CONTENT

1. Trudne związki katolickiej nauki społecznej i ekonomii
Bożena Klimczak
2. Etos aktywności ekonomicznej w świetle encykliki Caritas in Veritate Benedykta XVI
ks. Stanisław Kowalczyk
3. Rozważania Jana Pawła II o istocie nauki społecznej Kościoła
Wiesław Piątkowski
4. Kryzys gospodarczy czy kryzys moralny? Refleksja w świetle nauczania społecznego Kościoła
ks. Marek Stępniak
5. Godność osoby ludzkiej wymiarem podmiotowości człowieka w gospodarce
Leszek Jan Buller
6. Koncepcja człowieka a pozytywny porządek świata
ks. Marek Stępniak
7. Dzieci rynku... Rynek dzieci... Osoby czy zasoby?
Michał A. Michalski
8. Aktualność myśli i doświadczeń Anieli Godeckiej w świetle współczesnych dylematów ekonomii społecznej
Anna Rutkowska
9. Sprawiedliwość międzygeneracyjna w kontekście idei rozwoju zrównoważonego
Adam Płachciak
10. Etyczny wzór lobbingu: analiza kodeksów regulujących działalność lobbingową
Anna Lewicka-Strzałecka
11. Idea Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości by Accounting Association in Poland
Paweł Żuraw
12. Etyczne problemy działania agentów zawodników w piłce nożnej
Zbigniew Pawlak
13. Lekarze i firmy farmaceutyczne – standardy etyczne wzajemnych relacji w Unii Europejskiej
Marta Makowska
14. O etyce zawodowej maklera „towarowego” w świetle prawa giełdowego II Rzeczypospolitej Polskiej i pierwszych lat po II wojnie światowej (do 1950 roku
Bogusław Piotr Marks
15. Od odpowiedzialności za siebie do współodpowiedzialności
Lidia Zielińska
16. Kazimierz Twardowski jako wzór osobowy nauczyciela akademickiego
Joanna Zegzuła-Nowak
17. Edukacja etyczna jako fundamentalny element wychowania w środowisku akademickim
Michał Kapias, ks. Grzegorz Polok
18. Dialog, etyka, gospodarka. Zastosowania dialogu w zarządzaniu w ujęciu niemieckojęzycznej etyki gospodarczej
Grzegorz Szulczewski
19. Konflikt interesu publicznego z prywatnym na tle instytucji wywłaszczenia nieruchomości
Marek Stawecki
20. Wpływ nauki na etykę życia gospodarczego na podstawie sporu o ceny drapieżne
Hanna Trojanowska
21. Nieetyczne zachowania ubezpieczonych na polskim rynku ubezpieczeń
Stanisław Wieteska
22. Istota i dylematy funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w kontekście stabilności systemu bankowego
Iwona Dorota-Czechowska
23. Czynniki wspierające powstawanie i rozwój świadomości emerytalnej jako instrumentu pobudzania indywidualnej zapobiegliwości o przyszłość emerytalną
Aldona Klimkiewicz
24. Charakterystyka wybranych zmian prawa emerytalnego
Arleta Nerka
25. Szanse i ograniczenia stosowania strategii CSR w polskich przedsiębiorstwach
Iwona Codogni
26. Polityka – etyka – Kościół. Wzajemność relacji w świetle tekstów Josepha Ratzingera – Benedykta XVI
ks. Piotr Przesmycki SDB
27. Cóż po pedagogice w ponowoczesności?
Bogusław Śliwerski
28. Zastosowanie fenomenologii „moralnego wzlotu” Maxa Schelera do analizy przywództwa
Bronisław Bombała
29. Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w budowaniu konkurencyjności regionu
Beata Wieteska-Rosiak
30. Duchowość w zarządzaniu – wybrane zagadnienia
Julita Sokołowska

Recent Submissions

View more