Show simple item record

dc.contributor.authorHauk, Mateusz
dc.date.accessioned2015-04-30T09:26:35Z
dc.date.available2015-04-30T09:26:35Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1427-969X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8573
dc.description.abstractCelem badań było opracowanie polskiej wersji narzędzia do diagnozy cech pracy. Punktem wyjścia do opracowania narzędzia był Kwestionariusz Cech Pracy (Work Design Questionnaire – WDQ) autorstwa Morgesona i Humphreya, pozwalający na diagnozę 21 cech środowiska zawodowego. W badaniu udział wzięły 174 osoby (113 K, 67 M) w wieku od 19 do 60 lat (M = 35,50, SD = 11,20), reprezentujące zróżnicowane zawody i stanowiska. Badana grupa była zróżnicowana również pod względem stażu pracy (minimum 1 rok, maksimum 45 lat, M = 13,81). W celu opracowania kwestionariusza przeprowadzono następujące działania: wygenerowanie wyjściowej listy itemów, analiza struktury odpowiedzi udzielanych przez osoby badane, eksploracyjna analiza czynnikowa, określenie właściwości pozycji oraz zgodności wewnętrznej dla wyodrębnionych skal. Przeprowadzone analizy doprowadziły do uzyskania narzędzia składającego się z 46 itemów należących do 11 czynników. Otrzymane narzędzie charakteryzuje się zadowalającą rzetelnością (α Cronbacha waha się od 0,60 dla skali „Znaczenie Pracy” do 0,92 dla skali „Złożoność pracy”, dla całej skali wynosi 0,87), jednak jego przydatność do celów naukowych i praktycznych powinna być jeszcze zweryfikowana. Dlatego też planuje się dalsze działania zmierzające do opracowania ostatecznej wersji kwestionariusza, m.in. analizę trafności teoretycznej (w tym konfirmacyjną analizę czynnikową) oraz trafności zewnętrznej, uwzględnienie zmiennej aprobaty społecznej itp.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of this study was to develop a Polish version of a measure for assessing job characteristics and work environment. The idea was based on Work Design Questionnaire by Morgeson and Humphrey, which allows to assess 21 characteristics of a job. 174 employed people have been surveyed (113 W, 67 M), aged from 19 to 60 years (M = 35.50, SD = 11.20), representing different professions and positions, as well as different work experience (minimum 1 year, maximum 45 years; M = 13.81). In order to develop the questionnaire, a number of analyses was conducted: generating the preliminary list of items, analyzing the structure of answers given by the subjects, exploratory factor analysis, assessment of properties of the selected items and the reliability of the scales. As a result, a measure consisting of 46 items (which belong to 11 factors) was obtained. The Polish version of the Work Design Questionnaire has satisfactory reliability (Cronbach’s α ranging from 0.60 for the scale of “Meaning of Work” to 0.92 for the scale “Job complexity”, for the whole scale: 0.87), but its usefulness for scientific purposes should be verifi ed. It is therefore planned to continue efforts to develop the final version of the questionnaire, such as: an analysis of construct validity (including confirmatory factor analysis) and external validity, taking into account the variable of social approval etc.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica;18
dc.subjectjob designen
dc.subjectwork designen
dc.subjectjob characteristicsen
dc.subjectwork characteristicsen
dc.subjectwork conditionsen
dc.subjectwork environmenten
dc.subjectjob satisfactionen
dc.subjectprojektowanie pracypl_PL
dc.subjectcechy pracypl_PL
dc.subjectwarunki pracypl_PL
dc.subjectśrodowisko zawodowepl_PL
dc.subjectzadowolenie z pracypl_PL
dc.titleKwestionariusz Cech Pracy – opracowanie polskiej wersji narzędzia do badania cech pracy i środowiska zawodowego. Wstępne wyniki badańpl_PL
dc.title.alternativeThe Work Design Questionnaire – developing Polish version of a measure for assessing job characteristics and work environment. Preliminary resultsen
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number129-145pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Pracy i Doradztwa Zawodowegopl_PL
dc.identifier.eissn2353-4824
dc.referencesBedyńska S., Brzezicka A. (2007). Statystyczny Drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.pl_PL
dc.referencesBiela A., Kamiński L., Manek A., Pietraszkiewicz H., Sienkiewicz Z., Szumielewicz J. (1992). Kwestionariusz Lubelski. Analiza Stanowiska Pracy. Założenia teoretyczne, metodologia konstrukcji oraz metodyka badań kwestionariuszem. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.pl_PL
dc.referencesCampion M. A., Thayer P. W. (1985). Development and field evaluation of an interdisciplinary measure of job design. Journal of Applied Psychology, 70 (1), 29–43.pl_PL
dc.referencesEdwards J. R., Brtek M. D., Scully J. A. (2000). The Nature and outcomes of work: A replication and extension of interdisciplinary work – design research. Journal of Applied Psychology, 85 (6), 860–868.pl_PL
dc.referencesFranaszczuk I. (1971). Analiza pracy. [W:] J. Okoń (red.), Psychologia przemysłowa (s. 158–195). Warszawa. Polskie Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesHackman R. J., Oldham G. R. (1975). Development of the Job Diagnostic Survey. Journal of Applied Psychology, 60 (2), 159–170.pl_PL
dc.referencesHackman R. J., Oldham G. R (1980). Work Redesign. Reading, MA: Addison-Wesley.pl_PL
dc.referencesHauk M. (2010). Ewolucja form pracy, zmiany na rynku pracy a zadania psychologów. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, 14, 82–96.pl_PL
dc.referencesHauk M. (2012a). Koncepcja JCM Hackmana i Oldhama – badania weryfikacyjne i analiza modelu pod kątem jego aktualności oraz możliwości wykorzystania w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4, 32–37.pl_PL
dc.referencesHauk M. (2012b). Koncepcja JCM Hackmana i Oldhama a zadowolenie telepracowników. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 2 (24), 135–153.pl_PL
dc.referencesKról G., Wieczorkowska G. (2004). Budowanie wskaźników za pomocą analizy czynnikowej. [W:] J. Brzeziński (red.), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów (s. 391–416). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesLees C. D., Cordery J. L. (2007). Analiza i projektowanie pracy. [W:] N. Chmiel (red.), Psychologia pracy i organizacji (s. 53–80). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.pl_PL
dc.referencesMorgeson F. P., Hupmhrey S. E. (2006). The Work Design Questionnaire (WDQ): Developing and validating a comprehensive measure for assessing job design and the nature of work. Journal of Applied Psychology, 91 (6), 1321–1339.pl_PL
dc.referencesPaszkowska-Rogacz A. (2011). Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych. Podręcznik. Warszawa: Fundacja Realizacji Programów Społecznych.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmateuszhauk@poczta.onet.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record