Show simple item record

dc.contributor.authorDomagała-Kręcioch, Agnieszka
dc.contributor.authorMajerek, Bożena
dc.contributor.editorDubas, Elżbieta
dc.contributor.editorStelmaszczyk, Joanna
dc.date.accessioned2022-06-28T12:57:50Z
dc.date.available2022-06-28T12:57:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationDomagała-Kręcioch A., Majerek B., Kompetencje osobiste i społeczne w szkolnych doświadczeniach uczniów, [w:] Biografie i uczenie się, „Biografia i badanie biografii”, t. 4, Dubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 173-186, https://doi.org/10.18778/7969-451-8.13pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-451-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42305
dc.description.abstractW artykule przedstawione zostały wyniki badań prowadzonych wśród osób dorosłych na temat szkolnych efektów kształcenia. Retrospektywna analiza esejów biograficznych dotyczyła przede wszystkim kształtowania umiejętności życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji osobistych i społecznych, i prowadzona była w trzech kolejnych obszarach. Pierwszy z nich nawiązywał do realizacji planowanych w procesie wychowania umiejętności (na przykład otwartości na zmiany, elastycznego i kreatywnego myślenia, samodzielności czy komunikatywności oraz budowania relacji z innymi). Drugi obszar analizy dotyczył zaniedbań i przeoczeń w programach szkolnych (między innymi brak sumienności i odpowiedzialności, brak umiejętności rozpoznawania własnych emocji czy nieumiejętność planowania i zarządzania czasem). Ostatni z wyodrębnionych kontekstów analizy nawiązywał natomiast do niezamierzonych, a czasem wręcz szkodliwych dla rozwoju ucznia rezultatów wychowawczych (na przykład kształtowanie poczucia bezradności i bezsilności, przyzwolenie na krzywdzenie innych, postawę nietolerancji wobec odmienności, tolerowanie niesprawiedliwości, fałszu i obłudy w relacjach z innymi).pl_PL
dc.description.abstractThe article represents the reports of research made among adults apropos school education effects. The retrospective analysis of biographical essays concerned above all the formation of life abilities, especially personal and social competences and it was conducted in three following areas. The first of them concerned the execution of planned abilities in the process of bringing up (e.g. a will to change, flexible and creative thinking, independence or communication and building relationships with others). The second area of the analysis concerned negligence and oversight in school programs (among other things lack of conscientiousness and responsibility, disability to recognize one’s emotions or disability to plan and manage time). The last context of the analysis referred to unintentional, sometimes even harmful bringing up effects (e.g. formation of the sense of helplessness, concent to hurt others, intolerance towards distinctiveness, tolerance towards injustice, falsehood and hypocrisy towards other beings).pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Biografie i uczenie się, „Biografia i badanie biografii”, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.relation.ispartofseries„Biografia i badanie biografii”;4
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkompetencje osobistepl_PL
dc.subjectkompetencje społecznepl_PL
dc.subjectdoświadczenia szkolnepl_PL
dc.subjectpersonal competencespl_PL
dc.subjectsocial competencespl_PL
dc.subjectschool experiencespl_PL
dc.titleKompetencje osobiste i społeczne w szkolnych doświadczeniach uczniówpl_PL
dc.title.alternativePersonal and social competence in students’ school experiencespl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number173-186pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pracy Socjalnej, 31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-561-4
dc.referencesBogaj A., 1993, Efektywność kształcenia, [w:] W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Fundacja „Innowacja”, Warszawa, s. 179–181.pl_PL
dc.referencesChrost M., 2012, Kompetencje emocjonalne i społeczne młodzieży, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków.pl_PL
dc.referencesCzerepaniak-Walczak M., 1995, Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.pl_PL
dc.referencesDay C., 2008, Od teorii do praktyki. Rozwój zawodowy nauczyciela, GWP, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesDylak S., 1995, Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.pl_PL
dc.referencesFilipowicz G., 2004, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGardner H., 2009, Pięć umysłów przyszłości, Wydawnictwo „Laurum”, Kielce.pl_PL
dc.referencesGoleman D., 1997, Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań.pl_PL
dc.referenceshttp://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_pl.htmpl_PL
dc.referencesGóralska R., Madalińska-Michalak J., 2012, Kompetencje emocjonalne nauczyciela, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKwatera A., 2014, Praktyczne implikacje zniekształceń poznawczych i ich znaczenie w wyjaśnianiu (d)efektów skutecznego oddziaływani nauczycieli-wybrane zagadnienia [w:] A. Domagała-Kręcioch, B. Majerek (red.), Szkoła jako przestrzeń edukacyjnego (nie)porozumienia, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków.pl_PL
dc.referencesMariański W., 2013, Jakich pilnych zmian potrzebuje polska szkoła? Propozycje ekspertów, Warszawa, http://issuu.com/szymonkonkol/docs/jakich-pilnych-zmian-potrzebuje-pol (15.02.2014).pl_PL
dc.referencesMastalski J., 2006, Samotność globalnego nastolatka, PAT, Kraków.pl_PL
dc.referencesNiemiec J., 2007, Uczenie się dorosłych – zadaniem pedagogiki, „Edukacja. Studia. Badania. Innowacje”, nr 4 (100).pl_PL
dc.referencesNowosad I., 2010, Tworzenie programów szkolnych jako narzędzie doskonalenia praktyki szkolnej, [w: ] I. Nowosad, I. Mortag, J. Ondrakova (red.), Jakość życia i jakość szkoły. Wprowadzenie w zagadnienia jakości i efektywności pracy szkoły, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.pl_PL
dc.referencesOkoń W., 2004, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPuślecki W., 2000, Kształcenie wyzwalające w teorii i praktyce edukacyjnej, [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika alternatywna. Dylematy teorii, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków.pl_PL
dc.referencesRapley T., 2010, Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRembierz M., 2013, Rzetelność i jakość kształcenia. Rzetelność edukacji jako warunek osiągania wyższej jakości kształcenia, [w:] L. Pawelski (red.), O poprawę efektywności kształcenia, PSNT, Szczecinek.pl_PL
dc.referencesSzczepański J., 1989, Społeczne uwarunkowania rozwoju oświaty, WSiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzempruch J., 2007, Dydaktyka wobec wyzwań edukacji, [w:] J. Świrko-Pilipczuk (red.), Dydaktyka ogólna i nauki z nią współdziałające, Wydawnictwo „Zapol”, Szczecin.pl_PL
dc.referencesSzymański M.J., 2014, Z recenzji książki Szkoła jako przestrzeń edukacyjnego (nie)porozumienia, A. Domagała-Kręcioch, B. Majerek (red.), Wydawnictwo „Impuls”, Kraków.pl_PL
dc.contributor.authorEmaildokreciaga@op.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailbozenamajerek@interia.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-451-8.13
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe