Redakcja naukowo-dydaktyczna
Jarosław Wierzbiński, Anna Ginter

Recenzenci
Zofia Czapiga, Stefania L. Lisniak, Krystyna Szczęśniak, Wiesław Witkowski

Redaktor zeszytu
Jarosław Wierzbiński

CONTENT

Funkcjonowanie środków językowo-stylistycznych w tekstach mówionych i pisanych

Od redaktora

1. Obrazowanie a przekład
Anna Ginter
2. Językowo-kulturowy obraz 'światła' w polskich i rosyjskich współczesnych tekstach reklamowych
Halina Kudlińska-Stępień
3. Spójność tekstowa jako charakterystyczna cecha noweli W. Stefanyka Droga
Oleg W. Leszczak
4. Funkcjonowanie rosyjskich jednostek frazeologicznych charakteryzujących człowieka szczerego i otwartego
Agata Piasecka
5. О языке западнорусского катехизиса из 1585 г.
Адам Фаловский
6. Русское учение о словообразовании
Герберт Иелитте
7. Когнитивный потенциал речевых средств художественного изображения
Михаил С. Лабащук
8. Субстантивное словообразование в Слове о полку Игореве
Геннадий Николаев
9. О специфике новообразований в произведениях Владимира Маяковского
Ярослав Вежбинский
10. Комментарии в пределах художественной модели (анализ одного произведения В. Гандельсмана)
Владимир И. Заика
11. Морфосинтаксические и семантико-стилистические особенности числительных 'Г и '11' в раннедревнерусском языке
Олег Ф. Жолобов

Recent Submissions