Spis treści

1. Wstęp
(Wiesław Puś, Jarosław Kita)

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

2. Industrializacja ziem polskich w historiografii a problem udziału ziemiaństwa w tym procesie w XIX i na początku XX w. / Industrialization of the Polish territories in historiography and the problem of participation of the landed gentry in this process in 19th and at the beginning of 20th century
Wiesław Puś
3. Konstanty Wolicki (1792 – ok. 1860). Ziemianin – przemysłowiec – polityk / Konstanty Wolicki (1792 – ca 1860). Landowner – industrialist – politician
Jerzy Szczepański
4. Zarys działalności oświatowej Lubelskiego Towarzystwa Rolniczego w latach 1905–1914 / The educational activity of Lublin’s Agricultural Company
Andrzej Przegaliński
5. Majątki ziemiańskie okolic Urzędowa na przełomie XIX i XX w. a proces uprzemysłowienia / Landlords’ estate at the turn of the 19th and 20th centuriesin Urzędów region and the process of industrialization
Anna Wnuk
6. Modernizacje techniczne w majątkach ziemiańskich w guberniach białoruskich w końcu XIX i na początku XX wieku / Gentry estates in Belorussian Gubernyias at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century
Roman Jurkowski
7. Rola ziemiaństwa polskiego w industrializacji Ukrainy w drugiej połowie XIX wieku / Polish landowners and their impact on the industrialization of Ukraine in the second half of the 19th century
Aleksandra Anusik
8. Inicjatywy ziemian i przemysłowców ziemiańskich w wybranych sektorach gospodarki Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX i na początku XX w. / Initiatives of landowners and industrialists in chosen sectors of the economy of the Kingdom of Poland in the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century
Rafał Wiktor Kowalczyk
9. Ziemiaństwo a uprzemysłowienie Galicji na przełomie XIX i XX w. (do 1918 r.) / Landowners and the industrialization of Galicia at the turn of the 19th and 20th centuries (until 1918)
Tomasz Kargol
10. Ziemianie – prekursorzy przemysłu na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XIX w. / Landowners − the forerunners of industry in the eastern area of former Republic of Poland in the first half of 19th century
Edward Naruszewicz, Karol Naruszewicz
11. Wątki dotyczące przemysłu na łamach „Ziemianina” i „Głosu Ziemiańskiego” 1917–1920 / The plots concerning industry inserted in “Ziemianin” and “Głos Ziemiański” 1917–1920
Marek Przeniosło
12. Udział ziemian w wileńskich towarzystwach rolniczych i technicznych na początku XX w. / Activity of landowners in agricultural and technical societies in Vilnius at the beginning of 20th century
Henryka Ilgiewicz
13. Uprzemysłowienie Ordynacji Zamojskiej w okresie międzywojennym / Industrialization of the Zamoyski’s Estate in the interwar period
Marian Kozaczka
14. Wkład ziemiaństwa w rozwój przemysłu cukrowniczego w województwie kieleckim w latach 1918–1939 / The influence of the gentry on the development of sugar industry in the Kielce Province from 1918 to 1939
Elżbieta Słabińska
15. Postawa ziemian galicyjskich wobec przemysłu – wystawa przemysłowo-rolnicza w Jaworowie w 1907 r. / Attitude of Galician landowners towards industrialization – Javoriv agrarian and industrial exhibition in 1907
Jerzy Komorowski
16. Geislerowie z Wyczerp Dolnych – przemysłowcy czy ziemianie? / The Geislers from Wyczerpy Dolne – industrialists or landowners?
Edyta Majcher-Ociesa
17. Lechniccy – z dziejów publicznego zaangażowania ziemiaństwa w Drugiej Rzeczypospolitej / Lechnickis – from history of Polish landowners’ public involvement in the Second Republic of Poland
Przemysław Waingertner
18. Inicjatywy gospodarcze Rostworowskich (1865–1934) w Milejowie na Lubelszczyźnie / Economic initiatives of Rostworowskis (1865–1934) in Milejów (Lublin region)
Stanisław Jan Rostworowski
19. Hipolit Estko (1800–1857) i fabryka cukru w Tarzymiechach / Hipolit Estko (1800–1857) and sugar factory in Tarzymiechy
Bogdan Mardofel

RECENZJE I OMÓWIENIA

20. Jerzy Szczepański, „Książę Ksawery Drucki-Lubecki (1778–1846)”, DiG, Warszawa 2008, ss. 278
Wiesław Puś
21. Uwagi do „Kilku uwag krytycznych dotyczących poglądów i działalności Stanisława Staszica” autorstwa Janusza Skodlarskiego
Jerzy Szczepański
22. „Dobroczynność i pomoc społeczna na ziemiach polskich w XIX, XX i na początku XXI wieku”, red. Marek Przeniosło, KTN, Kielce 2008, ss. 305
Jarosław Kita
23. „Getto Łódzkie Litzmannstadt Getto 1940–1944”, red. Julian Baranowski i Sławomir M. Nowinowski, Instytut Pamięci Narodowej, Łódź 2009, ss. 288
Marta Sikorska-Kowalska
24. Jerzy Szałygin, „Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na ziemi łęczyckiej”, DiG, Warszawa 2008, ss. 115 + 9 nlb (mapy)
Krzysztof Woźniak

Recent Submissions

View more