Now showing items 1-10 of 1

  aktywa obrotowe (1)
  aktywa trwałe (1)
  bilans (1)
  formalne aspekty związane ze sprawozdaniem finansowym (1)
  kapitał własny (1)
  rachunek przepływów pieniężnych (1)
  rachunek zysków i strat (1)
  sprawozdanie finansowe (1)
  ustawa o rachunkowości (1)
  wycena bilansowa (1)