Spis treści

ARTYKUŁY

1. Kobieta ciężarna i ciąża w polskim piśmiennictwie medycznym w pierwszej połowie XIX wieku / Pregnant woman and pregnancy in Polish medical literature in the first half of the nineteenth-century
Hanna Kurowska
2. Społeczne i gospodarcze konsekwencje zarazy ziemniaczanej w latach czterdziestych XIX w. / Economic and social consequences of the potato blight in the forties nineteenth century
Janusz Myszczyszyn
3. Towarzystwo Pedagogiczne we Lwowie w latach 1868–1906 (wybrane zagadnienia) / The Pedagogical Society in Lviv in the years 1868–1906 (selected issues)
Małgorzata Przeniosło
4. Aims and forms of polish feminists activity in „Ster” and „Nowe Słowo” during the 1st World War / Cele i formy działalności polskich feministek skupionych wokół „Steru” i „Nowego Słowa” podczas pierwszej wojny światowej
Marta Sikorska-Kowalska
5. Польські жіночі релігійні громади на правобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст / Polish women’s religious communities in the right-Bank Ukraine in the end of 19 – beginning of 20 centuries
Ольга Ніколаєнко
6. Aktywność gospodarcza kobiet w Galicji w świetle „Skorowidza przemysłowo-handlowego” z 1912 roku. Zarys problematyki / The economic activity of women in Galicia, in the light source “Trade-industry index” (“Skorowidz przemysłowo-handlowy”) from 1912. Issues Outline
Szczepan Kozak
7. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi „Gniazdo Łódzkie” w latach I wojny światowej / „Gniazdo Łódzkie” Childcare Society [Towarzystwo Opieki nad Dziećmi „Gniazdo Łódzkie”] during the World War I
Joanna Sosnowska
8. Społeczność łódzkich esperantystów w latach Wielkiej Wojny / Community Lodz Esperanto in the Great War
Aneta Stawiszyńska
9. Świeckie i kościelne chóry niemieckie w Łodzi (do 1939 r.). Organizacja – działalność – repertuar / The secular and church German choirs in Lodz (till 1939). Organisation – activity – repertoire
Krzysztof Paweł Woźniak
10. Kobiety w spółdzielczości – od pani domu do masowej aktywizacji zawodowej (1935–1989/1990) / Women in co-operatives – from housekeeper to mass professional activity (1935–1989/1990)
Zofia Chyra-Rolicz

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

11. Opcja niemożliwa, czyli o przyczynie klęsk „polityki realnej”, [Rec.:] Piotr Zychowicz, Opcja niemiecka, czyli jak polscy antykomuniści próbowali porozumieć się z III Rzeszą, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2014, ss. 461
Przemysław Waingertner
12. Polscy socjaliści o gospodarce uspołecznionej. Uwagi na marginesie książki Adama A. Urbanowicza [Rec.:] Adam Andrzej Urbanowicz, Uspołecznienie własności i wizja nowego ładu gospodarczego w polskiej myśli socjalistycznej (1918-1939), Wydawnictwo Naukowe PWSZ, Gorzów Wielkopolski 2013, ss. 370
Kamil Piskała
13. Eleonora Kirwiel, Kresy Północno-Wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1939. Oblicze polityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2011, ss. 219
Małgorzata Dajnowicz
14. Ulrich Hesse, Tor! Historia niemieckiej piłki nożnej, przekład Piotr Żelazny, Wydawnictwo Kopalnia, Otwock 2014, ss. 368
Agnieszka Maria Kita
15. Bohdan Urbankowski, Józef Piłsudski. Marzyciel i strateg, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2014, ss. 1024
Przemysław Waingertner
16. Karol Jadczyk, Jarosław Kita, Maria Nartonowicz-Kot, Powstanie styczniowe w Łodzi i regionie. Studia i materiały, Wyd. Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2014, ss. 196
Łukasz Biały

SPRAWOZDANIA NAUKOWE

17. Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej pt. Wielka Wojna. W stulecie wybuchu, Łódź 20–22 XI 2014 r.
Maciej Mańkowski

Recent Submissions