Now showing items 1-20 of 23

  • A Project for the Study of Common-£ense Ideologies of Culture 

   Marciniak, Mieczysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
   Artykuł prezentuje zasady wyznaczające sposób prowadzenia wywiadu, który umożliwić ma rekonstrukcje potocznych ideologii kultury. Środkiem umożliwiającym osiągnięcie tego celu jest wywołanie dyskusji w grupie osób ...
  • Apocalyptic Visions and the Problem of Reality 

   Spodenkiewicz, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
   Artykuł jest świadectwem szerszych zainteresowań autora, dotyczących nieortodoksyjnych tekstów parareligijnych (tzw. przepowiedni/ oraz możliwoóoi ich analizy w fenomenologicznych kategoriach A. Sohutza, a także przy ...
  • Empirical Approaches to an Adult Understanding of Children's Use of Language 

   Shugar, Grace W. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
   Autorka przedstawia odmienne podejście badawcze, określone przez autorkę jako "event analysis". Podejmując dyskusje z analizą konwersacyjną autorka wskazuje, iż znaczenie wydarzeń interakcyjnych związane jest z ...
  • Evidence and Imagination:Photography lit Enquiry 

   Kjolseth, Rolf (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
   Autor wskazuje na potrzebę wprowadzenia materiału wizualnego do badania interakcji. Koncentracja na warstwie werbalnej interakcji, a także wykorzystywanie przez socjologów nieomal wyłącznie słowa w procesie opracowywania ...
  • Home Initiation of Child to Reading Practices or rather to the Worlds of Fictions (not only literary ones) 

   Tobera, Janina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
   Autorka rekonstruuje interakcyjne zjawiska towarzyszące wprowadzaniu dzieci przez rodziców w świat symboli literackioh. Teoretycznej podstawy rozważaniom autorki dostarczają wczesne prace symbolicznych interakcjonistów, ...
  • Illness Trajectories 

   Strauss, Аnselm L, (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
   Artykuł prezentuje nowe podejście w badaniach losów pacjenta dotkniętego chorobą chroniczną, znajdującego się w nowoczesnym szpitalu wyposażonym w skomplikowaną aparatur« medyczno-teohniczną. Autor proponuje nową kategorię ...
  • Introduction 

   Unknown author (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  • Milieu und Gesellschaft 

   Grathof, Richard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
   Autor przedstawia zasady tzw. milieu studies, własnego podejścia badawczego zorientowanego na analizę trwałych, powtarzalnych układów interakcyjnych (np. rodzina). Odniesienia empiryczne dają możność zapoznania się z ...
  • Narrative Interviews - A New Tool for Sociological Field Research 

   Hermanns, Harry (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
   Autor w swym artykule prezentuje konsekwencje wprowadzenia do metodologii wywiadu socjologicznego perspektywy symbolicznego interakcjonizmu. "Wywiad narracyjny" ma być taką formą długiej swobodnej rozmowy z badanym, ...
  • Nonverbal Communication ln the Anthropological Field Study. Theoretical Perspective 

   Goździak, Elżbieta; Kairski, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
   Autorzy rozpatrują możliwości uwzględnienie komunikacji niewerbalnej jako przedmiotu badania antropologii kultury. Teoretyczne podstawy w postaci pojęcia kultury zaczerpnięte są z tzw. Poznańskiej Szkoły Metodologicznej ...
  • On Two Ways of naturalization of the Criminal Novel 

   Rokuszewska-Pawelek, Alicja (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
   Artykuł prezentuje fragment badań nad społeczną recepcją powieści kryminalnej. Autorka zajmuje się dwoma regułami, przy pomocy których badani dokonywali w akcie lektury "oswojenia" tekstu, jego "unaturalnienia" - po ...
  • Press Photography as a Social Phenomenon and an Object of Sociological Research 

   Olzacki, Sławomir (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
   Autor kreśli zasady analizy fotografii prasowej jako zjawiska społecznego, uwikłanego w kontekst instytucjonalny, zwracając uwagę na społeczne mechanizmy wytwarzania, selekcji i publikacji fotografii prasowej. Część ...
  • Psychotherapy as Interaction Process. An Empirical Attempt 

   Czyżewski, Marek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
   Autor przedstawia swe obserwacje dotyczące półrocznego okresu rozwoju grupy terapeutycznej, kładąc naciek na charakter interakcji między terapeutą a pacjentem. Podjęta próba analizy empirycznej korzysta z perspektywy ...
  • Re-definitions of Self in Concentration Camps 

   Konecki, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
   Artykuł dotyczy problemu redefinicji jaźni wród więźniów obozów koncentracyjnych. Redefinicja jaźni to przyjęcie do prezentacji siebie autokoncepcji wytworzonych w instytucji obozu. W artykule poddano analizie przykłady ...
  • Reflections on Structural Analysis ef Courtroom Interaction 

   Soeffner, Hans-Georg (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
   Autor artykułu analizuje różnice między komunikacją potoczną a komunikacją mającą miejsce w sądzie. Podstawą teoretyczną są koncepcje Alfreda Schutza i Маха Webera, a oparciem empirycznym — badania zespołu - kierowanego ...
  • Remarks on the Reception of Theatrical Space 

   Kowalewicz, Kazimierz (1987)
   Autor zwraca uwagę na sposób postrzegania konstytutywnego elementu interakcji, jakim jest włączona w nią przestrzeń. Uwagi jego oparte są na badaniach nad recepcją widowiska teatralnego.
  • Sensitive Questions in Sociological Survey 

   Rostocki, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
   Autor podejmuje analizę wybranej klasy pytań, które pojawiają się w wywiadach kwestionariuszowych, a mianowicie tzw. pytań drażliwych. Są to te pytania, których następstwem jest poczucie zakłopotania bądź zagrożenia ...
  • Social Reception of TV-shows. An Interactional Approach vs. Social Psychology 

   Sułkowski, Bogusław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
   Autor posługując się danymi z własnych badań nad recepcją TV zastanawia się nad możliwością rozpatrywania kontaktów z mediami jako zastępczego źródła kontaktów społecznych.
  • Some Remarks on Conversation Analysis 

   Piotrowski, Andrzej (1987)
   Autor przedstawia krytyczny komentarz do analizy konwersacyjnej, odnoszący się zarówno do jej teoretycznych ustaleń, jak i do kwestii prawomocności praktyki badawczej w analizie konwersacyjnej. W obydwu kwestiach ...
  • The Conoept of "Other" in the Desiderata of Clients of a Matrimonial Agency* Women in Search of Their Identity 

   Bokszański, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
   Autor artykułu koncentruje się na rekonstrukcji tożsamości społecznych kobiet i mężczyzn, klientów biura matrymonialnego. W analizie wykorzystano oferty kierowane do biura matrymonialnego. Stwierdzono istnienie rozbieżności ...