SPIS TREŚCI


I. LITERATURA STAROPOLSKA

1. „Nabożne westchnienia” Mikołaja Mieleszki wobec piśmiennictwa ascetyczno-mistycznego / Mikołaj Mieleszko’s “Pious Sighs” towards ascetic-mystical literature
Katarzyna Kaczor-Scheitler
2. Jak pan Rajewicz do Piotrkowa jechał, czyli o wierszu z rękopisu Działyńskich uwag kilka / How Mr Rajewicz travelled to Piotrkow. A few remarks about the poem from the manuscript of the Działyńskis family
Małgorzata Mieszek


II. WOKÓŁ XIX WIEKU

3. Kłamstwo podmiotu – kłamstwo transcendencji. Studium opresji w „Pieśniach Maldorora” Comte de Lautréamonta / The falsehood of subject – the falsehood of transcendence. Study of the oppression in Comte de Lautreamont’s “Songs of Maldoror”
Mateusz Grabowski
4. Proverbes dramatiques w polskiej dramaturgii XIX wieku / Proverbes Dramatiques in Polish Nineteenth-century Drama
Katarzyna Szumska
5. „Ale jaki to człowiek stylowy! […] zginął, aż ziemia zadrżała”. Dwa polskie samobójstwa: Wołodyjowski – Wokulski / “What a suave man he was! […] The earth trembled as he perished”. Two Polish suicides: Wołodyjowski – Wokulski
Dorota Samborska-Kukuć


III. WOKÓŁ XX WIEKU

6. „W lesie słów się zgubiłam” – o ciszy w poezji Antonia Colinasa i Zbigniewa Herberta / “I got lost in a forest of words” − on silence in poetry of Antonio Colinas and Zbigniew Herbert
Maria Judyta Woźniak
7. Gra z konwencją literatury dokumentu w powieści Hanny Sokołowskiej „Kosa, czyli ballada kryminalna o Nowej Hucie” / Playing with the convention of document literature in Hanna Sokołowska’s novel “The scythe, or a criminal ballad about Nowa Huta”
Adam Mazurkiewicz
8. Dlaczego Kain? Motyw sacrum we wczesnych wierszach Marcina Świetlickiego / Why Cain? The Motive of “Sacrum” in the Early Poems of Marcin Świetlicki
Sylwia Grzeszna
9. Polska powieść uniwersytecka / Polish campus novel
Karolina Sidowska


IV. Z TEKI CENZORA

10. Czesław Miłosz in Tygodnik Powszechny in 1980 Censorship’s interventions / Czesław Miłosz w „Tygodniku Powszechnym” w 1980 roku wobec ingerencji cenzury
Marzena Woźniak-Łabieniec
11. “On rotting eggs, swallow nests and lacquered ducks” – culinary topics in Łódź press 1949–1956 / „O zgniłych jajach, jaskółczych gniazdach i lakierowanych kaczkach” – tematyka kulinarna w prasie łódzkiej 1949–1956
Anna Ż. M. Wiśniewska-Grabarczyk

Recent Submissions