Show simple item record

dc.contributor.authorPopek, Katarzyna
dc.contributor.editorDubas, Elżbieta
dc.contributor.editorStelmaszczyk, Joanna
dc.date.accessioned2022-06-28T12:27:17Z
dc.date.available2022-06-28T12:27:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationPopek K., Fenomen biografii jednego małżeństwa – ich życie, ich sędziwy wiek, [w:] Biografie i uczenie się, „Biografia i badanie biografii”, t. 4, Dubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 119-137, https://doi.org/10.18778/7969-451-8.09pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-451-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42297
dc.description.abstractPrezentowana opowieść przedstawia losy Stanisława i Haliny, przykładnego małżeństwa. Oboje przeżyli wojenne dzieciństwo. Fenomenologia konsekwentnie odsyła do istoty opisywanych przez nich przeżyć. Hermeneutyka ukazuje natomiast, że dzięki toczonej narracji można porządkować własne życie, które w samym jego biegu bardzo często podlega bezładnym procesom. Najważniejszego bilansu życia dokonuje się zazwyczaj w sędziwym wieku. Dobrze jest mieć wtedy wokół siebie bliskich, z którymi można dzielić swoje przeżycia. Udane małżeństwo lub chociaż wspomnienie o nim może być dla starszego człowieka prawdziwą ostoją. Troska o współmałżonka jest nieraz żmudna, lecz miłość i najlepiej pojęte poczucie obowiązku w pełni rekompensują podejmowany trud. Pragnę wykazać, że nie trzeba być tzw. „bohaterem historii”, aby żyć godnie i szczęśliwie oraz żeby być przykładem dla innych.pl_PL
dc.description.abstractThe presented story tells the lives of Stanislaw and Halina, an exemplary marriage. Both of them survived the war childhood. Phenomenology consequently refers to the essence of the experiences which are described by them. Hermeneutics shows instead that thanks to narration, which is waged the wagers can organize their own lives, in course of which they very often subject to incoherent processes. The most important life balance is usually carried out in the old age. It is good to have then the loved ones around you – you can share your experiences with them. A successful marriage or at least the memory of it may be for the older man his true mainstay. Caring for a spouse is often toilsome, but the love and the best understood sense of duty compensate fully the undertaken effort. I want to demonstrate that you do not need to be called “the hero of history” to live with dignity and happily and to be an example for others.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Biografie i uczenie się, „Biografia i badanie biografii”, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.relation.ispartofseries„Biografia i badanie biografii”;4
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectsędziwy wiekpl_PL
dc.subjectprzykładne małżeństwopl_PL
dc.subjectwspólne życiepl_PL
dc.subjectwspomnieniapl_PL
dc.subjecttroska o współmałżonkapl_PL
dc.subjecttrzecia młodośćpl_PL
dc.subjectnarracjapl_PL
dc.subjectwłasna opowieśćpl_PL
dc.subjectfenomen biografii małżeństwapl_PL
dc.subjectistota rzeczypl_PL
dc.subjectthe old agepl_PL
dc.subjectan exemplary marriagepl_PL
dc.subjectcommon livespl_PL
dc.subjectmemoriespl_PL
dc.subjectcaring for a spousepl_PL
dc.subjectthird youthpl_PL
dc.subjectnarrationpl_PL
dc.subjectthe own storypl_PL
dc.subjectphenomenon of marriage’s biographypl_PL
dc.subjectthe essence of thingpl_PL
dc.titleFenomen biografii jednego małżeństwa – ich życie, ich sędziwy wiekpl_PL
dc.title.alternativePhenomenon of one marriage’s biography – their lives, their old agepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number119-137pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Logiki i Metodologii Naukpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-561-4
dc.referencesBiemel W., 1947, Wprowadzenie wydawcy, [w:] E. Husserl, Idea fenomenologii, www.filozofia.umk.pl/pliki/husserl_e_-_idea_fenomenologii.doc (30.04.2014).pl_PL
dc.referencesBuber M., 1992, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, tłum. J. Doktor, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCicero M.T., 1963, Katon Starszy: O starości, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCyrański B., 2012, Aksjologiczne podstawy pedagogiki społecznej Heleny Radlińskiej. Przykład zastosowania interpretacji hermeneutycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M., Rokuszewska-Pawełek A., 1989, Analiza autobiografii Rudolfa Hössa, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2 (33), s. 35–65.pl_PL
dc.referencesDubas E., 2000, Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesFromm E., 1992, O sztuce miłości, tłum. A. Bogdański, Wydawnictwo „Sagittarius”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGutowska-Ciołek A., 2012, Uczenie się dorosłych w sytuacji przyjaźni – perspektywa andragogiczna, praca doktorska, Uniwersytet Łódzki.pl_PL
dc.referencesKaźmierska K., 1997, Wywiad narracyjny – technika i pojęcia analityczne, [w:] M. Czyżewski, A. Piotrowski, A. Rokuszewska-Pawełek (red.), Biografia a tożsamość narodowa, Katedra Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMierzwiński B., 2010, Istota miłości małżeńskiej. Aspekty teologiczno-pastoralne, „Fides et ratio”, nr 4 (4), s. 5–13.pl_PL
dc.referencesMuszyński M., 2007, Śmierć jako zjawisko uniwersalne, [w:] E. Dubas (red.), Uniwersalne problemy andragogiki i gerontologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 99–107.pl_PL
dc.referencesMuszyński M., 2012, Aktywność osób starszych w przestrzeni badawczej gerontologii społecznej – ujęcie andragogiczne, praca doktorska, Uniwersytet Łódzki.pl_PL
dc.referencesRiemann G., Schütze F., 1992, „Trajektoria” jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2 (36), s. 89–109.pl_PL
dc.referencesSchütze F., 1997, Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej, „Studia Socjologiczne”, nr 1, s. 11–56.pl_PL
dc.referencesTrzebiński J., 2002, Narracyjne konstruowanie rzeczywistości, [w:] J. Trzebiński (red.), Narracja jako sposób rozumienia świata, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 17–42.pl_PL
dc.referencesWejland A., 1977, Analiza logiczna interrogacji i jej zastosowania w badaniach społecznych, Zakład Narodowy im Ossolińskich, Wrocław.pl_PL
dc.referenceshttp://www.cytaty.info/autor/jimmorrison.htm (30. 04. 2014).pl_PL
dc.contributor.authorEmailk.popek111@wp.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-451-8.09
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe