Show simple item record

dc.contributor.authorWalęcka-Matyja, Katarzyna
dc.contributor.authorKurpiel, Dominika
dc.contributor.editorMüller, Diana
dc.contributor.editorSobczak, Anna
dc.date.accessioned2019-06-18T14:10:04Z
dc.date.available2019-06-18T14:10:04Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationWalęcka-Matyja K., Kurpiel D., Psychologiczne profile radzenia sobie ze stresem przez matki młodzieży z niepełnosprawnością a poczucie własnej skuteczności, [w:] Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji, Müller D., Sobczak A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 105-127, doi: 10.18778/7969-022-0.08pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-022-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28896
dc.description.abstractCelem przedstawionych badań było określenie preferowanych stylów radzenia sobie ze stresem, prezentowanego poziomu poczucia własnej skuteczności i możliwych związków między badanymi czynnikami psychologicznymi z perspektywy matek adolescentów z niepełnosprawnością motoryczną. W badaniu wzięła udział grupa 103 matek, w której wyróżniono dwie grupy porównawcze. Matki wychowujące młodzież z niepełnosprawnością o podłożu neurologicznym stanowiły grupę kliniczną (N = 47), natomiast grupę porównawczą (N = 56) tworzyły matki wychowujące młodzież pełnosprawną (średnia wieku młodzieży z obu grup to odpowiednio 14 lat i 17 lat). Dokonując pomiaru badanych zmiennych, wykorzystano: kwestionariusz wywiadu, Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem (COPE) Ch. S. Carvera, M. F. Scheiera i J. K. Weintrauba w adaptacji Z. Juczyńskiego i N. Ogińskiej-Bulik oraz Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES) w adaptacji Z. Juczyńskiego. Otrzymane wyniki okazały się kongruentne z dotychczasowymi rezultatami prezentowanymi w literaturze przedmiotu. Matki adolescentów z niepełnosprawnością przejawiały bardziej zróżnicowane strategie radzenia sobie ze stresem niż matki pełnosprawnej młodzieży. W kontekście prezentowanego poziomu poczucia własnej skuteczności badane grupy matek nie różniły się między sobą. Poszukiwanie współzależności między badanymi zmiennymi psychologicznymi pozwoliło wykazać większe zróżnicowanie w grupie matek młodzieży niepełnosprawnej.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMüller D., Sobczak A. (red.), Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectradzenie sobie ze stresempl_PL
dc.subjectpoczucie skutecznościpl_PL
dc.subjectniepełnosprawnośćpl_PL
dc.titlePsychologiczne profile radzenia sobie ze stresem przez matki młodzieży z niepełnosprawnością a poczucie własnej skutecznościpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number105-127pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Rodzinąpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Pomorska w Słupsku, Wydział Edukacyjno-Filozoficzny, Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnejpl_PL
dc.referencesBąbiak I., Postrzeganie przez bliskich problemów osób z ograniczoną sprawnością, [w:] W. Łukowski (red.), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy. Portret środowiska, Wydawnictwo Academica SWPS, Warszawa 2007, s. 184–187.pl_PL
dc.referencesBartosz B., Doświadczenie macierzyństwa. Analiza narracji autobiograficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 54.pl_PL
dc.referencesBielawska-Batorowicz E., Kornas-Biela D., Z zagadnień psychologii prokreacyjnej, Wydawnictwo KUL, Lublin 1992, s. 23.pl_PL
dc.referencesBeckman P. J., Comparison of mothersʼ and fathersʼ perceptions of the effect of young children with and without disabilities, „American Journal on Mental Retardation” 1991, no 95, s. 585–595.pl_PL
dc.referencesBorzyszkowska H., Izolacja społeczna rodzin mających dziecko upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997, s. 75.pl_PL
dc.referencesBrejnak W., Dziecko i jego problemy przed sądem, [w:] K. J. Zabłocki (red.), Dziecko niepełnosprawne, jego rodzina i edukacja, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1999, s. 83.pl_PL
dc.referencesCunningham C., Dzieci z zespołem Downa. Poradnik dla rodziców, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1992, s. 45.pl_PL
dc.referencesGrant G., Whittell B., Do Families and Care Managers Have a Similar View of Family Coping?, „Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities” 2000, no 4, s. 256–275.pl_PL
dc.referencesGrey D.E., Coping over time: the parents of children with autism, „Journal of Intellectual Disability Research” 2006, no 50, s. 970–976.pl_PL
dc.referencesGuralnick M. J., Hammond M. A., Connor R. T., Neville B., Stability, change, and correlates of the peer relationships of young children with mild developmental delays, „Child Development” 2006, no 77, s. 312–324.pl_PL
dc.referencesHassall R., Rose J., McDonald J., Parenting stress in mothers of children with an intellectual disability: The effects of parental cognitions in relation to child characteristics and family support, „Journal of Intellectual Disability Research” 2005, no 49, s. 405–418.pl_PL
dc.referencesHarper D. C., Child Behavior Toward the Parent: A Factor Analysis of Mothersʼ Reports of Disabled Children, „Journal of Autism Developmental Disorders” 1984, no 14, s. 165–182.pl_PL
dc.referencesHarwas-Napierała B., Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, Charakterystyka okresów życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 159.pl_PL
dc.referencesHeszen-Niejodek I., Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, GWP, Gdańsk, s. 465–492.pl_PL
dc.referencesJuczyński Z., Ogińska-Bulik N., Narzędzia Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem, Wydawnictwo Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2009, s. 28, 39–41.pl_PL
dc.referencesJuczyński Z., Narzędzia Pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia, Wydawnictwo Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2001, 93–97.pl_PL
dc.referencesKing G., King S., Rosenbaum P., How mothers and fathers view professional care-giving for children with disabilities, „Developmental Medicine and Child Neurology” 1996, no 38, s. 397–407.pl_PL
dc.referencesKosińska K., Jelonkiewicz I., Poczucie koherencji a style radzenia sobie – zmiany w czasie, [w:] L. Szewczyk (red.), Radzenie sobie i pomoc innym w zdrowiu i chorobie, Wydawnictwo Neuro Centrum, Lublin 1997, s. 39–43.pl_PL
dc.referencesKościelska M., Oblicza upośledzenia, PWN, Warszawa 1998, s. 69.pl_PL
dc.referencesKowalik S., Upośledzenie umysłowe, teoria i praktyka rehabilitacji, PWN, Warszawa, 1989, s. 31.pl_PL
dc.referencesLarson E., Reframing the meaning of disability to families: the embrace of paradox, „Social Science &Medicine” 1998, no 47, s. 865–875.pl_PL
dc.referencesLazarus R. S., Paradygmat stresu i radzenia sobie, „Nowiny Psychologiczne” 1986, nr 3–4, s. 40–41.pl_PL
dc.referencesMaciarz A., Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych, Wydawnictwo Żak, Warszawa 2004, s. 42.pl_PL
dc.referencesMiller A., Gordon R., Daniele R., Stress appraisal and coping in mothers of disabled and nondisabled children, „Journal of Pediatric Psychology” 1992, no 17, s. 587–605.pl_PL
dc.referencesMonsen R. B., Servingchildren, „Journal of Pediatric Nursing” 2000, no 15 (3), s. 191–192.pl_PL
dc.referencesObuchowska I., Adolescencja, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 163–197.pl_PL
dc.referencesParchomiuk M., Rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wobec sytuacji trudnych, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 33.pl_PL
dc.referencesPeer J. W., Hilman S. B., The mediating impact of coping style on stress perception for parents of individuals with intellectual disabilities, „Journal of Intellectual Disabilities” 2012, no 16, s. 45–59.pl_PL
dc.referencesPilecka W., Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 171.pl_PL
dc.referencesPisula E., Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 50.pl_PL
dc.referencesPisula E., Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998, s. 54.pl_PL
dc.referencesPlopa M., Psychologia rodziny: teoria i badania, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2005, s. 249.pl_PL
dc.referencesSekułowicz M., Matki dzieci niepełnosprawnych wobec problemów życiowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 72.pl_PL
dc.referencesSęk H., Rola wsparcia społecznego w sytuacjach stresu życiowego. O dopasowaniu wsparcia do wydarzeń stresowych, [w:] H. Sęk, R. Cieślak, Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 49–67.pl_PL
dc.referencesSmykowska D., Rodzina wychowująca dziecko z niepełnosprawnością, [w:] I. Janicka (red.), Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 2010, s. 181–196.pl_PL
dc.referencesWrześniewski K., Style strategie radzenia sobie ze stresem. Problemy pomiaru, [w:] I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak (red.), Człowiek w sytuacji stresu – problemy teoretyczne i metodologiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996, s. 47.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-022-0.08


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe