo jednolitych kryteriów ...
  • Zur allgemeinen Charakteristik formbildender Alternationen im Deutschen und Polnischen 

   Tarantowicz, Alfred (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1984)
   Calem artykułu jest ogólna charakterystyka alternacji formotwórczych zarówno wokalicznych, jak i konsonantycznych, oraz alternacji z zerem zachodzących w języku niemieckim i polskim. Altemacje te służy w obu językach, ...
  • Zur Rolle der Übersetzung im Spracherwerb 

   Wychowaniec, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1984)
   Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest rola tłumaczenia jako techniki nauczania w metodach pośrednich i bezpośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem metody gramatyczno-tłumaczeniowej, audiolingwalnej i kognitywnej. W ...