Show simple item record

dc.contributor.authorBanout, Marta
dc.contributor.authorPyszkowska, Anna
dc.contributor.editorDynkowska, Julia
dc.contributor.editorLemann, Natalia
dc.contributor.editorWróblewski, Michał
dc.contributor.editorZatora, Anna
dc.date.accessioned2021-06-14T06:23:38Z
dc.date.available2021-06-14T06:23:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationBanout M., Pyszkowska A., Hejtera obraz moralny: postawy wobec uchodźców w kontekście przekonań i wartości, [w:] Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy, Dynkowska J., Lemann N., Wróblewski M., Zatora A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 217-233, DOI: 10.18778/8088-665-0.16pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-665-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/36190
dc.description.abstractBadanie miało na celu ocenę i analizę związków pomiędzy postawami Polaków wobec uchodźców z Syrii (neutralne, pozytywne, negatywne, hejtujące) a pięcioma fundamentami moralnymi w ujęciu Jonathana Haidta (troska/krzywda, sprawiedliwość/ oszustwo, lojalność/zdrada, autorytet/władza, świętość/degradacja) i odczuwanym bólem społecznym. W badaniu wzięło udział 798 respondentów, a uzyskane wyniki wskazują na niejednorodny wizerunek hejtera, który wykazuje równocześnie dużą wrogość do grupy obcej oraz silne poczucie lojalności wobec grupy własnej i przyjmowania autorytetu władzy.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of the research was to evaluate and analyze the relationships between Polish society’s attitudes towards refugees from Syria (neutral, positive, negative, hating), five moral foundations according to Jonathan Haidt’s theory (care/harm, fairness/ cheating, loyalty/betrayal, authority/subversion, sanctity/degradation), and social pain. The study involved 798 subjects and revealed heterogeneous image of a hater who shows both high level of hostility towards foreigners and a strong sense of loyalty to one’s own group and acceptance of authority.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDynkowska J., Lemann N., Wróblewski M., Zatora A. (red.), Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectfundamenty moralnepl_PL
dc.subjectból społecznypl_PL
dc.subjectmowa nienawiścipl_PL
dc.subjectuchodźcypl_PL
dc.subjectmoral foundationspl_PL
dc.subjectsocial painpl_PL
dc.subjecthate speechpl_PL
dc.subjectrefugeespl_PL
dc.titleHejtera obraz moralny: postawy wobec uchodźców w kontekście przekonań i wartościpl_PL
dc.title.alternativeThe Moral Image of a Hater: Attitudes Towards Refugees in the Context of Beliefs and Valuespl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number217-233pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Śląski, Zakład Psychologii Zdrowia i Jakości Życiapl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Śląskipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-666-7
dc.referencesHaidt Jonathan (2014), Prawy umysł: dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka?, Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot.pl_PL
dc.referencesJarmakowski-Kostrzanowski Tomasz (2014), Polska Adaptacja Kwestionariusza Moral Foundations Questionnaire (MFQ-PL) — wstępne wyniki https://www.researchgate.net/publication/266394141_Polska_Adaptacja_Kwestionariusza_Moral_Foundations_Questionnaire_MFQ-PL-_wstepne_wyniki [dostęp: 05.02.2016].pl_PL
dc.referencesRada Europy (1997), Rekomendacja R (97) 20 http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/other_committees/dh-lgbt_docs/CM_Rec(97)20_en.pdf [dostęp: 05.02.2016].pl_PL
dc.referencesWojtyna Ewa (2013), O bólu i radzeniu sobie z nim w kontekście współczesnej mentalności [w:] Kultura współczesna a zdrowie. Aspekty psychologiczne, M. Górnik-Durose (red.), GWP, Sopot.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmbanout@us.edu.plpl_PL
dc.contributor.authorEmaila.pyszkowska@gmail.compl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-665-0.16
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe